10. VĒSTURE (TAI SKAITĀ KULTŪRAS VĒSTURE)

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Vēsture

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts
Blumberga R.
04.1063
Igauņi, latvieši un lībieši Ziemeļkurzemē un Ziemeļvidzemē 19. gs. – 20. gs. sākumā: iedzīvotāju etniskais sastāvs un tā dinamika, saimnieciskā darbība un kultūra

2430

Bērziņš J.
06.1995
Sabiedriski politiskās un ekonomiskās vēstures problēmas Latvijā 1900.–1934. g.

18 469

Gerhards G.
04.1066
Latvijas iedzīvotāju bioarheoloģiskā izpēte

10 007

Jakovļeva M.
06.1996
Latvijas agro jauno laiku aktuālās problēmas: sabiedrība, politika, ekonomika (16–19. gs.)

6476

Ose I.
05.1373
Pētījumi Latvijas viduslaiku un jauno laiku arheoloģijā

13 083

Šneidere I.
04.1062
Latvijas vēsture. 1940.–1960. g. (3. sējums)

21 198

Vasks A.
05.1374
Cilvēks un kultūra apkārtējās vides kontekstā Latvijas aizvēstures senākajos posmos

8977

Zemītis G.
05.1372
Latvijas iedzīvotāju kultūra 9. – 13. gs. Baltijas ekonomisko un politisko notikumu kontekstā

10 270

Kopā pa organizāciju: ........................................................

90 910


Latvijas Universitāte
Feldmanis I.
05.1617
Latvija Eiropas iekšpolitisko un ārpolitisko norišu kontekstā (1918-2004)

3591

Kopā pa organizāciju: ........................................................

3591

Kopā pa apakšnozari: .........................................................

94 501


2. Kultūras vēsture

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts
Jansone A.
05.1370
Latviešu tekstiliju attīstības vēsture Eiropas kultūrvēstures kontekstā

5398

Zunde M.
05.1371
Latvijas kultūrvides pētījumi pēc zinātnisko ekspedīciju materiāliem (2006–2008)

17 823

Kopā pa organizāciju: ........................................................

23 221


Latvijas Universitāte
Butulis I.
05.1618
Ārējais faktors Latvijas XX gs. vēsturē

1975

Kopā pa organizāciju: ........................................................

1975

Kopā pa apakšnozari: .........................................................

25 196


Kopā pa nozari: .............................................................


119 697