9. LAUKSAIMNIECĪBAS ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts
Zariņa L.
05.1604.3
Augsnes apstrādes un sējumu kopšanas pētījumu rezultātu adaptācija atbilstoši precīzo laukkopības tehnoloģiju prasībām ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai

7011

Kopā pa organizāciju: ........................................................

7011


Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts “Sigra”
Jemeļjanovs A.
05.1364
Reproduktīvās sistēmas slimību etiopatoģenētiskā izpēte, zinātniski pamatotu ārstniecības līdzekļu izstrāde un to ietekme uz produkcijas kvalitāti

13 764

Mičulis J.
05.1365
Konservētās lopbarības barotājvērtības, higiēniskā statusa un aerobās stabilitātes ietekmes izpēte uz piena kvalitāti ar kombinētās dubultiedarbības piedevām

24 301

Nudiens J.
05.1366
Olbaltumvielu metabolisko procesu optimizācija mājdzīvnieku organismā produkcijas kvalitātes paaugstināšanai ilgtspējīgas lauksaimniecības sistēmās

10 624

Zītare I.
05.1367
Gremošanas sistēmas un tās inervācijas morfofunkcionālā izpēte un organisma bioķīmisko izmaiņu raksturojuma korelatīva analīze slimību diagnozes noteikšanā, prognozes izstrāde dzīvnieku slimību gadījumos

19 054

Kopā pa organizāciju: ........................................................

67 743


Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts
Bremanis G.
05.1605.5
Pārstrādes tehnoloģijām piemērotu graudaugu produkcijas ražošanas optimizācija

8215

Kopā pa organizāciju: ........................................................

8215


Agroķīmisko pētījumu centrs
Timbare R.
04.1132
Pētījumi augsnes analīžu metožu attīstīšanā un unifikācijā augiem izmantojamo barības elementu satura novērtēšanai saskaņā ar starptautiskiem standartiem

6882

Kopā pa organizāciju: ........................................................

6882


Pūres Dārzkopības pētījumu centrs
Bite A.
05.1369
Augļu un dārzeņu ilgtspējīgu ražošanas sistēmu izstrāde atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības pamatprasībām

13721

Kopā pa organizāciju: ........................................................

13 721


Latvijas Valsts Augļkopības institūts
Kaufmane E.
05.1607
Integrētai audzēšanai piemērotu augļaugu šķirņu selekcija un tehnoloģiskā izpēte

29 033

Kopā pa organizāciju: ........................................................

29 033


Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts
Dainis V.
05.1397
Laukkopības tehnoloģiju un mobilās tehnikas efektivitātes, atbilstības un ekoloģiskās drošības pētījumi

18 022

Ivanovs S.
04.1087
Nepārtikas un netradicionālu lauksaimniecības kultūru ražošanas efektivitātes paaugstināšana, izmantojot videi draudzīgus un ražošanas apjomiem atbilstošus tehniskos līdzekļus

15 656

Vilde A.
05.1398
Augsnes mehānisko un agrofizikālo īpašību pētījumi lauku nogabalu specifikai atbilstošu apstrādes un mēslošanas tehnoloģiju un mašīnu pamatojumam precīzajā laukkopībā

8473

Ziemelis I.
04.1088
Pētījumi netradicionālo enerģijas veidu apguvei, enerģijas racionālai izmantošanai un dzīvnieku labturības nodrošināšanai cūkkopībā

14 968

Kopā pa organizāciju: ........................................................

57 119


Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts
Berlands V.
04.1079
Dažādu apūdeņošanas paņēmienu efektivitāte intensīvos augļu un ogu dārzos

8688

Smilga H.
04.1078
Biogēno vielu un smago metālu emisijas un noplūdes pakāpeniskas samazināšanas pasākumu izstrāde drenētās platībās, tai skaitā platībās ar paaugstinātu šo vielu emisiju

12 817

Valters J.
04.1080
Lauksaimniecībā izmantojamo zemju hidrotehniskās meliorācijas sistēmu pilnveidošanas ekoloģiskie aspekti

10 323

Kopā pa organizāciju: ........................................................

