Apstiprināts
LZP 2006.g.27.decembrī

Latvijas Zinātnes padomes
finansēti fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti
2007. g.

(Ls)

Zinātnes nozares un apakšnozares

2007.g. finansējums

Informātika

220 323

Mehānika, mašīnbūve, enerģētika

293 886

Fizika, matemātika, astronomija

395 404

Ķīmija

402 608

Tehnoloģijas zinātniskie pamati:
ķīmijas, materiālu, farmācijas

183 981

Bioloģija, vides zinātne un Zemes zinātnes

384 415

Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija,
biotehnoloģija, virusoloģija

282 020

Medicīnas zinātnes

409 588

Lauksaimniecības zinātnes

430 112

Vēsture (t.sk. kultūras vēsture)

119 697

Valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika, mākslas zinātnes

155 285

Filozofija, socioloģija, psiholoģija, pedagoģija

242 263

Ekonomikas zinātnes, juridiskās zinātnes

231 058

Mežzinātnes

71 503

Kopā:

3 822 143