4. ĶĪMIJA

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Organiskā ķīmija

Latvijas Universitāte
Jākobsone I.
05.1729
Uztura bagātinātāju ķīmiskās kompozīcijas un antiradikālās aktivitātes raksturojums

1933

Kļaviņš M.
05.1731
Humusvielu funkcionālo atvasinājumu sintēzes metodes

4670

Kopā pa organizāciju: ........................................................

6603


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Amoliņš A.
05.1754
Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes terminoloģijas modernizācija latviešu valodā

1610

Andrianovs V.
05.1756
N-Aminoguanidīna atvasinājumu sintēze

5435

Arsenjans P.
05.1757
Selēna un telūra atvasinājumu sintēze un pielietošana

4026

Ābele E.
05.1750
Starpfāžu un pārejas metālu kompleksu katalīzes eksperimentālie un teorētiskie aspekti

4227

Ābele R.
05.1751
Heteroatomu biciklisko un makrociklisko savienojumu sintēze un bioloģiskā aktivitāte

2295

Beļakovs S.
05.1758
Organisko savienojumu elektronu kristālķīmija un precīzā rentgenstruktūranalīze

1369

Jirgensons A.
05.1761
Enantioselektīva katalītiska aza-Klaizena pārgrupēšanās pirmējo alilamīnu sintēzei

3865

Kalviņš I.
05.1762
Stereoselektīva aril-, alkinil- un alkenil-cikloheksānamīnu sintēze un to izmantošana

20 573

Kalviņš I.
05.1763
Funkcionalizētu indolu sintēze jaunu nesteroidālu pretiekaisuma līdzekļu radīšanai

16 064

Kalviņš I.
05.1764
Zn saturošu deacetilējošu metālproteāžu dabīgo inhibitoru sintētiskie analogi

33 054

Krauze A.
05.1766
Bioloģiski aktīvu N,S-saturošu heterociklu dizains, pielietojot viena reaktora daudzkomponentu metodi un ievērojot zaļās ķīmijas principus

16 829

Leite L.
05.1767
Heterogēnie katalizatori, kas pagatavoti pēc “zaļās ķīmijas” principiem: aktivitāte un struktūra

5475

Liepiņa I.
05.1768
Medicīniski orientētā molekulu modelēšana

5113

Liepiņš E.
05.1769
Olbaltumvielu, DNS un to kompleksu struktūras pētījumi, izmantojot KMR

2577

Lukevics E.
05.1771
Tetra- un hiperkoordinēta germānija un silīcija heterocikliskie savienojumi

19 365

Lūsis V.
05.1772
Skābju katalizētas daļēji hidrētu piridīnu cikla transformācijas

8092

Markava E.
05.1774
Jauni fotohromi materiāli nanostrukturētiem organiskiem slāņiem – sintēze un pētījumi azobenzola rindā

2214

Ozola V.
05.1775
Metālorganisko savienojumu iegūšana un pārejas metālu katalizētas reakcijas mikroviļņos

5717

Plotniece A.
05.1776
Liposomas veidojošo heterociklisko amfifīlu sintēze gēnu transfekcijai

4429

Poļevaja L.
07.2082
AEAF peptīdu atvasinājumi jaunu ārstniecības līdzekļu izstrādē

4670

Segale I.
05.1778
Stabilo bioloģiski aktīvo koloidālo sistēmu iegūšana un fizikāli ķīmiskā pētīšana

3865

Soboļevs A.
05.1780
Jaunu enantiotīru slāpekli saturošu heterociklu ķīmijenzimātiskā sintēze

4268

Stonkus V.
05.1781
Alifātisko, aromātisko un heterociklisko spirtu, aldehīdu, skābju un ēsteru ketonizācija

3785

Sūna E.
05.1782
Enolātu enantioselektīvā protonēšana

7327

Tirzītis G.
05.1783
Flavonoīdi un triterpenoīdi kā potenciāli pretaudzēju savienojumi

