6. BIOLOĢIJA, VIDES UN ZEMES ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Bioloģija

Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts “Silava”
Āboliņa A.
04.1129
Latvijas briofloras izpēte un precizēšana

3268

Kopā pa organizāciju: ........................................................

3268


Daugavpils Universitāte
Barševskis A.
05.1520
Ģints Notiophilus Dum. Skrejvaboļu pasaules faunas taksonomija

1730

Krams I.
07.2100
Kooperatīvās uzvedības ģenētiskā un sociālā kontrole

2460

Kopā pa organizāciju: ........................................................

4190


Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
Baumanis J.
05.1451
Latvijas avifaunas dinamika

8880

Boikova E.
03.0999
Rīgas līča biokopu funkcionālā un bioloģiskā daudzveidība antropogēnās slodzes apstākļos

14 223

Bērziņa N.
05.1452
Orgānu un audu reaktivitātes īpatnības barības vielu komponentu (smago metālu, dabīgo antioksidantu) modulējošā ietekmē

22 988

Čudare Z.
06.1942
Bioloģiskā daudzveidība: krūmu melleņu kaitēkļi un to antagonisti

2537

Grauda D.
05.1521
Embrioģenēzes un organoģenēzes ģenētiskās determinācijas noteikšana graudaugu dubultoto haploīdu iegūšanas optimizācijai

6228

Janaus M.
05.1453
Antropogēno ietekmju izvērtējums uz putnu populācijām mitrāju ekosistēmās un to iespējamā optimizācija

6573

Jankeviča L.
05.1438
Entomopatogēno mikroorganismu ekoloģija: izplatība, ģenētiskā daudzveidība un ekoloģiskā saimnieku rinda

2691

Karpa A.
05.1439
Arbuskulāro mikorizu bioloģiskā daudzveidība Latvijas ekosistēmās

2806

Kolodinskis A.
05.1429
Mobilo komunikāciju sistēmu potenciālās ietekmes izpēte uz bērnu psihofizioloģisko funkciju attīstību

2076

Laiviņš M.
05.1405
Biotas migrācija boreālā un nemorālā bioma starpzonā: stāvoklis, kontrole un prognoze

4651

Melecis V.
05.1406
Sugu daudzveidības izmaiņas uz klimatisko svārstību un antropogēno faktoru fona

18 875

Paegle G.
05.1407
Augu adaptīvās reakcijas smago metālu(Pb, Hg, Cd) toksiskuma substrātā izraisītā stresa apstākļos

8419

Rašals Ī.
05.1522
Adaptīvo gēnu noteikšana un to molekulārā kartēšana dažādas izcelsmes miežu šķirnēs

11 609

Sjakste T.
05.1401
Kodola struktūras pārkārtošanā iesaistītie genoma elementi, to identifikācija un raksturošana atkarībā no miežu auga attīstības stadijas

2691

Sjakste T.
05.1402
Ekonomiski noderīgu miežu pazīmju genotipēšana

3460

Spriņģe G.
05.1408
Vides izmaiņu ietekme uz saldūdens biocenožu attīstību un hidroekosistēmu kvalitāti

7727

Šulcs V.
05.1409
Latvijas vaskulāro augu flora

17 568

Šulcs V.
05.1410
Nacionālā botāniskā nomenklatūra (nbn): Pteridophyta

4536

Vīksne J.
05.1440
Alternatīvo upuru loma mitrāju ekosistēmās plēsēju – ūdensputnu attiecībās

11 609

Zariņš I.
05.1411
Fitopreparātu iedarbības mehānismu izpēte uz dažādiem kaitīgiem organismiem kultūraugu biocenozēs un to iedarbības spektra noteikšana

2460

Zenkevičs H.
05.1412
Zivju vairošanās regulatora - gonadotropā hormona molekulāro formu un analogu izpēte

8726

Kopā pa organizāciju: ........................................................

171 333


Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Balode M.
05.1515
Antropogēnās slodzes ietekme uz zivju resursu līdzsvarotu attīstību un zivju kvalitātes saglabāšanu Latvijas ūdenstilpēs un zivjaudzētavās

7688

Kopā pa organizāciju: ........................................................

7688


Latvijas Universitāte
Aivars J.
04.1284
Mikrocirkulācijas asinsvadu vazomocija: magnētisko lauku un temperatūras ietekme

6535

Brūmelis G.
05.1512
Dabisko mežu attīstība un bioloģiskā daudzveidība

9995

Brūmelis G.
05.1513
Boreālo skujkoku mežu zemsedzes sūnu loma augsnes ekoloģisko tīklu stabilitātē un bioģeoķīmiskajos ciklos

5958

Cimdiņš P.
04.1318
Saldūdeņu biodaudzveidības inventarizācija un klasifikācija

2460

Ieviņš Ģ.
05.1509
Fundamentālais pamats fitocentriskajai pieejai ekobioloģiskajos pētījumos: biotisko mijiedarbību abiotiskā un endogēnā regulācija augos un to atbildes reakciju atgriezeniskā ietekme

15 607

Kondratovičs U.
04.1292
Kokaugu veģetatīvās pavairošanas un pavairoto augu attīstības anatomisko un fizioloģisko procesu izpēte

3383

Kondratovičs R.
04.1295
Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotu jaunu rododendru šķirņu selekcija

8496

Nikolajeva V.
05.1504
Imūnās sistēmas un mikrobioloģiskas izcelsmes glikoproteīnu mijiedarbība

2076

Orehovs A.
04.1300
Ekoloģiski un fitocenoloģiski pamatotu dažāda tipa ziemciešu stādījumu kompozīcijas modeļu izstrāde

