14. MEŽZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

Latvijas valsts Mežzinātnes institūts “Silava”
Baumanis I.
04.1122
Priedes augšanas un sēklu daudzuma novērtējums ilgtermiņa izmēģinājumos

3146

Baumanis I.
05.1615
Meža ražības, kvalitātes un ģenētiskās daudzveidības uzlabošanas pētījumi

7222

Daugaviete M.
04.1123
Dažādu kokaudžu attīstības procesu izpēte lauksaimniecībā neizmantojamo zemju apmežojumos

3718

Daugavietis M.
06.2030
Meža nekoksnes produktu izmantošanas tehnoloģiju ekonomiskais un ekoloģiskais novērtējums daudzfunkciju mežsaimniecībā

10 153

Gaitnieks T.
05.1614
Ektomikorizas nozīme meža ražības un veselības nodrošināšanā

6006

Gaross V.
04.1120
Medību dzīvnieku populāciju struktūras dinamika

1716

Kravalis J.
05.1612
Sakarību noteikšana zāģmateriālu žāvēšanas procesa efektivitātes palielināšanai regulārā siltuma režīmā

3504

Kāposts V.
04.1125
Lauksaimniecībā neizmantoto kūdraino un kūdras augšņu īpašības un to piemērotība apmežošanai

3289

Ozoliņš J.
06.1958
Medījamo zīdītāju barošanās ekoloģija un parazītu fauna barības ķēdēs

4576

Rašals Ī.
05.1613
Latvijas saimnieciski nozīmīgu koku sugu in situ ģenētisko resursu mežaudžu izpēte

3218

Šmits A.
04.1118
Defoliācijas ietekme uz skuju grauzējiem kaitēkļiem

3861

Vilkriste L.
04.1348
Meža nekoksnes resursu vērtēšanas metodikas izstrāde Latvijā

3218

Zālītis P.
05.1611
Hidroloģiskie parametri kā teritorijas mežainuma un kokaudžu struktūras funkcija

5577

Kopā pa organizāciju: ........................................................

59 204


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Liepa I.
04.1074
Latvijas mežu oglekļa satura prognozēšanas metodikas izstrāde

3218

Šķēle A.
04.1075
Kokapstrādes darbmašīnu darba riski un to dinamika mašīnu ekspluatācijas laikā

2431

Kopā pa organizāciju: ........................................................

5649


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Dolacis J.
04.1272
Koksnes īpašību un energokoksnes izmantošanas iespēju izpēte

3075

Hrols J.
05.1560
Latvijas perspektīvo koku sugu koksnes struktūra un fizikāli mehāniskās īpašības

3575

Kopā pa organizāciju: ........................................................

6650


Kopā pa nozari: .............................................................


71 503