3181

Trapencieris P.
05.1784
Nenicesku reakcijas pētījumi

5073

Trapencieris P.
05.1785
Jauni amonija un hidrazīnija betaīni

9099

Turovskis I.
05.1787
Organisko vielu struktūrķīmiskie un elektroķīmiskie pētījumi

15 822

Veinbergs G.
05.1788
Bioķīmiski inducējamas citotoksiskās signālu fotonu emisijas ģenerēšana monoslāņu šūnās

4751

Veinbergs G.
05.1789
Pretvēža beta-laktāmu atvasinājumu sintēze un bioloģiskā pētīšana

9260

Vosekalna I.
05.1791
Bioloģiski aktīvo savienojumu struktūrķīmiskie pētījumi

765

Vīgante B.
05.1790
Pašorganizējošos amfifīlu slāpekļa heterociklu sintēze un izpēte

20 654

Zablocka A.
05.1792
Mērķtiecīga hinolīna rindas bioloģiski aktīvu savienojumu farmakoloģisko īpašību uzlabošana ar ķīmiskās modificēšanas metodēm

7005

Kopā pa organizāciju: ........................................................

261 854


Rīgas Tehniskā universitāte
Jure M.
05.1742
Hofmaņa pārgrupēšanās pielietojums stereoselektīvajā neparasto a-aminoskābju sintēze

1168

Kokars V.
05.1744
Jaunu foto refraktīvu sānu virknē azohromoforas grupas saturošu polimēru sintēze

1168

Krilova V.
05.1745
Akriljonīti un sorbenti: sintēze un sorbcijas procesu pētīšana

966

Strakova I.
05.1746
3,4-Annelētu kumarīnu un 4,5-annelētu indazolu sintēze un reakcijas

2939

Utināns M.
05.1747
Jaunu organisko hromoforu sistēmu dizains, sintēze un izpēte

3140

Valters R.
05.1748
1,4-Benzohinonu atvasinājumu, kas ar C-C saiti vai -CH2CH2- tiltiņu saistīti ar heterociklu(iem), sintēze un to īpašību izpēte

4751

Zicāne D.
05.1749
1-Acilpirazolu sintēze cikloheksēndikarbonskābju hidrazīdu un alkoksietilēnu reakcijās un to izmantošana poliheterociklisku savienojumu iegūšanai

2536

Kopā pa organizāciju: ........................................................

16 668

Kopā pa apakšnozari: .........................................................

285 125


2. Neorganiskā, fizikālā un analītiskā ķīmija

Latvijas Universitāte
Actiņš A.
05.1740
Farmaceitiski aktīvo vielu sintēze un izpēte

2013

Kreišmanis J.
05.1732
Dabas vielu un to sintētisko analogu kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopijas pētījumi

2013

Mekšs P.
05.1733
Virsmas aktīvo maleīnskābes atvasinājumu sorbcijas likumību pētījumi un analīzes metožu izstrāde gāzu-šķidrumu  un augstefektīvās šķidrumu hromatogrāfijas (AŠH) apstākļos

2174

Tīliks J.
05.1734
Magnētiskā lauka ietekme uz fizikāli ķīmiskiem augstenerģētiskiem procesiem kondensētās sistēmās

2255

Veidis M.
05.1735
Kristālisku koordinācijas kompleksu un bioloģiski aktīvo vielu polimorfu modelēšana un rentgenstruktūranalīze

2013

Vīksna A.
05.1737
Smago metālisko elementu piesārņojuma novērtēšanas metožu pilnveidošana modulētā ekosistēmā - gaiss, augsne un skuju koki

4268

Zicmanis A.
05.1738
Ambidento anjonu pārvērtības jonu šķidrumu vidēs

2255

Kopā pa organizāciju: ........................................................

16 991


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Liepiņš E.
07.2080
Augu eļļu un to produktu izpēte ar KMR spektroskopijas metodēm

3221

Liepiņš E.
07.2081
Deitērija/ūdeņraža atomu izotopo efektu un frakcionācijas faktoru izpēte dabas un sintētiskajos produktos ar kodolu magnētiskās rezonanses metodi

2577

Kopā pa organizāciju: ........................................................

