• Informēšana, izpratnes un dalības veicināšana:
  • izplata vispārīgu un specializētu informāciju par programmu Apvārsnis Eiropa, tostarp par dalības nosacījumiem, par projektu pieteikumu iesniegšanas iespējām un nosacījumiem, kā arī par projektu ieviešanas plānošanu un pārskatu sniegšanu, t.sk. sniedzot individuāli pielāgotas konsultācijas;
  • organizē informācijas izplatīšanas un dalības veicināšanas pasākumus – vajadzības gadījumā sadarbībā ar Eiropas Komisijas dienestiem, piemēram, informācijas dienas, seminārus, konferences, biļetenus, sociālo tīklu vietnes, starpniecības pasākumi, kontaktbiržas, utml;
  • paaugstina izpratni par iespējām, kuras piedāvā programmas Apvārsnis Eiropa pīlāri un īpašās daļas, piemēram, tematiskās kopas (clusters), uzdevumu jomas (missions), partnerības (partnerships) un EIT, jaunā Eiropas Inovāciju padome un inovatīvu uzņēmumu kapitāla finansēšanas mehānismi.
 • Palīdzība, konsultēšana un apmācība
  • Palīdzēt pētniekiem un organizācijām, jo ​​īpaši jauniem dalībniekiem un MVU, uzlabotu viņu dalības sasniegumus programmā Apvārsnis Eiropa;
  • Palīdzība partneru meklēšanas darbībās, jo īpaši izmantojot Apvārsnis Eiropa dalības portāla interneta rīkus;
  • konsultēt par administratīvajām procedūrām, noteikumiem un jautājumiem (piemēram, konsorcija dalībnieku loma un atbildība, izmaksas, dalībnieku tiesības un pienākumi, ētikas noteikumi un principi);
  • konsultē potenciālos Apvārsnis Eiropa dalībniekus, jo īpaši mazākas organizācijas un MVU, par atbilstošu projekta vadības un juridisko struktūru izveidi projektu pieteikumiem, t.sk. konsorcijos ar daudziem dalībniekiem;
  • vajadzības gadījumā organizē kursus un mācību seminārus īpašām mērķa grupām par konkrētām tēmām (juridiskie aspekti, dalības kārtība, pētniecības un inovācijas jomas, finanšu noteikumi, atvērtās zinātnes nosacījumi, FAIR principi, digitālo pētījumu rezultātu pārvaldība utt.).
 • Norādes par citiem atbalsta instrumentiem un sadarbība
  • Stiprināt sadarbību starp Latvijas un citu Apvārsnis Eiropa dalībvalstu NKP ekspertiem, t.sk. piedaloties NKP tīklu projektos, tā veicinot kopīgas sadarbības iespējas;
  • Sniegt pamatinformāciju par citiem valsts un reģionālajiem finansēšanas pakalpojumiem un programmām pētniecības un inovāciju atbalstam, Eiropas partnerībām un par iespējām sinerģijai starp pētniecības finansētājiem;
  • Norādīt uz citiem EK uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumiem tādiem kā LIAA EENLatvijas tehnoloģiju centrsprogrammu LIFE tiem inovāciju un pētniecības sektora dalībniekiem, kuriem nepieciešama šāda palīdzība.

Individuālas un organizāciju konsultācijas par programmu Apvārsnis Eiropa iespējamas pēc iepriekšējas vienošanās ar tematisko ekspertu. Neskaidrību gadījumā lūdzam komunicēt ar NKP koordinatoru Jāni Ancānu

Individuālas un organizāciju konsultācijas par programmu Apvārsnis Eiropa iespējamas pēc iepriekšējas vienošanās ar tematisko ekspertu. Neskaidrību gadījumā lūdzam komunicēt ar NKP koordinatoru Jāni Ancānu.

Eksperts/ Expert NCP function NKP tematika Kontakti/ Contact details
Jānis Ancāns

 

Health

Cancer Mission

Veselība

janis.ancans@lzp.gov.lv
+371 26494422
Uzdevumu joma “Vēzis”
 
Marija Plotniece Research Infrastructures Pētniecības infrastruktūras marija.plotniece@lzp.gov.lv

+371 29966535

The European Innovation Council (EIC)
and European Innovation ecosystems

European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Eiropas Inovāciju padome un Eiropas inovāciju ekosistēmas

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts

Inga Šīrante Legal and Financial aspects Juridiskie un finanšu jautājumi inga.sirante@lzp.gov.lv
+371 26337060
Zane Zondaka

Widening Participation and Spreading Excellence
(Including Teaming, Twinning, ERA -Chairs, EEI, hop-on, COST, etc)

 

Dalības paplašināšana un izcilības izplatīšana
(Teaming, Twinning, ERA -Chairs, EEI, hop-on, COST, etc)

zane.zondaka@lzp.gov.lv
+37129186382 
Aiga Salmiņa Climate, Energy and Mobility Klimats, enerģētika un mobilitāte aiga.salmina@lzp.gov.lv
+371 26249604
Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide
Joint Research Centre Kopīgais pētniecības centrs

Līga Līce da Costa

European Research Council (ERC) Eiropas Pētniecības padome Liga.Lice-da-Costa@lzp.gov.lv

+371 23471900

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā programma
ERA
(Including funding opportunities related to gender equality, open access and open science, R&I integrity and ethics)
Eiropas pētniecības telpas stiprināšana
(projektu konkursi par dzimumu līdztiesību, pievilcīgu zinātniskās karjeras
iespējām, atvērto zinātni un piekļuvi, atbildīgu pētniecību
un inovācijām)
Jūlija Asmuss Digital, Industry and Space   julija.asmuss@lzp.gov.lv

