9. LAUKSAIMNIECĪBAS ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts “Sigra”,
LLU aģentūra
Jemeļjanovs A.
05.1364
Reproduktīvās sistēmas slimību etiopatoģenētiskā izpēte, zinātniski pamatotu ārstniecības līdzekļu izstrāde un to ietekme uz produkcijas kvalitāti

 11 336

Mičulis J.
05.1365
Konservētās lopbarības barotājvērtības, higiēniskā statusa un aerobās stabilitātes ietekmes izpēte uz piena kvalitāti ar kombinētās dubultiedarbības piedevām

 20 014

Nudiens J.
05.1366
Olbaltumvielu metabolisko procesu optimizācija mājdzīvnieku organismā produkcijas kvalitātes paaugstināšanai ilgtspējīgas lauksaimniecības sistēmās

 8750

Zītare I.
05.1367
Gremošanas sistēmas un tās inervācijas morfofunkcionālā izpēte un organisma bioķīmisko izmaiņu raksturojuma korelatīva analīze slimību diagnozes noteikšanā, prognozes izstrāde dzīvnieku slimību gadījumos

 15 692

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 55 792


Agroķīmisko pētījumu centrs
Timbare R.
04.1132
Pētījumi augsnes analīžu metožu attīstīšanā un unifikācijā augiem izmantojamo barības elementu satura novērtēšanai saskaņā ar starptautiskiem standartiem

 5668

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 5668


Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, AS
Bite A.
05.1369
Augļu un dārzeņu ilgtspējīgu ražošanas sistēmu izstrāde atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības pamatprasībām

 11 301

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 11 301


Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts, LLU aģentūra
Dainis V.
05.1397
Laukkopības tehnoloģiju un mobilās tehnikas efektivitātes, atbilstības un ekoloģiskās drošības pētījumi

 14 843

Ivanovs S.
04.1087
Nepārtikas un netradicionālu lauksaimniecības kultūru ražošanas efektivitātes paaugstināšana, izmantojot videi draudzīgus un ražošanas apjomiem atbilstošus tehniskos līdzekļus

 12 895

Vilde A.
05.1398
Augsnes mehānisko un agrofizikālo īpašību pētījumi lauku nogabalu specifikai atbilstošu apstrādes un mēslošanas tehnoloģiju un mašīnu pamatojumam precīzajā laukkopībā

 6979

Ziemelis I.
04.1088
Pētījumi netradicionālo enerģijas veidu apguvei, enerģijas racionālai izmantošanai un dzīvnieku labturības nodrošināšanai cūkkopībā

 12 328

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 47 045


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Adamovičs A.
05.1591
Vidi saudzējošu zālāju produktivitātes un kvalitātes veidošanas tehnoloģiju pamatojums un zāles izmantošanas veidu optimizācija

 8927

Alsiņa I.
04.1046
Latvijā audzētu dārzeņu kvalitātes nodrošināšanas fizioloģiskie aspekti

 4357

Antāne V.
05.1582
Humorālās imunitātes aktivitāte un tās regulācijas iespējas tesmeņa patoloģijā govīm

 4428

Bankina B.
04.1049
Augsnes patogēnu izpēte bioloģiskajai lauksaimniecībai lielražošanā

 12 470

Birģele E.
05.1578
Dažādu piena aizvietotāju ietekme uz teļu gremošanas sistēmas morfofunkcionālo stāvokli, organisma metabolisma rādītājiem un gaļas kvalitāti.

 8750

Birzietis G.
04.1130
Šķidro un gāzveida biodegvielu loģistika un pielietošana

 9884

Ciproviča I.
06.1945
Bioloģiskā lauksaimniecībā iegūtā piena kvalitatīvā sastāva izvērtējums

 7723

Gaile Z.
05.1605.3
Kukurūzas (Zea mays L.) produktivitāti un lopbarības kvalitāti noteicošie agroekoloģiskie faktori

 2905

Jankava A.
05.1592
Zemes konsolidācijas priekšnoteikumu izpēte lauku apvidos

 4853

Jansons V.
04.1055
Lauksaimniecības ietekme uz ūdens ekosistēmām

 7120

Kārkliņa D.
04.1051
Prebiotiķu īpašību izpēte un to pielietojums jaunu funkcionālu pārtikas produktu izgatavošanā

 2692

Kārkliņš A.
04.1058
Vienotas augsnes informācijas sistēmas attīstība Latvijā

 9954

Kronbergs Ē.
05.1598
Augu biomasas kondicionēšana pārstrādei un enerģijas ieguvei

 10 769

Lapiņš D.
05.1604.1
Augsnes apstrādes un nezāļu ierobežošanas teorētiskās bāzes pilnveidošana precīzo laukkopības tehnoloģiju nodrošinājumam

 7723

Laurs A.
05.1596
Precīzo lopkopības tehnoloģiju pētījumi

 3684

Liepiņš E.
04.1131
Pārtikas drošību un kvalitāti ietekmējošo epidemioloģisko un toksikoloģisko faktoru izpēte

 4393

Palabinskis J.
05.1577
Energoietilpības mazināšanas pētījumi augkopības produkcijas kaltēšanas un glabāšanas procesos

 10 769

Paura L.
04.1047
Ģenētiskās sakarības starp nespecifiskās rezistences rādītājiem un somatisko šūnu skaitu dažādas izcelsmes govju pienā

 4074

Priekulis J.
05.1580
Modernas un ilgtspējīgas piena ražošanas zinātniskā nodrošināšana, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā

 4676

Ruža A.
05.1605.1
Agroekoloģisko faktoru racionālas izmantošanas pamatojums laukaugu audzēšanā

 11 159

Sprūžs J.
04.1059
Audzēšanas un ēdināšanas faktoru ietekme uz kazu labturību, veselību un piena kvalitātes rādītājiem bioloģiskajā lauksaimniecībā

 4428

Sprūžs J.
05.1597
Latvijas apstākļiem piemērotas vaislas teķu selekcijas indeksa noteikšanas metodes izstrāde

 4818

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 150 556


Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs
Stramkale V.
05.1605.2
Laukaugu audzēšanas izpēte kvalitatīvas pārstrādes produkcijas ieguvei Austrumlatvijā

 4818

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 4818


Zemkopības zinātniskais institūts, LLU aģentūra
Antonijs A.
04.1033
Daudzgadīgo zālāju kvalitatīva zelmeņa iltgspējīgas produktivitātes veidošana ilggadīgā augsnes, augu un mēslojuma ietekmē, stabilai zālaugu lopbarības ražošanai zemnieku saimniecībās

 1948

Borovko L.
05.1610
Latvijas agroekoloģiskiem apstākļiem atbilstošu rapša un vasaras tritikāles audzēšanas tehnoloģiju pilnveidošana bioatjaunojamo izejvielu resursu nodrošināšanai

 4818

Lejiņš A.
05.1609
Specializētu augseku un augu aizsardzības pasākumu kompleksa ietekme uz produkcijas ieguvi un augsnes auglības saglabāšanu labas lauksaimniecības prakses saimniecību vajadzībām

 4322

Vigovskis J.
05.1608
Augsnes auglības uzturēšana un agrovides piesārņojuma ierobežošana ilgtspējīgā lauksaimniecības sistēmā

 5314

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 16 402


Priekuļu selekcijas stacija, valsts uzņēmums
Zariņa L.
05.1604.3
Augsnes apstrādes un sējumu kopšanas pētījumu rezultātu adaptācija atbilstoši precīzo laukkopības tehnoloģiju prasībām ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai

 5774

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 5774


Valsts Dobeles dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija
Kaufmane E.
05.1607
Integrētai audzēšanai piemērotu augļaugu šķirņu selekcija un tehnoloģiskā izpēte

 23912

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 23912


Valsts Stendes selekcijas stacija, valsts zinātniskais uzņēmums
Bremanis G.
05.1605.5
Pārstrādes tehnoloģijām piemērotu graudaugu produkcijas ražošanas optimizācija

 6766

Kopā pa organizāciju: ............................

 6766


Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts, LLU aģentūra
Berlands V.
04.1079
Dažādu apūdeņošanas paņēmienu efektivitāte intensīvos augļu un ogu dārzos

 7156

Smilga H.
04.1078
Biogēno vielu un smago metālu emisijas un noplūdes pakāpeniskas samazināšanas pasākumu izstrāde drenētās platībās, tai skaitā platībās ar paaugstinātu šo vielu emisiju

 10 557

Valters J.
04.1080
Lauksaimniecībā izmantojamo zemju hidrotehniskās meliorācijas sistēmu pilnveidošanas ekoloģiskie aspekti

 8502

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 26 215


Kopā pa nozari: .................................


 354 249