5798


Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts
Belousova R.
05.1547
Poliolu mijiedarbība ar poliborātjoniem un dzelzs joniem, metālu korozijas inhibēšanas mehānisms

2053

Čera L.
05.1935
Ar plazmas tehnoloģiju iegūto pulveru ūdens suspensiju elektrostatiskā un elektrostēriskā stabilizācija

1892

Dindune A.
05.1548
Daudzvērtīgo metālu fosfātu sintēze, savienojumu struktūra un fizikāli ķīmiskie pētījumi

6603

Līcis J.
05.1550
Elektrodialīzes procesu pētījumi ar modificētām jonu apmaiņas membrānām. Membrānu modificēšana ar organiskiem polielektrolītiem un virsmas aktīvām vielām

1691

Sadirbajeva T.
05.1551
Smago metālu jonu izdalīšana un atdalīšana ar elektrodialīzes metodi sistēmās ar impregnētām šķidrām membrānām

1490

Serga V.
05.1549
Homogēnu oksīdu materiālu iegūšana ar ekstrakcijas-pirolītisko metodi un to funkcionālo īpašību pētījumi

2577

Siliņa E.
05.1552
8-Selenolhinolīna atvasinājumu iekšēji komplekso savienojumu fizikāli ķīmiskās īpašības un uzbūve, to korelācija ar 8-merkaptohinolīna un 8-oksihinolīna atvasinājumu kompleksiem

5113

Vītiņa I.
05.1553
Nanostrukturēto rentgenamorfo sakausējumu metālu un metāls - neorganiskais savienojums plāno slāņu elektroizgulsnēšanas katodprocesa un struktūras veidošanās mehānisms

10 790

Zaporina Ņ.
05.1554
Daudzkomponenšu nanodaļiņu struktūra un fizikāli ķīmiskās īpašības atkarībā no sintēzes parametriem un to ķīmiskā sastāva

1530

Zariņa I.
05.1555
Šķīstošu silikātu modificēšana ar sārmu metālu silanolātiem

2053

Zviedre I.
05.1556
Jaunu bora koordinācijas savienojumu amīnu sāļu sintēze, īpašības, rentgenstruktūranalīze un kristālķīmija

3503

Kopā pa organizāciju: ........................................................

39 295

Kopā pa apakšnozari: .........................................................

62 084


3. Koksnes un polimēru ķīmija

Latvijas Universitāte
Kaļķis V.
05.1730
Multifāzu polimēru struktūras radiācijķīmiskā modificēšana, izmantojot funkcionālos monomērus kā šķērssaistīšanās promotorus

2094

Kopā pa organizāciju: ........................................................

2094


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Andersons B.
05.1561
Koksnes biodegradācijas mehānismu pētījumi noārdīšanās procesu kontrolei ar dabai draudzīgiem līdzekļiem un paņēmieniem

10 468

Stirna U.
05.1563
Pētījumi par poliuretānu, segmentētu poliester- un poliēteruretānu sintēzi ar jauniem ķēdes pagarinātājiem – 1,2-propāndiola atvasinājumiem

10 468

Teliševa G.
05.1564
Modificēti lignīni, kā funkcionāli aktīvo multikomponenšu sistēmu pamats

11 676

Treimanis A.
05.1565
Koksnes un no tās iegūtās sulfāta papīrmasas šķiedru ķīmiskais sastāvs un īpašības atkarībā no koku augšanas apstākļiem

8857

Vederņikovs N.
05.1566
Bērza koksnes celulozes depolimerizācija furfurola iegūšanas procesā

5918

Zoldners J.
05.1569
Ūdenī šķīstošo polisaharīdu atvasinājumu sašķelšana askorbīnskābes ietekmē

5918

Kopā pa organizāciju: ........................................................

53 305

Kopā pa apakšnozari: .........................................................

55 399


Kopā pa nozari: .............................................................


402 608