2. MEHĀNIKA, MAŠĪNBŪVE, ENERĢĒTIKA

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Mehānika

Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Andersons J.
05.1934
Polimērkompozītu plaisāšanas mehānika un plaisu ietekme uz to mehāniskajām īpašībām

7523

Beverte I.
05.1434
Putuplastu ar zemu telpas aizpildījuma koeficientu mehānisko un fizikālo īpašību teorētiska un eksperimentāla izpēte

3644

Cīrule K.
04.1037
Kompozītmateriālu tehnoloģijas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca latviešu valodā

4673

Jansons J.
05.1663
Kompozītmateriālu ilglaicīgās īpašības un to prognozēšanas metodes

20 748

Jansons J.
05.1933
Nanokompozītu ar neelastīgu matricu deformatīvo un stiprības īpašību izpēte

14 459

Lagzdiņš A.
05.1435
Konstrukciju materiālu elastības īpašību degradācija, nelineārā deformēšanās un sabrukums dispersu mikrobojājumu un paliekošu deformāciju veidošanās procesā

11 550

Tamužs V.
05.1664
Kompozītmateriālu bojājumu mehānikas pētījumi

21 659

Kopā pa organizāciju: ....................................................................

84 256


Latvijas Universitāte
Kaļķis V.
05.1665
Radiācijas modificētu daudzkomponenšu polimērmateriālu fizikālo un mehānisko īpašību izpēte

2498

Kopā pa organizāciju: ....................................................................

2498


Rīgas Tehniskā universitāte
Bulavs F.
05.1666
Ekspluatācijas gaitā mainīgas struktūras stieņu mehānika

5760

Knēts I.
05.1667
Kompakto un spongiozo kaulaudu un to implantmateriālu deformēšanās un sabrukuma procesu īpatnības cikliskā slogojumā

13 724

Krasņikovs A.
05.1860
Būvniecībā pielietojamo šķiedru kompozītu mehānika

1969

Pavelko I.
07.2034
Stieņu sistēmu ar bojājumiem dinamika

705

Rikards R.
04.1180
Kompozītmateriālu un konstrukciju bojājumu identifikācijas metožu eksperimentālā un teorētiskā izstrāde

13 254

Vība J.
05.1670
Pašregulējošu vibrotrieciena makroskopisku sistēmu analīze, optimizācija un sintēze, izmantojot elementu mikromijiedarbības

3703

Kopā pa organizāciju: ....................................................................

39 115

Kopā pa apakšnozari: ....................................................................

125 869


2. Mašīnbūve

Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Poļakovs V.
05.1436
Viļņveida procesu ietekme uz spriegumiem slāņaino kompozītu konstrukciju elementos

7876

Portnovs G.
05.1437
Slodzes pārnese uz augstas stiprības kompozītmateriālu konstrukciju elementiem

16 693

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

24 569


Latvijas Universitāte
Nečvaļs N.
07.2036
Materiālu noguruma stohastiskie modeļi un lidaparātu apkopes termiņu un inspekciju periodu efektīvas plānošanas kritēriji

647

Kopā pa organizāciju: ....................................................................

647


Rīgas Tehniskā universitāte
Auziņš J.
05.1668
Multidisciplinārās optimizācijas metožu un līdzekļu izstrāde un pielietojums mašīnbūvē

13 342

Boiko I.
05.1669
Nediskrēti loģiskās modelēšanas pielietošana metināšanas procesa izpētē un optimizācijā

1440

Cifanskis S.
05.1671
Jauno tehnoloģisko mašīnu un procesu izstrāde, pamatojoties uz augstsprieguma plazmas izlādes efektu izmantošanu

5349

Dorošenko R.
04.1355
Kokapstrādes teorijas un apstrādes variantu izstrāde, izgatavošanas pilnveidošana un kvalitāte

2439

Fiļipovs A.
04.1176
Kontakta mikrometināšanas procesa optimizācija viendzīslas un daudzdzīslu vadam ar plāksnīti

2557

Krizbergs J.
04.1194
Detaļu formas noviržu mēriekārtu kalibrēšanas metodika

2028

Mironovs V.
04.1351
Pulvera materiālu pārvietošana ar elektromagnētiskā lauka impulsiem, teorētisko pamatu un iekārtu izstrādāšana

1440

Paramonovs J.
05.1673
Nogurumam pakļautu gaisakuģu konstrukcijas drošums

764

Pavelko V.
07.2035
Pasīvu Lamba viļņu spektrālās struktūras un likumsakarību pētīšana bojājumu klātbūtnē

1646

Rudzītis J.
04.1193
Eļļas slāņa parametru ietekme uz mašīnu detaļu dilšanas intensitāti

13 695

Sagalovičs G.
04.1175
Detaļu izgatavošanas tehnoloģisko procesu optimizācija, izmantojot ekzoemisijas defektoskopijas metodi

764

Urbahs A.
04.1178
Tehnisko sistēmu optimizācija CAD - integrētās drošuma analīzes pamatā

1352

Zakrževskis M.
06.1965
Retie atraktori (RA): reto nelineārās dinamikas paradību teorija un tas pielietojums mašīnbūvē

1793

Zars V.
04.1191
Konceptuālā projektēšana koplietojuma informatīvā vidē

13 636

Kopā pa organizāciju: ....................................................................

62 245

Kopā pa apakšnozari: ....................................................................