+371 28345627 

Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss
Darja Aksjonova EURAXESS EURAXESS darja.aksjonova@lzp.gov.lv

+371 29812647 

Culture, Creativity and Inclusive society

Widening Participation
(Including Teaming, Twinning, ERA -Chairs, EEI, hop-on, COST, etc)

Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība

Dalības paplašināšana
(Teaming, Twinning, ERA -Chairs, EEI, hop-on, COST, etc)

Lāsma Brenča Climate, Energy and Mobility Klimats, enerģētika un mobilitāte lasma.brenca@lzp.gov.lv
Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide
Elīna Pajuste Fission Kodoldalīšanās elina.pajuste@lu.lv
+372 9560513
Jeļena Butikova Fusion Kodolsintēze jelena.butikova@cfi.lu.lv
+371 26483782
PC function PK tematika Kontakti
Strategic configuration Stratēģiskā konfigurācija Aleksandrs Mārtiņš Blūms, aleksandrs-martins.blums@izm.gov.lv
Jānis Ancāns, janis.ancans@lzp.gov.lv
Jānis Paiders, janis.paiders@izm.gov.lv
Lauma Sīka, lauma.sika@izm.gov.lv
European Research Council (ERC) Eiropas Pētniecības padome Līga Līce da Costa, Liga.Lice-da-Costa@lzp.gov.lv
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā programma Dagnija Butāne, dagnija.butane@izm.gov.lv
Jānis Paiders, janis.paiders@izm.gov.lv
Katerina Morozova, katerina.morozova@izm.gov.lv
Līga Līce da Costa, Liga.Lice-da-Costa@lzp.gov.lv
Uldis Berķis, uldis.berkis@izm.gov.lv
Research infrastructures Pētniecības infrastruktūras Marija Plotniece, marija.plotniece@lzp.gov.lv
Uldis Berķis, uldis.berkis@izm.gov.lv
Health Veselība Dagnija Butāne, dagnija.butane@izm.gov.lv
Inese Malašenoka, inese.malasenoka@mk.gov.lv
Jānis Ancāns, janis.ancans@lzp.gov.lv
Katerina Morozova, katerina.morozova@izm.gov.lv
Uldis Berķis, uldis.berkis@izm.gov.lv
Culture, Creativity and Inclusive society Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība Aleksandrs Mārtiņš Blūms, aleksandrs-martins.blums@izm.gov.lv
Darja Aksjonova, darja.aksjonova@lzp.gov.lv
Edvards Francis Kuks, edvardsfrancis.kuks@izm.gov.lv
Uldis Zariņš, uldis.zarins@km.gov.lv
Civil Security for Society Civilā drošība sabiedrībai Aleksandrs Mārtiņš Blūms, aleksandrs-martins.blums@izm.gov.lv
Edvards Francis Kuks, edvardsfrancis.kuks@izm.gov.lv
Iveta Muceniece, iveta.muceniece@iem.gov.lv
Digital, Industry and Space Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss Angelina Bekasova, angelina.bekasova@em.gov.lv
Kaspars Karolis, kaspars.karolis@izm.gov.lv
Katerina Morozova, katerina.morozova@izm.gov.lv
Climate, Energy and Mobility Klimats, enerģētika un mobilitāte Aiga Salmina, aiga.salmina@lzp.gov.lv
Elīna Lāce, elina.lace@zm.gov.lv
Katerina Morozova, katerina.morozova@izm.gov.lv
Lāsma Brenča, lasma.brenca@lzp.gov.lv
Svetlana Jesiļevska, svetlana.jesilevska@izm.gov.lv
Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide Aiga Salmina, aiga.salmina@lzp.gov.lv
Anita Zimele, anita.zimele@em.gov.lv
Baiba Svane-Upmale, baiba.svane-upmale@izm.gov.lv
Elīna Lāce, elina.lace@zm.gov.lv
Kaspars Ivanovs, kaspars.ivanovs@izm.gov.lv
Lāsma Brenča, lasma.brenca@lzp.gov.lv
Kristīne Sirma, kristine.sirma@zm.gov.lv
The European Innovation Council (EIC) and European Innovation ecosystems Eiropas Inovāciju padome un Eiropas inovāciju ekosistēmas Anita Zimele, anita.zimele@em.gov.lv
Egita Aizsilniece-Ibema, egita.aizsilniece-ibema@liaa.gov.lv
Linda Vecbiškena, linda.vecbiskena@izm.gov.lv
Marija Plotniece, marija.plotniece@lzp.gov.lv
Svetlana Jesiļevska, svetlana.jesilevska@izm.gov.lv
Widening Participation (Including Teaming, Twinning, ERA -Chairs, EEI, hop-on, COST, etc) Dalības paplašināšana (Teaming, Twinning, ERA -Chairs, EEI, hop-on, COST, etc) Darja Aksjonova, darja.aksjonova@lzp.gov.lv
Jānis Paiders, janis.paiders@izm.gov.lv
Līga Līce da Costa, Liga.Lice-da-Costa@lzp.gov.lv
Uldis Berķis, uldis.berkis@izm.gov.lv
Fission Kodoldalīšanās Elīna Pajuste, elina.pajuste@lu.lv
Fusion Kodolsintēze Elīna Pajuste, elina.pajuste@lu.lv
Jelena Butikova, jelena.butikova@cfi.lu.lv
Svetlana Jesiļevska, svetlana.jesilevska@izm.gov.lv