11. VALODNIECĪBA, LITERATŪRZINĀTNE, FOLKLORISTIKA, MĀKSLAS ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Valodniecība

Liepājas Pedagoģijas akadēmija
Laumane B.
05.1488
Latviešu valoda Lejaskurzemē: vēsture un areālie kontakti

3106

Kopā pa organizāciju: ........................................................

3106


Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts
Grigorjevs J.
07.2086
Mūsdienu latviešu literārās valodas fonētika: Pilotprojekts - Latviešu valodas skaņu akustisks raksturojums

2329

Hirša D.
04.1092
Latvijas sabiedrības lingvistiskā integrācija

7764

Pokrotniece K.
05.1476
Latviešu rakstu valodas vēstures nizīmīgāko posmu izpēte

6988

Poriņa V.
05.1477
Bilingvisma dinamika Latvijā indivīda un sabiedrības līmenī

4659

Skujiņa V.
04.1097
Terminu darināšanas modeļi strukturāli semantiskā skatījumā

10 870

Stafecka A.
05.1478
Latviešu valodas dialektu morfoloģijas un fonētikas izpēte ģeolingvistiskā aspektā

13 199

Kopā pa organizāciju: ........................................................

45 809


Latvijas Universitāte
Bankavs A.
03.0949
Teorētiskā un lietišķā leksikogrāfija

1553

Vanags P.
04.1307
Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca (16.–18.gs.)

1553

Kopā pa organizāciju: ........................................................

3106


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Markus D.
04.1071
Fonētiski fonoloģiskie pētījumi: datu bāze, fonoloģiskā analīze un klasifikācija, starptautiskā transkripcija

6211

Kopā pa organizāciju: ........................................................

6211


Rīgas Tehniskā universitāte
Nītiņa D.
05.1888
Latviešu valodas izpētes metodoloģijas jautājumi

776

Kopā pa organizāciju: ........................................................

776

Kopā pa apakšnozari: .........................................................

59 008


2. Literatūrzinātnes un folkloristika

Daugavpils Universitāte
Fjodorovs F.
04.1246
Baltijas un slāvu literārā antropoloģija

1398

Kopā pa organizāciju: ........................................................

1398


Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Bula D.
05.1490
Folklora un mūsdienu kultūra

7764

Hausmanis V.
05.1491
Latviešu teātra un drāmas attīstība trimdā

6211

Kalnačs B.
05.1492
Latviešu literatūra Baltijas un Eiropas rakstniecības kontekstā

9317

Kalniņa I.
05.1493
Virzienu, žanru un ideju modifikācijas latviešu literatūrā un literatūrkritikā

19 566

Krogzeme-
Masgorda B.
05.1489
Latviešu tautasdziesmas. Klasiskā mantojuma izpēte un akadēmiskais izdevums

12 423

Kopā pa organizāciju: ........................................................

55 281


Latvijas Universitāte
Kursīte J.
05.1887
Baltu mitoloģija II

8541

Kopā pa organizāciju: ........................................................

8541

Kopā pa apakšnozari: .........................................................

65 220


3. Mākslas zinātnes

Latvijas Mākslas akadēmija
Čaupova R.
04.1328
Mākslinieka personība, kultūrvide un teorētiskie vērtējumi 19. gs. nogales – 20. gs. Latvijas vizuālās mākslas attīstībā

9317

Kaminska R.
04.1330
Tradicionālais un inovatīvais Latvijas arhitektūras un mākslas 13.–19. gs. mantojuma interpretācijā

1553

Pelše S.
06.1951
Vadošie centri un ietekmju maršruti Latvijas mākslas un tās interpretācijas ģenēzē

3261

Zilgalvis J.
04.1329
Kultūrvēsturiski nozīmīgāko Latvijas vietu (teritoriju) arhitektoniski vēsturiskā izpēte

3882

Kopā pa organizāciju: ........................................................

18 013


Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Klotiņš A.
05.1494
Latvijas mūziķu leksikons

932

Zeltiņa G.
05.1496
Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām

9007

Kopā pa organizāciju: ........................................................

9939


Rīgas Tehniskā universitāte
Briņķis J.
05.1889
Latviskā mentalitāte un Latvijas lauku un pilsētu mājokļu vides reģionālās īpatnības

776

Krastiņš J.
05.1890
Vēsturiskās apbūves izpēte un novērtējums

2329

Kopā pa organizāciju: ........................................................

3105

Kopā pa apakšnozari: .........................................................

31 057


Kopā pa nozari: .............................................................


155 285