Valsts pētījumu programma “Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma” 2023.–2025. gadam

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” 17. punktu, izsludina Klimata un enerģētikas ministrijas Valsts pētījumu programmas “Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma” 2023.–2025. gadam (turpmāk – programma) projektu pieteikumu atklāto konkursu.

Programmas virsmērķis ir attīstīt ietvaru vienota valsts politikas lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenta izveidei, kas nodrošina politikas lēmumu ietekmes modelēšanu valsts klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai līdz 2050. gadam.

Programmas mērķi ir izveidot metodoloģiju informācijas tehnoloģiju risinājumos balstītai lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmai, kas ietver procesu modeļus, datu struktūru, datus, algoritmus un prototipus klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas scenāriju modelēšanai, vides, sociālās un ekonomiskās ietekmes izvērtēšanai un pasākumu optimizēšanai, plānojot un īstenojot izdevīgākos siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanas un CO2 piesaistes palielināšanas pasākumus šādos tautsaimniecības sektoros:

  1. enerģētikā (tai skaitā transporta sektorā);
  2. rūpnieciskajos procesos un produktu izmantošanā;
  3. lauksaimniecībā;
  4. zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā;
  5. atkritumu apsaimniekošanā.

Atbilstoši programmas īstenošanas mērķim programmā ir noteikti šādi uzdevumi:

  1. veikt Eiropas Savienības un Latvijas attīstības plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos ietverto klimata politikas saistību un nepieciešamo rīcību analīzi visos augstākminētajos  tautsaimniecības sektoros;
  2. apzināt esošo situāciju, veicot vietējo un starptautisko klimata pārmaiņu novēršanas un klimata pārmaiņu pielāgošanās metodisko risinājumu un instrumentu analīzi;
  3. apzināt datus, kas nepieciešami atbalsta sistēmas darbībai, it īpaši jauno normatīvo aktu prasību pārņemšanai un priekšlikumu analīzei. Veikt datu kvalitātes novērtējumu un izstrādāt uzlabojumu plānu, ietverot informāciju par trūkstošajiem datiem, nepieciešamajiem uzlabojumiem, papildu verifikāciju utt.;
  4. pamatojoties uz pētniecības rezultātiem, izstrādāt papildinošu lēmumu pieņemšanas ietekmes modelēšanas atbalsta sistēmas algoritmu (kopējās sistēmas procesa modeļa un sistēmas arhitektūra), ņemot vērā arī sociālos, tehnoloģiskos, ekonomiskos, vides un klimata aspektus un normatīvajos aktos ietvertos aspektus. Īstenojot projektu, ir jāveic visi Ministru kabineta 2023.gada 27. septembra rīkojumā Nr. 610 “Par valsts pētījumu programmu "Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma" 2023.–2025. gadam”  (turpmāk – MK rīkojums) paredzētie uzdevumi, tajā skaitā kopīgo (horizontālo) uzdevumu izpilde.

 

Projektu iesniegšanas termiņš:  2023. gada 10. novembris. Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā https://sciencelatvia.lv.

 

Kāds ir maksimālais projekta finansējums?

1 162 500 eiro 24 mēnešu īstenošanas periodam no valsts budžeta. Konkursa ietvaros plānots finansēt vienu projektu par MK rīkojuma 6. punktā noteikto visu programmas uzdevumu izpildi.

Kas var piedalīties?

Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos.

 

Ja ir kādi jautājumi par konkursa nolikumu, projekta pieteikuma iesniegšanu, projekta īstenošanu, informācijas sistēmas lietošanu, lūgums rakstīt – vpp@lzp.gov.lvVai zvanīt Pētniecības programmu nodaļas vecākai ekspertei Mārai Lorbergai pa tālruni +371 29431200.

Semināra video
VPP Klimatneitralitāte
VPP Klimatneitralitāte