Vizuālo elementu ansamblis

 

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskais atbalsta mērķis "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā" 1.1.1.9. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētījumi"

 

projekts Nr. 1.1.1.9/1/24/I/001 "Pēcdoktorantūras pētījumi"

Projekta mērķis

Attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Ministru kabineta noteikumi

Projekta ietvaros plānotās darbības ir vērstas uz projekta mērķa un Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 35 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā" 1.1.1.9. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētījumi" īstenošanas noteikumi" noteiktā mērķa sasniegšanu.

GALVENĀS DARBĪBAS

Nr.

Darbība

Apraksts

1.

MSCA projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

Nodrošināt projekta iesnieguma izstrādi un iesniegšanu Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" Marijas Sklodovskas-Kirī programmas aktivitātē "Līdzfinansējums reģionālajām, nacionālajām un starptautiskajām programmām (COFUND)", lai piesaistītu finansējumu pētniecībai un mācību un karjeras attīstībai.

2.

Ārvalstu pēcdoktorantu piesaiste

Nodrošina ārvalsts pēcdoktorantu apzināšanu un piesaisti Latvijas zinātniskajām institūcijām vai komersantiem.

3.

Komersantu piesaiste un līdzdalība

Organizē komersantu piesaisti un līdzdalību programmā.

4.

Pēcdoktorantu iesaiste zinātnes komunikācijas aktivitātēs

Izstrādā un īsteno stratēģiju atbalstīto pēcdoktorantu iesaistei zinātnes komunikācijas aktivitātēs.

5.

Organizatoriskais atbalsts pēcdoktorantu apmācībām

Nodrošina organizatorisko atbalstu pēcdoktorantu mācību pasākumu īstenošanai.

6.

Pētniecības pieteikumu atlase un vērtēšana

Nodrošina pētniecības pieteikumu atlasi un vērtēšanu ievērojot, ka pētniecības pieteikumu zinātniskās kvalitātes starptautisko novērtēšanu veic Eiropas Komisijas ekspertu datu bāzē iekļauti eksperti, piemērojot Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” Marijas Sklodovskas-Kirī programmas “Pēcdoktorantūras stipendijas” vērtēšanas pieeju un principus.

7.

Pētniecības pieteikumu atbilstības izvērtēšana

Pirms atbalsta piešķiršanas izvērtē ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu atbilstību MK noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem vai, ja tiek piešķirts komercdarbības atbalsts, nodrošina izvērtējumu par atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumiem saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014.

8.

Iesniedzēju pārbaude

Pirms atbalsta piešķiršanas saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 pārbauda, vai uz brīdi, kad tiek pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, pētniecības pieteikuma iesniedzējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) nav nonācis finansiālās grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktam.

9.

Konsultatīvā un metodiskā atbalsta sniegšana

Nodrošina konsultatīvā un metodiskā atbalsta sniegšanu pētniecības pieteikumu iesniedzējiem visos pētniecības pieteikuma īstenošanas posmos.

10.

Informācijas un publicitātes pasākumi

Organizē informācijas un publicitātes pasākumus par pētniecības pieteikumu īstenošanu.

11.

Līgumu slēgšana ar pētniecības pieteikumu iesniedzējiem

Organizē līgumu slēgšanu ar pētniecības pieteikumu iesniedzējiem par pētniecības pieteikumu īstenošanu.

12.

Finansējuma plānošana un piešķiršana

Nodrošina pētniecības pieteikumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma plānošanu un piešķiršanu.

13.

Iekšējās atlases procesu pārraudzība

Nodrošina, ka pētniecības pieteikuma iesniedzēju iekšējo atlašu procesā tiek ievēroti regulas Nr. 2018/1046 61. panta nosacījumi, ja pētniecības pieteikuma iesniedzējs īsteno iekšējo pieteikumu atlasi.

14.

Pētniecības pieteikumu uzraudzība

Veic pētniecības pieteikumu īstenošanas uzraudzību.

15.

Pētniecības pieteikumu kontrole

Nodrošina pētniecības pieteikumu īstenošanas kontroli pētniecības pieteikumu īstenošanas vietā pētniecības pieteikumu īstenošanas laikā un pēcuzraudzības periodā.

16.

Elektroniskās platformas uzlabojumi

Veic nepieciešamos uzlabojumus Postdoc elektroniskās platformas darbībai pētniecības pieteikumu iesniegumu un pārskatu iesniegšanai.

17.

Projekta vadība un īstenošana

Nodrošina projekta vadību un īstenošanu.

UZRAUDZĪBAS RĀDĪTĀJI

Pēcdoktoranti

165

Izveidotas pētniecības darba vietas

41

Pētniecības organizāciju savstarpēja sadarbība (kopīgos pētniecības projektos)

10 organizācijas

Uzņēmumu sadarbība ar pētniecības organizācijām

13 uzņēmumi

Publikācijas Web of Science un Scopus žurnālos

255

Jaunas tehnoloģijas un produkti

80

Piesaistītas privātās investīcijas

628,142 EUR

Projekta iesniegums Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" Marijas Sklodovskas-Kirī programmas aktivitātē "Līdzfinansējums reģionālajām, nacionālajām un starptautiskajām programmām (COFUND)"

1

FINANSĒJUMS

EUR

Kopējais plānotais finansējums

39 044 566.60

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums

33 187 881.51

Valsts budžeta līdzfinansējums

4 286 331.09

Privātais līdzfinansējums

1 570 354.00

ĪSTENOŠANAS PERIODS

Projekts Nr.1.1.1.9/1/24/I/001 "Pēcdoktorantūras pētījumi"

Vienošanās par projekta īstenošanu

Noslēgta 2024. gada 17. jūnijā

Projekta īstenošanas termiņš

No 2024. gada 17. jūnija līdz 2029. gada 31. decembrim