Latvijas Zinātnes padomes
Starpnozaru pētījumu projektu finansējums 2007. gadā

Projekta Nr.

Projekta nosaukums

Summa
Ls

05.0005

Funkcionāli materiāli un tehnoloģijas mikroelektronikai un fotonikai, 2005.-2008. (A.Krūmiņš)

96 743

05.0023

Latvijas populācijas genofonda izpēte saistībā ar cilvēka patoloģiju, 2005.-2008. (A.Krūmiņa, E. Grēns)

122 137

05.0024

VSRC pētniecisko iekārtu un zinātniski tehniskās infrastruktūras pilnveidošana ilglaicīgai radioastronomisko novērojumu datu un satelītinformācijas iegūšanai Latvijas un starptautiskās programmās, 2005.-2008. (J.Ekmanis)

28 260

05.0025

Baltijas jūras atklātās daļas ekosistēmu ilgtspējīgas apsaimniekošanas zinātnisko pamatu izstrāde, 2005.-2008. (A.Andrušaitis)

13 302

05.0026

Nanomateriāli un nanotehnoloģijas, 2005.-2008. (A. Šternbergs)

140 266

06.0027

Intelektuālā rajona tīkla un tā realizācijas pilotprojekta funkcionēšanas koncepcijas un nacionālā modeļa izstrāde uz Daugavpils Akadēmiskā parka bāzes, 2006.-2009. (I. Kabaškins)

21 923

06.0028

Programminženierijas, datoru tīklu un signālu apstrādes jaunās tehnoloģijas, 2006.-2009. (J.Bārzdiņš)

112 035

06.0029

Inovatīvi strukturāli integrēti kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un pārstrādes tehnoloģijas, ilgmūžība, 2006.-2009. (M.Kalniņš)

308 760

06.0030

Enerģijas efektivitātes paaugstināšana un atjaunojamie enerģijas resursi kā pamats Latvijas enerģijas un kurināmā apgādes drošuma paaugstināšanai un ilgtspējīgai attīstībai, 2006.-2009. (J.Ekmanis)

53 536

06.0031

Atjaunojamo izejvielu kompleksas izmantošanas zinātniskie pamati, 2006.-2009. (B.Andersons)

101 175

06.0032

Heteroatomu ķīmijas attīstīšana jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai, 2006.-2009. (E.Lukevics)

86 503

06.0033

Klimata izmaiņu ietekme uz Latvijas dabu, 2006.-2009.
(V.Melecis, M.Kļaviņš)

40 199

06.0034

Biomasas netradicionālā izmantošana, 2006.-2009. (M.Beķers)

45 155

06.0035

Akūtas un hroniskas infekcijas: to ierosinātāju patoģenitātes, persistences un rezistences attīstības mehānismi, efektīvas diagnostikas un ārstēšanas ceļi, 2006.-2009. (L.Vīksna, A.Martinsons)

97 547

06.0036

Latvijas iedzīvotāju novecošanās procesa medicīnisko un sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte, 2006.-2009. (I.Ozolanta)

74 304

06.0037

Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šķirņu veidošana konvenciālai un bioloģiskai lauksaimniecībai, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes, 2006.-2009. (U.Miglavs)

87 650

06.0038

Teorētiskie priekšnoteikumi skujkoku mežu racionālai apsaimniekošanai, 2006.-2009. (P.Zālītis)

53 535

06.0039

Agrotehnoloģisko faktoru, mājdzīvnieku veselības un labturības ietekme uz ilgspējīgas pārtikas produktu drošību un kvalitāti, 2006.-2009. (A.Jemeļjanovs)

96 220

06.0040

Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas, 2006.- 2009.
(P.Rivža)

48 770

06.0041

Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības veidošanā, 2006.-2009. (R.Karnīte)

36 576

06.0042

Latvijas novadu attīstība. Humanitārā un sociālā dimensija, 2006.-2009.
(J.Kursīte-Pakule)

49 919

06.0043

Latvijas kultūrtelpa Eiropas kontekstā, 2006.-2009.
(V.Hausmanis)

180 371

06.0044

Demokrātijas, tiesiskuma un cilvēku drošības stiprināšana Latvijā, 2006.-2009. (A.Tabuns)

60 965

 

Kopā:

1 955 851