Apstiprināts
LZP Centralizētā un mērķa
finansējuma komisijas sēdē
2000.g.21.01.

Latvijas Zinātnes Padomes
centralizētā finansēšana 2000. gadā

Nr. p.k. Finansēšanas objekti

Iedalīts 2000.g. (LVL)

1.1. LU Zinātniskā bibliotēka

1934

1.2. LLU Fundamentālā bibliotēka

1934

1.3. RTU Zinātniskā bibliotēka

1934

4. LU Observatorijas novērošanas bāze

14894

1.5. LU BI Latvijas Gredzenošanas Centrs

1934

1.6. LU BI Latvijas floras Herbārijs

1934

1.7. LU BI Augu kaitēkļu daudzumu limitējošo bioaģentu kolekcija

2031

1.8. LU BI Latvijas kultūraugu ģenētisko resursu gēnu banka

2031

1.13. LFMI Folkloras krātuve

3554

1.14. LFMI Folkloras ekspedīcijas

1451

1.16. LZA, LZP Skaitļošanas centrs

8000

1.17. LZP,LZA Centrālais arhīvs

2660

1.18. LZA Institūts "Eirolat"

967

1.20. LValI Terminoloģijas komisija

4062

1.21. LValI Zinātniskās ekspedīcijas

967

1.22. LValI Latviešu valodas arhīva saglabāšana

1451

1.23. LU Mikroorganismu centrs

4062

1.24. LU LVI Arheoloģisko fondu unikālo kolekciju saglabāšana

1934

1.25. LU LVI Etnogrāfisko ekspedīciju organizēšana

484

1.26. LU LVI Arheoloģisko objektu izpēte

3869

1.27. ŪZZI Hidrometrisko posteņu darbības nodrošinājums

9188

1.28. LLMZA Mežu genofonds

4836

1.29. "Silava"s "Vesetnieku" meža stacionārs

700

1.30. Salaspils lineārā elektronu paātrinātāja darbības nodrošināšana

1161

1.32. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija

4836

1.33. LZA FEI "Teikas rajona" institūtu transformatoru apakšstacija

3700

1.37. LZA Zinātnes popularizēšanas izdevumi

6720

1.38. Zinātnes un dialoga centrs

15500

1.45. LV KĶI pētījumu infrastruktūra

1500

  Kopā:

110228

 
2. Izdevniecības darbība
 
2.1. LZA Vēstis

16539

2.2. LZA FEI "Latvijas Fizikas un tehnikas žurnāls"

6093

2.3. LU FI žurnāls "Magnētiskā hidrodinamika"

2031

2.4. LU EDI žurnāls "Automātika un skaitļošanas tehnika"

2031

2.5. LU PMI žurnāls "Mechanics of Composite Materials"

2031

2.6. LU žurnāls "Zvaigžņotā debess"

5320

2.7. OSI žurnāls "Heterociklisko savienojumu ķīmija

3192

2.8. RTU NĶI žurnāls "Latvijas Ķīmijas Žurnāls"

8632

2.9. LZA, LZS laikraksts "Zinātnes Vēstnesis"

5000

2.10. LU LVI Latvijas Vēstures institūta žurnāls

6384

2.11. LU žurnāls "Latvijas Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki"

5803

2.12. "Silava"s zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne"

1354

2.14. LU žurnāls "Humanities and Social Sciences. Latvia."

5320

2.15. LZA izdevums "Latvijas zinātnieku biogrāfijas"

3482

2.16. Humanitāro zinātņu monogrāfijas
T.sk.:

25000

  2.16.1.LU LVI humanitāro zinātņu monogrāfijas

5000

  2.16.2.LU FSI humanitāro zinātņu monogrāfijas

5000

  2.16.3.LValI humanitāro zinātņu monogrāfijas

5000

  2.16.4.LFMI humanitāro zinātņu monogrāfijas

5000

  2.16.5. BO EI SIA human. zinātņu mon.

2000

  2.16.6. LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centra rakstu krājums 300
  2.16.7. Humanitāro zin. monogr. rezerve

2700

2.18. LFMI žurnāls "LETONIKA"

2000

2.20. "Silava"s Baltijas valstu mežzinātnes žurnāls "Baltic Forestry"

1000

2.22. LU zinātn. populārs žurnāls dabas zinātnēs

3000

2.23. LValI žurnāls "Linguistica Lettica”

1000

  Kopā izdevniecības darbība:

105212

  Pavisam:

215440

Centralizētā un mērķa finansējuma
komisijas priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš