Dalībvalstis

Projekta konsorciju veido pārstāvji no vismaz divām dažādām Xecs dalībvalstīm, bet projektā var iesaistīties arī kādas citas valsts pārstāvis, kas nav Xecs, bet ir no EUREKA dalībvalsts.

Programmas dalībvalstis: Latvija, Turcija, Nīderlande, Šveice, Zviedrija, Spānija, Dienvidkoreja, Portugāle, Polija, Malta, Izraēla, Ungārija, Vācija, Somija, Čehija, Kanāda, Beļģija un Austrija.

Projekta ilgums ir līdz 36 mēnešiem (3 gadi).

Valsts atbalsts

Valsts atbalsta intensitāte tiek piešķirta, ievērojot Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr. 651/2014 4. iedaļas 25. pantu un Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumus Nr. 259 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 259).

Kopējā atbalsta intensitāte tiek aprēķināta, ņemot vērā projekta pieteikumā minētās aktivitātes, kurās projekta dalībnieks piedalās – fundamentālie vai rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde vai tehniski ekonomiskā priekšizpēte. Dalībnieks var piedalīties vienā vai vairākās aktivitātēs.

Atbalsta intensitāte katram saņēmējam nepārsniedz:

  • 100% no attiecināmajām izmaksām fundamentālo pētījumu gadījumā;
  • 50% no attiecināmajām izmaksām rūpniecisko pētījumu gadījumā;
  • 25% no attiecināmajām izmaksām eksperimentālās izstrādes gadījumā;
  • 50% no attiecināmajām izmaksām tehniski ekonomiskās priekšizpētes gadījumā.

Maziem un vidējiem uzņēmumiem atbalsta intensitāti ir iespējams palielināt, bet tā nedrīkst pārsniegt 80% no kopējām projekta izmaksām. Fundamentālie pētījumi ir attiecināmi tikai uz pētniecības organizāciju darbību un tās var pretendēt uz 100% valsts atbalsta intensitāti, ja institūcijā nesaimnieciskā darbība ir lielāka par saimniecisko, ievērojot Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai.

Papildus noteikumi uzņēmējiem, lai varētu pieteikties valsts atbalstam:

  • jāiesniedz pēdējo divu gadu finanšu pārskati;
  • nav nodokļu parādu vai citu finansiālu vai juridisku iemeslu, kuru dēļ nav iespējams saņemt valsts finansējumu (MK noteikumu Nr. 259 7.punkts);
  • jāspēj nosegt projekta īstenošanas izmaksas ar pašfinansējumu, jo valsts atbalsts tiek izmaksāts ar pēcapmaksu. Valsts atbalsts tiek izmaksāts pēc katra projektā nostrādātā gada,valsts budžeta finansējuma apmēru aprēķinot pēc faktiskajām, attiecināmajām projekta izmaksām.

 

Papildus informācija

Sīkāka informācija par programmu pieejama Xecs mājaslapā.

Ir iespējams projekta ideju veidošanā un partneru meklēšanā izmantot ECS sadarbības veidošanas rīku (ECS Collaboration Tool).