7. MOLEKULĀRĀ BIOLOĢIJA, VIRUSOLOĢIJA, MIKROBIOLOĢIJA, BIOTEHNOLOĢIJA

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Molekulārā bioloģija un virusoloģija

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Baumanis V.
05.1628
Latvijā sastopamo ērču pārnēsāto infekciju – ērlihiozes, laima boreliozes un ērču encefalīta izsaucēju molekulāri ģenētiska izpēte

3412

Cielēns I.
05.1630
Rekombinantas bakteriofāga GA daļiņas radīšana un izmantošana gēnu transportam un imunoloģiski aktīvu epitopu eksponēšanai

8122

Dišlers A.
05.1631
E. coli, S. cerevisiae un P. pastoris  ekspresijas sistēmu kombinēta pielietošana funkcionālu rekombinanto proteīnu iegūšanai

9561

Ērenpreisa J.
05.1634.1
DNS dubultpārrāvumu signalizācija, reparācija un to attiecība ar apoptozi limfoblastoīdu šūnu līnijās ar dažādu jutīgumu pret iradiāciju

3751

Heisele O.
07.2083
MC1R gēna variantu loma melanomas attīstībā pacientiem ar un bez izmaiņām CDKN2A un CDK4 gēnos

1974

Jankevics Ē.
04.1145
Aktivētu T šūnu kodolu faktoru funkcionālie pētījumi

9420

Kloviņš J.
05.1627
Centrālajā nervu sistēmā lokalizēto G-proteīna saistīto receptoru strukturāli funkcionāla izpēte un jaunu ligandu noskaidrošana

6656

Kozlovska T.
04.1148
HCV un citu RNS vīrusu replikācijas modelēšana

8771

Kozlovska T.
05.1622
Hepatīta B kor antigēna foldings un degradācija

4400

Leončiks A.
04.1138
Ubikvitīna proteolīzes sistēma un apoptozes regulācija

2538

Linē A.
04.1143
Bioinformātikas metodes izstrādāšana audzēju specifisko alternatīvā splaisinga variantu identificēšanai

2538

Linē A.
05.1623
Pre-mRNS splaisinga defekti audzējos: sastopamības biežums un imunogenitāte

3807

Līcis N.
04.1146
Molekulārā evolūcija kā metode un kā process

2538

Pumpēns P.
05.1624
Jauni himēro vakcīnu prototipi: Rietumnīlas (WNV) vīruss

22 195

Renhofa R.
04.1141
Vīrusiem līdzīgās rekombinantās himērās Qbeta fāga apvalka proteīna un HBV virsmas proteīnu veidotās daļiņas - mijiedarbības ar hepatocītu šūnu kultūrām izpēte

2538

Renhofa R.
05.1629
Vīrusiem līdzīgās bakteriofāgu apvalka proteīna veidotās daļiņas- rekonstrukcija un pakošana in vitro

6881

Riekstiņa U.
04.1139
Hepatīta B vīrusa korantigēna un imūnsistēmas mijiedarbības raksturošana

2538

Skrastiņa D.
03.0986
Jauno gēnu terapijas vektoru imunoloģiskā raksturošana

3892

Sominska I.
05.1626
Anti-HCV vakcīnas prototipu konstruēšana

8263

Šaripo A.
04.1140
Ksenobiotiķu modificējošā citohroma P450 2E1 degradācijas un stabilizācijas mehānismi

13 255

Tihomirova L.
05.1632
Ginekoloģisko onkoloģisko saslimšanu ģenētiskās predisponētības molekulārie pētījumi

4343

Vasiļjeva I.
05.1625
Ar iedzimto augšanas hormona deficītu saistīto gēnu mutāciju pētījumi Latvijas populācijā

2595

Voronkova T.
04.1142
Kāmju poliomas vīrusa apvalka proteīna VP1 izmantošana DNS iepakošanai un pārnesei

2538

Zeltiņš A.
04.1149
Augu sobemovīrusu kapsīdu veidošanās mehānismi

5640

Kopā pa organizāciju: ........................................................

142 166


Latvijas Universitāte
Kazāks A.
04.1144
Rekombinantu hantavīrusu antigēnu pielietošana diagnostikā; vīrusa genoma sekvenču izolēšana un salīdzinoša analīze

2538

Matjuškova N.
04.1288
Sēnes Lentinula edodes celmu īpašību raksturojums un audzēšanas apstākļu optimizācija

5584

Rostoks N.
07.2055
Latvijas miežu šķirņu un selekcijas līniju ģenētiskās daudzveidības un selekcijas potenciāla izvērtējums izmantojot augstas caurlaidspējas punktveida mutāciju genotipēšanu

5076

Sjakste N.
04.1280
Vistu alfa-globīna domēna hromatīna struktūras izmaiņas atkarībā no diferencēšanās pakāpes un apoptozes gaitā

2595

Kopā pa organizāciju: ........................................................