31 828


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Adamovičs A.
05.1591
Vidi saudzējošu zālāju produktivitātes un kvalitātes veidošanas tehnoloģiju pamatojums un zāles izmantošanas veidu optimizācija

10 839

Alsiņa I.
04.1046
Latvijā audzētu dārzeņu kvalitātes nodrošināšanas fizioloģiskie aspekti

5290

Antāne V.
05.1582
Humorālās imunitātes aktivitāte un tās regulācijas iespējas tesmeņa patoloģijā govīm

5376

Bankina B.
04.1049
Augsnes patogēnu izpēte bioloģiskajai lauksaimniecībai lielražošanā

15 140

Birzietis G.
04.1130
Šķidro un gāzveida biodegvielu loģistika un pielietošana

12 000

Birģele E.
05.1578
Dažādu piena aizvietotāju ietekme uz teļu gremošanas sistēmas morfofunkcionālo stāvokli, organisma metabolisma rādītājiem un gaļas kvalitāti.

10 624

Ciproviča I.
06.1945
Bioloģiskā lauksaimniecībā iegūtā piena kvalitatīvā sastāva izvērtējums

9376

Gaile Z.
05.1605.3
Kukurūzas (Zea mays L.) produktivitāti un lopbarības kvalitāti noteicošie agroekoloģiskie faktori

3527

Jankava A.
05.1592
Zemes konsolidācijas priekšnoteikumu izpēte lauku apvidos

5893

Jansons V.
04.1055
Lauksaimniecības ietekme uz ūdens ekosistēmām

8645

Kronbergs Ē.
05.1598
Augu biomasas kondicionēšana pārstrādei un enerģijas ieguvei

13 075

Kārkliņa D.
04.1051
Prebiotiķu īpašību izpēte un to pielietojums jaunu funkcionālu pārtikas produktu izgatavošanā

3269

Kārkliņš A.
04.1058
Vienotas augsnes informācijas sistēmas attīstība Latvijā

12 086

Lapiņš D.
05.1604.1
Augsnes apstrādes un nezāļu ierobežošanas teorētiskās bāzes pilnveidošana precīzo laukkopības tehnoloģiju nodrošinājumam

9376

Laurs A.
05.1596
Precīzo lopkopības tehnoloģiju pētījumi

4473

Liepiņš E.
04.1131
Pārtikas drošību un kvalitāti ietekmējošo epidemioloģisko un toksikoloģisko faktoru izpēte

5333

Palabinskis J.
05.1577
Energoietilpības mazināšanas pētījumi augkopības produkcijas kaltēšanas un glabāšanas procesos

13 075

Paura L.
04.1047
Ģenētiskās sakarības starp nespecifiskās rezistences rādītājiem un somatisko šūnu skaitu dažādas izcelsmes govju pienā

4946

Priekulis J.
05.1580
Modernas un ilgtspējīgas piena ražošanas zinātniskā nodrošināšana, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā

5677

Ruža A.
05.1605.1
Agroekoloģisko faktoru racionālas izmantošanas pamatojums laukaugu audzēšanā

13 549

Sprūžs J.
04.1059
Audzēšanas un ēdināšanas faktoru ietekme uz kazu labturību, veselību un piena kvalitātes rādītājiem bioloģiskajā lauksaimniecībā

5376

Sprūžs J.
05.1597
Latvijas apstākļiem piemērotas vaislas teķu selekcijas indeksa noteikšanas metodes izstrāde

5850

Kopā pa organizāciju: ........................................................

182 795


Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs
Stramkale V.
05.1605.2
Laukaugu audzēšanas izpēte kvalitatīvas pārstrādes produkcijas ieguvei Austrumlatvijā

5850

Kopā pa organizāciju: ........................................................

5850


Zemkopības zinātniskais institūts
Antonijs A.
04.1033
Daudzgadīgo zālāju kvalitatīva zelmeņa iltgspējīgas produktivitātes veidošana ilggadīgā augsnes, augu un mēslojuma ietekmē, stabilai zālaugu lopbarības ražošanai zemnieku saimniecībās

2366

Borovko L.
05.1610
Latvijas agroekoloģiskiem apstākļiem atbilstošu rapša un vasaras tritikāles audzēšanas tehnoloģiju pilnveidošana bioatjaunojamo izejvielu resursu nodrošināšanai

5850

Lejiņš A.
05.1609
Specializētu augseku un augu aizsardzības pasākumu kompleksa ietekme uz produkcijas ieguvi un augsnes auglības saglabāšanu labas lauksaimniecības prakses saimniecību vajadzībām

5247

Vigovskis J.
05.1608
Augsnes auglības uzturēšana un agrovides piesārņojuma ierobežošana ilgtspējīgā lauksaimniecības sistēmā

6452

Kopā pa organizāciju: ........................................................

19 915


Kopā pa nozari: .............................................................


430 112