Latvijas Zinātnes padome

Lēmums
Nr 10-3-3

Rīga 1999.g. 21. decembrī

Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt 2000.gada pētniecības programmu finansējumu sekojošā veidā:

Nr.

Programmas nosaukums

% no kopējās finansējuma summas

Finansējums,
LVL

1.

Organiskās ķīmijas moderno virzienu attīstīšana jaunu ārstniecības līdzekļu ražošanas nodrošinājumam Latvijā (vad. Lukevics E.)

5,08

71251

2.

Koksnes un augu valsts izejvielu materiāli (vad. Viesturs U.)

5,91

82893

3.

Materiālu un konstrukciju drošuma, izturības un aizsardzības pilnveidošana (vad. Kalniņš M.)

4,30

60311

4.

Kompozīto materiālu izpēte, tehnoloģija un racionāla izmantošana inženierbūvēs (vad. Jansons J.)

3,12

43761

5.

Jaunu mikroelektronikā un fotonikā izmantojamu materiālu sintēze, pētniecība un izstrāde (vad. Krūmiņš A.)

5,68

79667

6.

Latvijas siltuma enerģijas ražošanas un izmantošanas sistēmu optimizācija (vad. Ekmanis J.)

3,13

43901

7.

Biodegvielas ieguves tehnoloģija un tās realizēšanas iespējas Latvijā
(vad. Beķers M.)

2,17

30436

8.

Latvijas zemes dzīļu bagatības un to izmantošana (vad. Cielēns U.)

3,40

47688

9.

Latvijas krasta zonas un pazemes hidrodinamisko procesu modelēšana (vad. Lielausis O.)

2,40

33662

10.

Latvijas informātikas tehnoloģijas attīstīšana konkurētspējīgas produkcijas ražošanai tirgus specifiskos sektoros (vad. Bārzdiņš J.)

6,67

93552

11.

Latvijas transporta sistēmas optimizācija (vad. Gūtmanis A.)

1,29

18093

12.

Veselība un apkārtējā vide: infekciozie un citi vides riska faktori Latvijā (vad. Žilēvivča A.)

7,60

106596

13.

Zinātniskie pamati lauksaimniecības attīstībai Latvijā (vad. Strīķis V.)

12,67

177708

14.

Daudzfunkciju ekoloģiskās mežsaimniecības teorētiskais modelis (vad. Zālītis P.)

2,64

37028

15.

Latvijas ekosistēmu bioloģiskie resursi un to saimnieciskās izmantošanas optimizācija (vad. Melecis V.)

3,12

43761

16.

Latgales ekonomiskās un sociālās attīstības optimizācija (vad. Matisāns E.)

1,46

20478

17.

Ekonomiskie, kultūras un sociālie aspekti Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā (vad. Karnīte R.)

2,15

30156

18.

Latvijas iedzīvotāji un tautas veselība (vad. Grēns E., Zvidriņš P., Dzērve V.)

9,82

137734

19.

Letonika (vad. Hausmanis V.)

11,34

159053

20.

Sociālā attīstība un sociālā drošība (vad. Tabuns A.)

3,57

50072

21.

Biomateriālu un medicīnas jaunās tehnoloģijas (vad. Cimdiņš R.)

1,03

14447

22.

Latvijas ūdens resursi (vad. H. Segals)

1,45

20337

Kopā:

100,00

1402585

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš