Latvijas Zinātnes padome

Lēmums
nr. 10-3-2

Rīga 1999.g. 21. decembrī

Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt 2000.gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (grantu) finansējumu sekojošā veidā:

Noz. nr.

Nozare

%
no kopsummas

Finans.
(LVL)

1

Informātika

5,5788

189 215

2

Mehānika, mašīnbūve, enerģētika

7,5086

254 667

3

Fizika, matemātika un astronomija

13,0797

443 621

4

Ķīmija

10,1966

345 835

5

Tehnoloģijas zinātniskie pamati: materiālu, ķīmijas, farmācijas

4,6587

158 008

6

Bioloģija, ekoloģija, vides zinātnes, ģeogrāfija, ģeoloģija, ūdenssaimniecība

9,7346

330 166

7

Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija, biotehnoloģija

7,2189

244 842

8

Medicīnas zinātnes

10,3725

351 801

9

Lauksaimniecības zinātnes

10,8917

369 411

10

Vēsture (tai skaitā kultūras vēsture)

3,0306

102 788

11

Valodniecība, literatūrzinātne, mākslas zinātnes

3,9323

133 371

12

Filozofija, socioloģija, psiholoģija, pedagoģija

6,1350

208 079

13

Ekonomikas zinātnes, juridiskās zinātnes

5,8508

198 440

14

Meža zinātnes

1,8112

61 430

Kopā

100,0

3 391 674

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš