Ministru kabineta 2020. gada 30 jūnija noteikumi Nr.408 “Latvijas Zinātnes padomes nolikums”

Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumi Nr. 320 Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība”

Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība”

Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumi Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība”

Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumi Nr. 50  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi"

Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumi Nr.259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā"

Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumi Nr. 692 “Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtība”

Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1001 “Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”

Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1000 “Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām”