3. FIZIKA, MATEMĀTIKA, ASTRONOMIJA

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Fizika

Daugavpils Universitāte
Kozlovskis L.
05.1876
Plānu sakausējumu kārtiņu, iegūtu vakuumā, atlaidinot Co/Ni/Fe multislāņus, kristāliskās struktūras un magnētoptisko īpašību pētīšana

1265

Liberts G.
05.1877
Nelineāri optiskā elipsometrija

1147

Kopā pa organizāciju: ........................................................

2412


Fizikālās enerģētikas institūts
Joļins J.
05.1469
Neitronu un rentgenstaru dinamiskā izkliede pie paraugu augstfrekvences ierosmes

3954

Muzikante I.
05.1467
Polāru un fotoaktīvu supramolekulāru sistēmu fizikālie pētījumi fotonikai

12 653

Raitmans E.
04.1158
Neitronu un rentgenstaru izkliede mākslīgu ierosinājumu ietekmē kondensētās vidēs

593

Kopā pa organizāciju: ........................................................

17 200


Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Bērziņa B.
05.1722
Gaismas izraisītie procesi platzonu nitrīdos un līdzīgos materiālos

3163

Bērziņš J.
05.1724
Eksperimentāli un teorētiski kodolu struktūras pētījumi normālos un ekstremālos apstākļos

18 861

Kleperis J.
05.1712
Olfaktometrijas fizikālie principi un sensoru mikrosistēmas tās modelēšanai

3994

Kuzmins A.
05.1717
Modernā spektroskopiskā pieeja nanomateriālu struktūras pētījumos

7394

Kuzovkovs V.
05.1704
Nelīdzsvaroto procesu kinētika nesakārtotās cietvielās

6761

Lācis I.
04.1294
Stimulu un acu kustību ietekme uz redzes uztveri

2017

Maniks J.
05.1705
Robežvirsmu efekti nanostrukturētu materiālu mehāniskajās īpašībās

6287

Millers D.
05.1720
Defekti un elektroniskie ierosinājumi kompleksos oksīdos

9845

Mironova-
Ulmane Ņ.
05.1718
Dzelzs grupas jonu pētījumi neorganiskos un organiskos savienojumos ar optiskām un EPR metodēm

9252

Ozoliņš M.
07.2076
Adaptīvā optika biomedicīnai (pilota projekts)

1265

Petrovs A.
05.1711
Ultradisperso (mazo) cietvielu daļiņu magnētisko īpašību pētījumi

989

Purāns J.
05.1714
Rentgena absorbcijas spektroskopija, pārvarot pikometru barjeru

8106

Riekstiņa D.
05.1723
Pielietojamās kodolfizikas izmantošana apkārtējās vides un dažu fizikālu procesu pētījumos

5101

Rogulis U.
05.1709
Magnētisko rezonanšu spektroskopija: defektu struktūra vairākkomponentu fluorīdos

8145

Skuja L.
05.1715
Optisko īpašību, to optimizācijas un izmaiņas mehānismu pētījumi stiklveida materiālos ultravioletajai optikai un šķiedru gaismas vadiem

5694

Šternbergs A.
05.1864
Sintēzes procesu optimizācija, fizikālās īpašības un polarizācijas procesu mikromehānismi segnetoelektriķos ar dažādu struktūras sakārtotības pakāpi

13 918

Tambergs J.
05.1707
Simetrijas un haosa koncepciju izmantošana kvantu sistēmu pētījumos

6208

Tāle I.
05.1716
Defektu optiskā un termoaktivācijas spektroskopija platzonu aktivētos fluorīdu kristālos

9806

Teteris J.
05.1721
Amorfie halkogenīdi kā hologrāfiskā ieraksta vide informācijai ar lielu blīvumu

2570

Truhins A.
05.1710
Lokalizētie un delokalizētie stāvokļi optiskos stiklos un stiklveidojošos kristālos ar plato aizliegtu zonu

5971

Kopā pa organizāciju: ........................................................