87 461


3. Enerģētika

Fizikālās enerģētikas institūts
Bendere R.
05.1470
Organiskie atkritumi kā bioenerģijas avots, tās ieguves un izmantošanas tehnisko, ekonomisko un vides ekoloģisko faktoru novērtējums

1469

Klāvs G.
04.1163
Enerģijas cenu un tarifu regulēšanas metodes liberalizēta enerģētikas tirgus apstākļos un ilgtspējīgas Latvijas enerģētikas politikas realizēšanai

2498

Krišāns Z.
04.1159
Elektrisko tīklu optimizācijas koncepcija brīvā elektroenerģijas tirgū

6524

Mutule A.
06.1943
Sistēmas “Sadales tīkls un sadalītā ģenerācija” attīstības dinamiskā modeļa izstrāde

647

Oļeiņikova I.
04.1160
Elektrisko tīklu drošuma optimizācija brīvā elektroenerģijas tirgū

2322

Pugačevs V.
05.1471
Teorētisko pamatu izstrādāšana daudzpolu mainīgas induktivitātes mašīnām

1411

Stabulnieks J.
04.1161
Teorētiskie pamati un praktiskas rekomendācijas ražošanas procesu automatizācijai un transporta modernizācijai, izmantojot jaudas  pusvadītāju, jauno materiālu  un informācijas tehnoloģiju sasniegumus

5290

Šipkovs P.
05.1472
Atjaunojamo energoresursu izmantošanas metodiskie aspekti, tehnisko, ekonomisko un ekoloģisko problēmu risināšanai

2263

Šipkovs P.
05.1473
Degvielas patēriņa strukturālo izmaiņu prognozēšanas metodiskie pētījumi, ieejot ES

2263

Tomsons E.
04.1164
Videi līdzsvarotas degvielas ieguves un izmantošanas iespēju novērtējums Latvijas energobilancē

1469

Zeltiņš N.
04.1162
Enerģijas ekonomijas efektivitātes, izmantojot inovatīvās tehnoloģijas, metodiskie pētījumi Latvijas tautsaimniecības stabilai attīstībai

6495

Zēbergs V.
05.1474
Latvijas enerģētikas sektora attīstības stratēģijas un attīstības vadības izpēte ar imitācijas un optimizācijas metodēm

6289

Kopā pa organizāciju: ....................................................................

38 940


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Šnīders A.
04.1077
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu autonoma energoapgāde, izmantojot biogāzi

1469

Kopā pa organizāciju: ....................................................................

1469


Latvijas Universitāte
Jakovičs A.
04.1225
Ēku siltuma zudumu kompleksa diagnostika un precizēta siltuma patēriņa noteikšana, izmantojot automatizētas mērsistēmas un hierarhiski saistītu matemātisko modeļu sistēmu

852

Kopā pa organizāciju: ....................................................................

852


Rīgas Tehniskā universitāte
Barkāns J.
05.1675
Specializēto mikroprocesoru iekārtu radīšana elektrisko tīklu efektivitātes palielināšanai Latvijā

4790

Blumberga D.
04.1181
Tīrākas ražošanas energoefektivitātes indikatoru analīze Latvijas rūpniecības uzņēmumos

1117

Blumberga A.
05.1677
Reģionālā SEG izmešu samazinājuma izpēte un optimizācija, realizējot ēku energoefektivitātes projektus

735

Čuvičins V.
05.1678
Darba īpatnību analīze energosistēmai ar lokāliem enerģijas avotiem

2763

Dirba J.
04.1184
Elektromehānisko sistēmu dinamisko režīmu aprēķinu metodikas un enerģiju taupošu dzinēju izstrāde

1117

Dolgicers A.
04.1185
Relejaizsardzības un automātikas kompleksu pārbaudes metodes un līdzekļi

735

Dzelzītis E.
06.2032
Būvju automatizācijas sistēmu (BAS) vadības līmeņu struktūras izveide

1117

Galkins I.
05.1679
Pusvadītāju reaktīvas jaudas kompensācijas iekārtu un aktīvo filtru izstrāde un izpēte

735

Greivulis J.
07.2069
Elektriskās piedziņas elektromehānisko pārejas procesu vadība

1469

Krēsliņš A.
04.1187
Ēku energoefektivitātes novērtējuma ekonomiskā pamatojuma metodika

852

Krēsliņš A.
05.1680
Ēku galveno enerģētisko parametru normēšana

4232

Kuņicina N.
06.1964
Loģistikas lēmumu ar daudzveidīgiem kritērijiem analīze enerģētikas sistēmām

676

Levčenkovs A.
06.2033
Multiaģentu sistēmu attīstība elektroenerģijas sadalē

735

Raņķis I.
04.1183
Uzlabotas kvalitātes pusvadītāju pārveidotāju sintēze un analīze

2322

Ribickis L.
05.1681
Spēka elektronikas pārveidotāju un to vadības sistēmu izstrāde ar mākslīgo neironu tīklu un izplūdušās loģikas kontrolieriem

3820

Ribickis L.
05.1682
Elektropiedziņas sistēmu optimizācija un ekspertu metožu izstrāde

1881

Rozenkrons J.
05.1683
Neatkarīgo ražotāju elektrostaciju iesaistes izpēte slodzes mezglu reaktīvās jaudas bilancē

1117

Sauhats A.
04.1190
Globālo komunikācijas tīklu izmantošana energosistēmu relejaizsardzībā un pretavāriju automātikā

5290

Turlajs D.
05.1684
Efektīvāku un ekoloģiski tīrāku siltumenerģijas ražošanas metožu izstrādāšana

1793

Veidenbergs I.
04.1188
Zaļās enerģijas tehnoloģiju adaptācija Latvijā. Izpēte. Perspektīvas

1117

Žiravecka A.
04.1189
Operatīvo elektroenerģijas pārveidotāju sistēmu pētīšana un izstrāde

882

Kopā pa organizāciju: ....................................................................

39 295

Kopā pa apakšnozari: ....................................................................

80 556


Kopā pa nozari: ....................................................................


293 886