13. EKONOMIKAS ZINĀTNES, JURIDISKĀS ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Ekonomika, demogrāfija

Daugavpils Universitāte
Voronovs V.
05.1443
Latvijas ražotāji mūsdienīgos globalizācijas un pasaules saimniecības reģionalizācijas apstākļos: problēmas, risinājumi, perspektīvas

1848

Kopā pa organizāciju: ........................................................

1848


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Buģina V.
07.2039
Kooperācijas attīstība lauksaimniecībā Latvijā ES apstākļos

1848

Jurgena I.
05.1590
Komercdarbības formu izvērtēšana daudzpusējo interešu un sinerģētikas kontekstos

2542

Rivža B.
05.1899
Mentoru kustības izveide Latvijas laukos saskaņā ar labas prakses pieredzi Ziemeļvalstīs

10 860

Strīķis V.
05.1585
Cilvēkkapitāls: sociālā kapitāla uzkrāšanas procesa izzināšana lauku reģionu attīstības līmeņu izlīdzināšanai

3697

Špoģis K.
05.1579
Latvijas lauku diversifikācijas jaunās iespējas un problēmu risinājumi ES nosacījumos

3004

Vītola Ī.
05.1900
Latvijas nodokļu sistēmas pilnveidošana tautsaimniecības attīstības un sociālā taisnīguma nodrošināšanai

2773

Kopā pa organizāciju: ........................................................

24 724


Latvijas Statistikas institūts
Vanags E.
05.1389
Latvijas statistikas specifiskās problēmas ES statistikas ietvaros

49 446

Kopā pa organizāciju: ........................................................

49 446


Latvijas Universitāte
Ciemiņa I.
05.1895
Izglītības un citu faktoru ietekme uz dzīves līmeni un dzīves kvalitāti

10 629

Dubra E.
06.1957
Latvijas konkurētspējas un ilgtspējīgas augsmes izvērtējums Baltijas reģionā un Eiropā

2080

Oļevskis G.
05.1417
Latvijas uzņēmēju konkurētspējīgas priekšrocības Eiropas Savienības vienotajā tirgū

3466

Škapars R.
04.1091
Latvijas darba tirgus Eiropas Savienības integrācijas procesā

1155

Zvidriņš P.
07.2093
Demogrāfiskā attīstība Latvijas reģionos

13 401

Kopā pa organizāciju: ........................................................

30 731


Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts
Melece L.
05.1901
Kvalitātes un vides vadības sistēmu ekonomisko faktoru ietekmes novērtējums lauksaimnieciskajā un pārtikas sfērā

3466

Miglavs A.
05.1904
Lauksaimniecības un pārtikas tirgojamie un netirgojamie produkti Eiropas tirgū: iespējas politikas un ražošanas stratēģiju veidošanā

3004

Pirksts V.
05.1902
Galveno pārtikas produktu vajadzība un tās nodrošinājuma ekonomisko problēmu izpēte un risinājumi iedzīvotāju ģimenēs ar dažādu ienākumu līmeni

14 788

Saktiņa D.
05.1903
Sociāli ekonomiskās attīstības izvērtējums klasifikācijā noteiktajos atšķirīgo lauku tipu reģionos, ES atbalsta pasākumu ietekmes izvērtējums, klasifikācijas pilnveidošana lauku politikas īstenošanas vajadzībām

1848

Kopā pa organizāciju: ........................................................

23 106


Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts
Dovladbekova I.
05.1897
Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšanas faktors

2080

Eglīte P.
04.1025
Sociāli demogrāfisko norišu paredzamās pārmaiņas Latvijā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai

11 322

Eisaka F.
04.1027
Dažāda lieluma saimniecību (uzņēmumu) līdzāspastāvēšana Latvijas attālajos reģionos ES apstākļos

7163

Karnīte R.
04.1028
Ekonomisko krīžu iespējamība un to novēršana Latvijā

4621

Keišs S.
05.1441
Reģionalizācija un tās loma līdzsvarotā administratīvi teritoriālā attīstībā Latvijā

4621

Oškalne R.
03.0959
Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un to ilgtspējīga attīstība

1617

Kopā pa organizāciju: ........................................................

31 424


Rīgas Tehniskā universitāte
Magidenko A.
04.1026
Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā

4390

Počs R.
04.1233
Latvijas makroekonometriska nepārtraukta laika modeļa izstrādāšana

8087

Kopā pa organizāciju: ........................................................

12 477


Tautsaimniecības attīstības institūts
Sproģis A.
05.1431
Latvijas tautsaimniecības attīstības perspektīvas

21 719

Sproģis A.
05.1432
Ekspertu komisijas ekonomikas un juridisko zinātņu aktualitātes jautājumi

4621

Šulca O.
04.1227
Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā tirgū

1155

Zelgalvis E.
04.1090
Naudas un kredīta politikas ietekme uz Latvijas ekonomikas attīstību

5314

Kopā pa organizāciju: ........................................................

32 809


Ventspils augstskola
Vucāns J.
06.1956
Uzņēmējdarbības vides attīstības monitorings Latvijas reģionos un tā metodoloģiskās bāzes pilnveidošana

2080

Kopā pa organizāciju: ........................................................

2080

Kopā pa apakšnozari: .........................................................

208 645


2. Juridiskās zinātnes

Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs
Jundzis T.
05.1426
Starptautiskā un nacionālā drošība: politikas un tiesību mijiedarbība

6239

Kopā pa organizāciju: ........................................................

6239


Latvijas Universitāte
Čepāne I.
04.1311
Dabas resursu īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi

7394

Torgāns K.
04.1310
Latvijas privāttiesību piemērošana un pilnveidošana Eiropas Savienības ietvaros

8780

Kopā pa organizāciju: ........................................................

16 174

Kopā pa apakšnozari: .........................................................

22 413


Kopā pa nozari: .............................................................


231 058