1. INFORMĀTIKA

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

Elektronikas un datorzinātņu institūts
Baums A.
05.1390
Enerģijas patēriņa un laika nosacījumiem adaptīvu iegultu sistēmu analīze un izstrāde

10 818

Beiners E.
04.1128
Energoobjektu modeļu eksperimentāla pārbaude un optimizācijas bloku modeļi

2908

Buls J.
05.1391
DASP elektronisko sistēmu maketēšana

6477

Čapenko V.
05.1392
Ciparsistēmu loģiskās projektēšanas dekompozīcijas metodes dinamiski rekonfigurējamo ierīču bāzē

10 135

Ermuiža A.
05.1393
Potenciāli apdraudētu objektu kopu kontroles un aizsardzības līdzekļu kā multiaģentu sistēmu modelēšana un pielietošana

1652

Hermanis E.
05.1430
Naikvista filtri reālas formas impulsiem un to adaptīvie algoritmi

2710

Krūmiņš K.
04.1127
Signālu atklāšanas metodes, pielietojot diskrēto stroboskopiju

8747

Lorencs A.
04.1126
Plūsmas šifra atslēgu vadāmu ģeneratoru konstrukcija

4539

Pelipeiko V.
05.1394
Informācijas drošums: teorētiskie aspekti un datu aizsardzības metodoloģiskie risinājumi

3745

Zagurskis V.
05.1395
Multivides sistēmu ar jauktiem (analogajiem un diskrētajiem) signāliem (MSJS) verifikācija

8108

Kopā pa organizāciju: ....................................................................

59 839


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Moskvins G.
05.1594
Mākslīgā intelekta sistēmu attīstība lauksaimniecībā

1939

Kopā pa organizāciju: ....................................................................

1939


Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Borzovs J.
05.1359
Informācijas un sakaru tehnoloģijas: latviešu terminoloģija

5728

Sedols J.
05.1533
Noturīgu informācijas sistēmu veidošana ar lietojumiem modelēšanā un izglītībā

5288

Skadiņa I.
05.1534
Statistisko metožu izvērtējums angļu–latviešu tulkošanas sistēmā

4428

Spektors A.
05.1532
Universālas leksikona sistēmas modelēšana latviešu valodai

5883

Vīksna J.
05.1535
Likumsakarību ieguves un formalizācijas metodes un algoritmi ar lietojumiem bioinformātikā

13 682

Kopā pa organizāciju: ....................................................................

35 009


Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Štrauss V.
05.1433
Informācijas tehnoloģijas attīstīšana materiālu pētniecībai

8945

Kopā pa organizāciju: ....................................................................

8945


Latvijas Universitāte
Karnītis E.
05.1421
Latvijai optimāls zināšanu ekonomikas modelis un tā informātikas faktors

3922

Nečvaļs N.
06.1936
Efektīva optimizācija sarežģītās stohastiskās apkalpojošās sistēmās izmantojot statistisko secinājumu ekvivalences principu

2027

Kopā pa organizāciju: ....................................................................

5949


Rīgas Tehniskā universitāte
Andronovs A.
05.1637
Informatīvo procesu modeļu statistiskā novērtēšana un verifikācija ar resamplinga pieejas palīdzību

1366

Balodis G.
05.1638
Augstas ražības video plūsmas digitāla pārveidošana

3305

Borisovs A.
05.1639
Intelektuālās datortehnoloģijas slikti formalizējamiem lēmumu pieņemšanas uzdevumiem

6940

Burovs G.
05.1640
Jaunās informācijas tehnoloģijas, dinamisku objektu identifikācijai izmantojot kombinatoriskos paralēlās skaitļošanas algoritmus

2313

Čaiko J.
07.2056
Videokonferences sakaru problēmas bezvadu tīklos

2644

Glazs A.
05.1642
Attēlu atpazīšanas metožu izstrādāšana pie nepietiekamas apmācošās izlases

1807

Grabis J.
05.1643
Sistēmu modelēšanas līdzekļu izmantošana analītisku modeļu automatizētai ģenerēšanai

3195

Grundspeņķis J.
05.1644
Intelektuālu aģentu un zināšanu pārvaldības tehniku integrēšana apmācības procesu intelektuālam atbalstam

8923

Ivanovs Ģ.
05.1645
Ultraīso impulsu tehnoloģijas optisko sakaru spektrālās blīvēšanas sistēmās

3129

Jankovskis J.
05.1646
Radiofrekvenču elektronikas magnētisko komponentu un materiālu efektivitātes paaugstināšanas pētījumi

4296

Kirikova M.
07.2057
Zināšanu pārvaldības sistēmas moduļa konceptuālā modeļa izstrāde uz nākotni orientētiem pētījumiem

2644

Klūga A.
06.1963
Informācijas kompleksās apstrādes adaptīvo metožu un algoritmu izstrāde transporta līdzekļu vietas noteikšanas precizitātes paaugstināšanai

2644

Lauks G.
05.1649
Optimālas maršrutizācijas algoritmi uzklātos tīklos

1344

Markovičs Z.
05.1650
Intelektuālās datorvadības izveide sistēmu kompleksai vadībai un uzturēšanai

3768

Matīss I.
05.1651
Nesagraujošo mērīšanas metožu precizitātes paaugstināšana - frekvenču atkarīgu signālu apstrādes metodes

4671

Merkurjevs J.
05.1653
Uz imitācijas modelēšanu balstītas apmācības metodoloģijas izstrāde un pielietošana loģistikas jomā, pamatojoties uz gadījumu izpēti un lietišķām spēlēm

6786

Misāns P.
05.1654
Signālu ciparu apstrādes metodes un algoritmi un to realizācijas problēmas integrālajās shēmās

3481

Novickis L.
05.1655
Uz tīmekļa tehnoloģijām balstīta integrētā lietišķā programmatūra

5332

Osis J.
05.1656
Formalizācijas aspekti biznesa un iegulto sistēmu programmatūras izstrādē saistībā ar modeļu vadītu arhitektūru

8482

Ozols A.
05.1657
Ceļu satiksmes informācija un industriālā informācijas tehnoloģija (IIT)

2071

Pētersons E.
04.1260
Tīklu resursu iedalīšana servisa kvalitātes nodrošināšanai sevlīdzīgas darba slodzes vidē

5156

Popovs V.
04.1259
Radioviļņu izplatīšanās pētījumi mežos (šūnu mobilo sakaru sistēmām)

1454

Semeņako J.
05.1662
Mikroviļņu izplatīšanās problēmas telpās

4252

Spalviņš A.
05.1658
Upju baseinu matemātisko modeļu izveidošana un izmantošana

12 426

Vulfs Ģ.
04.1353
Informācijas apstrādes asociatīvie modeļi un algoritmi

4208

Ziema M.
05.1661
Multivides tehnoloģiju balstītu e-pakalpojumu sistēmas arhitektūras izvēle

2005

Kopā pa organizāciju: ....................................................................

108 642


Kopā pa nozari: ....................................................................


220 323