135 347


Latvijas Universitātes Fizikas institūts
Bucenieks I.
05.1466
Aprēķinu metožu un izgatavošanas tehnoloģijas modernizācija elektromagnētisko sūkņu sistēmām šķidrā metāla neitronu atskaldīšanas iekārtās

4389

Freibergs J.
05.1381
Impulsa, siltuma un masas pārneses procesi aksiāli simetriskās plūsmās hidrodinamikā un magnetohidrodinamikā

5338

Gailītis A.
05.1388
Sfēriska MHD Dinamo eksperimenta izveide

102 80

Geļfgats J.
05.1378
Liela apjoma šķidras elektrovadošas vides stacionāras un nestacionāras kustības ierosināšanas un slāpēšanas MHD metožu fizikālās likumsakarības

11 190

Koļesņikovs J.
05.1379
Konvektīvās un nobīdes šķidrā metāla plūsmas regulēšana ar elektromagnētiskiem masas spēkiem

2847

Lielausis O.
05.1380
Šķidrs metāls kā darba ķermenis plazmas ierobežotājos un korpuskulāro plūsmu pārveidotājos

7236

Priede J.
05.1465
Nestabilitātes un pāreja uz turbulenci elektrovadošo šķidrumu plūsmās ārējos magnētiskajos laukos

5061

Šiško A.
05.1382
Stipra magnētiskā lauka iespaids uz elektrovadošas šķidrās un cietās vides mijiedarbības procesiem

5536

Valdmanis J.
04.1111
Elektriskas un magnētiskas iedarbes procesu vadība izkausēta metāla un cietas metāliskas sieniņas robežapgabalā

2728

Zaķe M.
05.1384
Siltuma un masas pārneses pētījumi kombinētā gāzveida un cietā kurināmā degšanas procesā ārējo spēku laukā

5773

Kopā pa organizāciju: ........................................................

60 378


Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Zīlītis V.
05.1386
Atomu un jonu enerģijas līmeņu, oscilatoru stiprumu un fotojonizācijas šķēlumu aprēķināšana

2293

Kopā pa organizāciju: ........................................................

2293


Latvijas Universitāte
Auziņš M.
05.1865
Koherenti procesi atomu un molekulu ierosmē ar lāzera starojumu

8897

Bērsons I.
05.1866
Zemtemperatūras plazmas pētījumi un to rezultātu izmantošana virsmu apstrādē un gaismas avotu tehnoloģijā

6524

Ekers A.
05.1867
Molekulāro procesu lāzeru manipulācija

3677

Erts D.
05.1868
Individuālu nanoelementu īpašības

3282

Ferbers R.
04.1308
Divatomu molekulu un atomu lāzeru spektroskopija ārējo lauku klātbūtnē

8462

Gailīte E.
05.1869
Kvantumehāniskās un kvaziklasiskās metodes daudzfotonu procesu aprakstam

10 557

Jakovičs A.
06.1966
Siltuma un vielas pārneses procesu un fāzu dinamikas mūsdienīgu materiālu tehnoloģijās kompleksa analīze

1226

Lācis S.
04.1290
Inteliģentu magnētiski kontrolējamu materiālu reoloģisko īpašību un uzvedības teorētiskā un skaitliskā modelēšana

1661

Spīgulis J.
04.1283
Optiskās metodes bioprocesu kontrolei in vivo

2531

Tīliks J.
05.1872
Magnētiskā lauka ietekme uz difūzijas procesiem cietās vielās

2254

Ūbelis A.
05.1862
Baltās gaismas kūļa (Zeme -satelītu sensori) izmantošana atmosfēras sastāva pētījumiem reālā laikā troposfērā un stratosfērā un ozona – halogēnu maisījumu fotoķīmijas laboratorijas pētījumi

2293

Kopā pa organizāciju: ........................................................

51 364


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Mišņovs A.
05.1463
Nanostruktūru pētījumi ar mazleņķu rentgenstaru izkliedes metodi

1661

Kopā pa organizāciju: ........................................................

1661


Rīgas Tehniskā universitāte
Dehtjars J.
05.1873
Hidroksilapatīta nanodaļiņu ansambļa elektroniskās īpašības

1542

Jankovskis J.
05.1646.1
Radiofrekvenču elektronikas magnētisko komponentu un materiālu efektivitātes paaugstināšanas pētījumi

1423

Kataševs A.
05.1874
Neorganisko savienojumu nanoslāņu dozimetriskās īpašības

1503

Ozols A.
05.1719
Hologrāfiskais ieraksts un viļņu frontes inversija materiālos ar kompleksu fotorefrakciju

3875

Kopā pa organizāciju: ........................................................

8343


Transporta un sakaru institūts
Šuņins J.
04.1039
Nesakārtoto kondensēto vižu fundamentālo īpašību matemātiskā un datormodelēšana

593

Kopā pa organizāciju: ........................................................

593

Kopā pa apakšnozari: .........................................................

279 591


2. Matemātika

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Āboltiņš A.
04.1073
Parciālie diferenciālvienādojumi dažu reālu siltummasas pārneses procesu izpētē

593

Kopā pa organizāciju: ........................................................

