Programmas virsmērķis ir veidot iekļaujošu latvisku un eiropeisku zināšanu sabiedrību Latvijā, kuras pamats ir demokrātiskās vērtības, latviešu valoda un kultūra. Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” mērķis ir radīt jaunas zināšanas un risinājumus, lai sekmētu ilgtspējīgu Latvijas sabiedrības un valsts attīstību. Tas ietver valodas, vēstures, kultūras, latviešu un mazākumtautību identitātes pētniecību, izglītības transformācijas iespēju izpēti, kā arī nepieciešamā cilvēkkapitāla paplašināšanu.

Programma ir paredzēta zināšanu bāzes sociālajās un humanitārajās zinātnēs attīstīšanai, kas ir daļa no nacionālās pētniecības un inovāciju sistēmas, kuras ietvaros tiek radīta sabiedrības vajadzībām atbilstoša plaša un padziļināta zināšanu bāze, uz kuras pamata tiek risinātas sabiedrībai aktuāli izaicinājumi. Programma tika izstrādāta, lai nodrošinātu Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam, Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam un Valsts valodas politikas pamatnodnēs 2021.-2027. gadam definēto prioritāšu īstenošanu un rastu zinātniski pamatotus risinājumus aktuāliem Latvijas valsts attīstības izaicinājumiem.

Sociālās zinātnes veido izpratni par sabiedrības norisēm un risina sabiedrības sociālās attīstības problēmas, tajā skaitā tās, kas ir saistītas ar zinātnes, tehnoloģijas un inovāciju procesiem. Humanitārās zinātnes veido sabiedrības identitāti un ir papildus sabiedriskās vērtības avots jaunu risinājumu un tehnoloģiju radīšanā. Programma ir paredzēta kā starpdisciplināra pētījumu programma sociālajās un humanitārajās zinātnēs, kas apvieno iepriekš īstenoto valsts pētījumu programmu “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” un “Latviešu valoda” tematisko fokusu. Projekts nosaka sešus tematiskus uzdevumus zināšanu bāzes attīstībai, lai risinātu valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstības jautājumus:

  1. Latvijas vēsture, latviešu un mazākumtautību identitāte
  2. Izglītības transformācija.
  3. Demogrāfija un migrācija
  4. Inovatīva un iekļaujoša pārvaldība.
  5. Latviešu valodas attīstība 21. gadsimtā un tās valstiskā loma.
  6. Latvijas lingvistiskā daudzveidība.

Programmas kopējais valsts budžeta finansējums ir 6 200 000 euro.  Programmu finansē no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 05.00.00 “Zinātne” apakšprogrammas 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas” līdzekļiem. Programmas ietvaros tiks finansēti deviņi projekti. Viena projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši (laika posmā no 2021. līdz 2024. gadam).