15 793


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Dambrova M.
05.1461.1
Karnitīna biosintēzes loma enerģijas metabolisma regulēšanā un sirds išēmiskās slimības ārstēšanā

2143

Dzintare M.
05.1464
Cilvēka gamma-butirobetaīna hidroksilāzes gēna (bbox1) polimorfisms Latvijas populācijā. Pilotprojekts mildronāta farmakoģenētikas izpētei

2284

Kopā pa organizāciju: ........................................................

4427


RSU Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts
Kozireva S.
04.1153
Hemokīnu receptoru gēnu saistība ar asins sistēmas ļaundabīgām slimībām

5584

Murovska M.
04.1155
Cilvēka parvovīrusa B19 persistence

13 086

Kopā pa organizāciju: ........................................................

18 670


Rīgas Stradiņa universitāte
Ērenpreiss J.
04.1219.1
Spermatozoīdu hromatīna stāvokļa nozīme vīriešu fertilitātē: novērtēšanas metodoloģija un atkarība no vides, dzīves veida un ģenētiskiem faktoriem

1184

Kopā pa organizāciju: ........................................................

1184


Rīgas Austrumu slimnīca
Ņikitina M.
05.1632.1
Ginekoloģisko onkoloģisko saslimšanu ģenētiskās predisponētības molekulārie pētījumi

2143

Kopā pa organizāciju: ........................................................

2143

Kopā pa apakšnozari: .........................................................

184 383


2. Mikrobioloģija un biotehnoloģija

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Strikauska S.
04.1076
Mikrobioloģisko riska faktoru novērtējums nekonvertētā un cietfāzes procesā konvertētā aktīvo dūņu biomasā un to pielietošanas rezultātā

2764

Kopā pa organizāciju: ........................................................

2764


Latvijas Universitāte
Grūbe M.
04.1100
Biotehnoloģisko procesu monitorings pēc biomasas un ekstracelulāro produktu galveno bioķīmisko komponentu izmaiņām atkarībā no fermentācijas apstākļiem

1918

Kalnenieks U.
04.1101
Alternatīvie cianīdrezistences mehānismi baktērijās

8207

Rapoports A.
05.1483
Raugu izturības molekulāro mehānismu pētījumi atūdeņošanas procesā un mikroorganismu anhidrobiozes praktiskie aspekti

11 422

Rukliša M.
04.1112
Intracelulāro priekšteču un aminoskābju (valīna un lizīna) virssintēzes regulācija ģenētiski modificētos Corynebacterium glutamicum celmos

12 212

Savenkova L.
04.1133
Azotobacter chroococcum polihidroksialkanoātu uzkrāšanas un mikrostruktūras saistība ar acetil-KoA un fosfāta metabolisko ceļu regulāciju

6148

Viesturs U.
05.1558.1
Mikroturbulenci pastiprinošu konstrukciju un biosintēzes režīmu izstrādāšana un automatizācija dispersijas pakāpes un produktivitātes uzlabošanai bioreaktoros ar vairākfāžu darba vidi

5979

Vīgants A.
05.1523
Zymomonas mobilis tautsaimniecībā izmantojamo produktu biosintēze, izmantojot levānsaharāzi un glikozo–fruktozo oksidoreduktāzi – fizikoķīmisko faktoru ietekme uz fermentu aktivitāti un stabilitāti

11 450

Vīna I.
05.1524
Fruktāni vielu maiņas normas un homeostāzes uzturēšanai - struktūrfunkcionālie un pielietojuma pētījumi

2764

Zariņa D.
05.1484
Dažādu organisko atkritumu biokonversija vadāmā fermentācijas procesā ar bakterioloģiskā riska faktora novērtējumu

3130

Zikmanis P.
04.1099
Levānsaharāzes sekrēcijas fizioloģiskie nosacījumi baktērijās Zymomonas mobilis

8207

Kopā pa organizāciju: ........................................................

71 437


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Viesturs U.
05.1557
Biotehnoloģiskās metodes koksnes komponentu modificēšanā un funkcionalizēšanā

10 660

Viesturs U.
05.1558
Mikroturbulenci pastiprinošu konstrukciju un biosintēzes režīmu izstrādāšana un automatizācija dispersijas pakāpes un produktivitātes uzlabošanai bioreaktoros ar vairākfāžu darba vidi

12 776

Kopā pa organizāciju: ........................................................

23 436

Kopā pa apakšnozari: .........................................................

97 637


Kopā pa nozari: .............................................................


282 020