6343

Pakalne M.
05.1619
Latvijas augsto purvu ģenēze, ekoloģisks, paleobotānisks un bioģeoķīmisks raksturojums

1115

Priednieks J.
05.1510
Mežsaimniecības un lauksaimniecības ietekme uz bioloģisko daudzveidību saistībā ar antropogēnās slodzes līmeni un izmaiņām ainavā - trendu analīze un populāciju modelēšana

3268

Raipulis J.
04.1102
Genotoksīnu un antimutagēnu pētīšana ar mikroorganismu testsistēmām

2806

Selga T.
05.1503
Organellu ultrastruktūras un 3D novietojuma maiņa mezofila šūnu augšanas, differenciācijas un novecošanas laikā

3844

Spuņģis V.
04.1301
Bioindikācijas sistēmas izstrāde piekrastes biotopu dabiskuma un antropogēnās ietekmes novērtēšanai

4921

Tomsone S.
05.1497
Iespējamā miera perioda un pazeminātas temperatūras ietekme uz Ericaceae dzimtas augu attīstību un fizioloģiskajiem rādītājiem in vitro un in vivo

13 493

Zorenko T.
04.1285
Zīdītāju monitorings pilsētā un hemokomunikācijas nozīme iekšsugu un starpsugu strupastu attiecībās

1153

Zunde M.
05.1499
Dendroklimatoloģiskie pētījumi Latvijā

1422

Kopā pa organizāciju: ........................................................

92 875


Nacionālais botāniskais dārzs
Bondare I.
04.1230
Latvijas dendrofloras pētījumi

9610

Jakobsone G.
04.1228
Fizioloģisko procesu regulācija augu ilgstošas uzglabāšanas laikā pazeminātas temperatūras apstākļos audu kultūrās: metodoloģiskā pamata radīšana taksonu bankas izveidei bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai

3844

Jakobsone G.
04.1229
Izolēto embriju in vitro metodes pielietošana krāšņumaugu selekcijā Latvijā

3460

Seisums A.
04.1231
Junonu (Iris subgen. Scorpiris) taksonomija: morfoloģija, nomenklatūra, citoģenētika, molekulārie (DNS) pētījumi, palinoloģija un karpoloģija

5497

Kopā pa organizāciju: ........................................................

22 411

Kopā pa apakšnozari: .........................................................

301 765


2. Vides zinātne

Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts
Valters J.
04.1081
Mazo upju apsaimniekošanas hidroloģiskie un ekoloģiskie aspekti

3460

Kopā pa organizāciju: ........................................................

3460


Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
Briede A.
05.1403
Klimata mainība Latvijā un tās ietekme uz hidroekosistēmām

4036

Kļaviņš M.
05.1404
Dabiskas izcelsmes organisko vielu īpašības un plūsmas Latvijas ūdenstilpēs un to sateces baseinos

12 301

Kopā pa organizāciju: ........................................................

16 337


Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Aigars J.
05.1516
Upju ienestā materiāla  N, P, Si un smago metālu bioloģiskās pieejamības izpēte

7688

Jurkovskis A.
05.1514
Starpfāzu procesu loma makro- un mikroelementu apritē un slodzes transformācijā Rīgas līcī

9610

Kopā pa organizāciju: ........................................................

17 298


Rīgas Tehniskā universitāte
Blumberga D.
05.1518
Bioūdeņraža ražošanas aprites cikla analīze

5882

Kopā pa organizāciju: ........................................................

5882

Kopā pa apakšnozari: .........................................................

42 977


3. Zemes zinātnes

Latvijas Universitāte
Apsīte E.
04.1314
Biogēno elementu notece no Latvijas vides monitoringā neiekļautajām mazajām upēm

1192

Hodireva V.
04.1298
Latvijas klastisko iežu smago minerālu asociācijas

1499

Kalniņa L.
05.1501
Lubāna līdzenuma paleoģeogrāfija un dabas apstākļu izmaiņas leduslaikmeta beigu posmā un holocēnā

3575

Krišjāne Z.
05.1507
Latvijas apdzīvojuma attīstība un tās telpiskās izpausmes

3921

Lukševičs E.
05.1506
Paleoģeogrāfiskie apstākļi un vides izmaiņas Baltijas paleobaseinā viduspaleozojā

5536

Nikodemus O.
05.1508
Latvijas ainavas struktūras attīstību ietekmējošie faktori un tās ainavekoloģiskais vērtējums

2460

Segliņš V.
05.1505
Efektīvās porainības un granulometriskā sastāva atkarības nogulumos aerācijas zonā

5805

Stinkulis Ģ.
04.1299
Klastiskā sedimentācija Baltijas vidus- un vēlā devona baseinu deltu zonā

3883

Strautnieks I.
05.1416
Ledāja starplobu augstieņu paugurgrēdas un paugurmasīvi

2537

Stūre I.
07.2084
Dabas un cilvēka ekoloģija Latvijas ainavas telpiskajā un tipoloģiskajā struktūrā

1038

Šķiņķis P.
05.1502
Reģionālās attīstības politika un sabiedrības struktūras maiņas Latvijas vidējās, mazās pilsētās un lauku teritorijās

1192

Zelčs V.
05.1498
Proglaciālās un subglaciālās sedimentācijas un reljefa veidošanās apstākļu un procesu attīstība Latvijā Vislas apledojuma laikā

7035

Kopā pa organizāciju: ........................................................

39 673

Kopā pa apakšnozari: .........................................................

39 673


Kopā pa nozari: .............................................................


384 415