ERAF logo mazs

ERAF projekts “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai”

Projekta darbību īstenošanas laiks 2018. gada 2. janvāris – 2023. gada 30. novembris

Projekta finansējums  5 776 893,33 EUR (kopējais attiecināmais finansējums), tai skaitā:

 • 4 910 359,33 EUR – ERAF finansējums
 • 866 534,00 EUR – valsts budžeta finansējums

Projekta mērķis  Sekmēt starptautiskās sadarbības projektu izstrādi pētniecībā un inovācijā, stiprinot Nacionālā kontaktpunkta kapacitāti, veicot atbalsta pasākumus, un nodrošinot finansējumu projektu īstenošanai.

Projekta mērķa grupas

 • zinātniskās institūcijas,
 • zinātniskais personāls,
 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētie komersanti,
 • Nacionālais kontaktpunkts.

Projekta galvenās darbības

 • Nacionālā kontaktpunkta informatīvās un konsultatīvās ekspertīzes nodrošināšana un kompetences stiprināšana.
 • EURAXESS portāla darbības nodrošināšana Latvijā.
 • Latvijas dalības programmā Apvārsnis 2020 izvērtējums tās īstenošanas vidusposmā un noslēgumā.
 • Ekspertīzes nodrošināšana darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlasē, sākot ar 1.1.1.2. pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu.
 • Programmas Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa programmas apakšprogrammu konkursos iesniegtu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu projektu sagatavošanas finansēšana.
 • Latvijas dalības nodrošināšana ERA-NET COFUND projektu konsorcijos un to ietvaros atvērto projektu konkursos iesniegto un atbalstīto ar saimniecisku darbību nesaistītu pētniecības projektu Latvijas partneru daļas finansēšana un uzraudzība.
 • Projekta vadība.
 • Projekta publicitātes un komunikācijas pasākumu īstenošana.

Sasniedzamie rezultāti

 • Īstenots NKP darbības paplašināšanas un efektivitātes uzlabošanas plāns
 • Funkcionāls Latvijas EURAXESS portāls ar aktuālu informāciju
 • Publicēti 2 izvērtējumi par Latvijas dalību programmas Apvārsnis 2020 vidusposmā – 2018. gadā un noslēgumā – 2021. gadā
 • Nodrošināta ārvalstu ekspertu piesaiste un ekspertīze 3 1.1.1.2.pasākuma pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu atlases kārtās.
 • Piešķirts finansējums 65 projektu izstrādes izdevumu segšanai
 • Piešķirts finansējums un veikta projektu ieviešanas
 • Latvijā uzraudzība 10 ERA-NET COFUND projektiem
 • Nodrošināta Projekta vadība un publicitāte

Projekta īstenošanas pamats 

JānisA

Jānis Ancāns

Vecākais eksperts - Veselība; Uzdevumu joma “Vēzis”
janis.ancans [at] lzp.gov.lv