593


Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Budkina N.
05.1882
Nogludinošo splainu analīze un to pielietojumi neprecīzu datu aproksimācijas uzdevumiem

593

Buiķis A.
05.1525
Tiešo un inverso matemātiskās fizikas problēmu izpēte un risināšana sarežģītās vidēs

15 935

Buiķis A..
05.1529
Vizuālās informācijas kombinatorisko un ģeometrisko struktūru matemātiskie modeļi un apstrādes metodes

1819

Bula I.
05.1449
Attēlojumu dinamika metriskās telpās

712

Dambītis J.
05.1413
Latvijas matemātikas, fizikas un datorikas vēsture

2768

Freivalds R.
05.1528
Kvantu algoritmi un to sarežģītība

7275

Gudkovs V.
05.1387
Nelineāru viļņu vienādojumu matricatrisinājumi kā matemātiskās modelēšanas līdzekļi

2293

Lietuvietis O.
05.1883
Deģenerēto matricu metožu lietojumi matemātiskās fizikas problēmās ar parciālajiem diferenciālvienādojumiem

2649

Martuzāns B.
06.1970
Trieciena izsauktās polarizācijas kondensētās vidēs matemātiskā modelēšana

1542

Raitums U.
05.1385
Ekstremāli uzdevumi eliptiskām sistēmām

4389

Reinfelds A.
05.1884
Parasto diferenciālvienādojumu un diferenču vienādojumu kvalitatīvās teorijas aktuāli jautājumi

8738

Rimšāns J.
05.1530
Skaitliskās metodes otrās kārtas parciāliem diferenciālvienādojumiem un sistēmām ar fāžu pārejām

2847

Sadirbajevs F.
05.1531
Nelineāras parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmas

8066

Siņenko N.
05.1363
Stohastisko iterāciju, kas tuvas stacionārām, asimptotiskā analīze

633

Šostaks A.
05.1885
Daudzvērtīgas struktūras topoloģijā, algebrā un analīzē: dažu teorijas un lietojumu problēmu izpēte

4310

Kopā pa organizāciju: ........................................................

64 569


Latvijas Universitāte
Andžāns A.
07.2104
Matemātikas padziļinātas mācīšanas zinātniskais un metodiskais nodrošinājums

3440

Cīrulis J.
05.1881
Vispārīgās algebras metodes datorzinātnē, ģeometrijā un loģikā

2531

Kopā pa organizāciju: ........................................................

5971


Rīgas Tehniskā universitāte
Carkovs J.
05.1879
Stohastiskās stabilitātes asimptotiskā analīze

2768

Koliškins A.
04.1238
Stipro magnētisko lauku magnētiskās hidrodinamikas un nesagraujošās kontroles problēmu skaitliskie un analītiskie atrisinājumi

751

Koliškins A.
04.1239
Šķidruma plūsmas analīze kanālos un atklātās hidrodinamiskās sistēmās

2056

Pavlenko O.
05.1880
Stohastiskās analīzes asimptotiskās metodes Markova impulsu sistēmām ar lietojumiem finanšu ekonometrijā

593

Kopā pa organizāciju: ........................................................

6168

Kopā pa apakšnozari: .........................................................

77 301


3. Astronomija

Latvijas Universitāte
Ābele M.
04.1035
Augstas dispersijas spektrogrāfa izveide zvaigžņu un mazo planētu novērošanai ar datu reģistrēšanu reālajā laikā

5773

Balodis J.
07.2074
Skrejošais zvaigžņu lauks

1542

Eglītis I.
05.1423
Oglekļa zvaigžņu īpašību noteikšana no visjaunāko infrasarkano un citu novērojumu datu bāzēm. Galaktikas oglekļa zvaigžņu ģenerālkataloga (GCGCS) elektroniskās versijas pilnveidošana

10 399

Lapuška K.
05.1424
Augstas precizitātes satelītu lāzermērījumi starptautisko ģeodinamikas programmu ietvaros, mērīšanas tehnikas un metožu izstrāde un pilnveidošana

8857

Šmelds I.
05.1861
Starpzvaigžņu vides, pārnovu, Saules un Zemei tuvo objektu pētījumi

7710

Začs L.
05.1863
Smago ķīmisko elementu sintēze Visumā: spektroskopiskie pētījumi

4231

Kopā pa organizāciju: ........................................................

38 512

Kopā pa apakšnozari: .........................................................

38 512


Kopā pa nozari: .............................................................


395 404