ilustratīvs attēls VPP Sports

 

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” 17. punktu, izsludina Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts pētījumu programmas “Sports” 2023.–2026. gadam (turpmāk – programma) projektu pieteikumu atklāto konkursu.

Programmas virsmērķis ir Latvijas sporta kapitāla un tā potenciāla efektīva izmantošana valsts ilgtspējīgai attīstībai un sabiedrības labklājībai.

Programmas mērķis – attīstīt pētniecības izcilību veselības un sporta zinātnes nozarē, stiprināt saikni starp pētniecību un sporta nozari, attīstīt uz datiem balstītu sporta zinātnisko un analītisko bāzi, radīt jaunas zināšanas un pieejas un stiprināt materiālzinātnisko un medicīnisko kapacitāti ilgtspējas un efektivitātes veicināšanai sportā.

Lai sasniegtu programmas mērķus, noteikt šādus programmas uzdevumus:

  1. attīstīt pētniecības metodes un zināšanu bāzi par sportam nepieciešamo inovatīvo risinājumu izstrādi un ieviešanu ražošanā;
  2. attīstīt pētniecības metodes un zināšanu bāzi par sportistu veselību, funkcionālajām spējām, treniņu metodikām un pieejām sasniegto rezultātu efektivitātes paaugstināšanai;
  3. attīstīt pētniecības metodes un metodoloģisko pieeju, lai novērtētu Latvijas sporta nozares ietekmi uz tautsaimniecību un stiprinātu saikni starp pētniecību, publisko pārvaldi un sabiedrību.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 16. novembris plkst. 17:00.

Konkursa ietvaros plānots finansēt vienu projektu par MK rīkojuma 6. punktā noteikto visu uzdevumu izpildi, nosakot, ka maksimālais projekta finansējums ir 4 185 000 eiro.

Piedalīties var Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos.

Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā https://sciencelatvia.lv.

Ja ir kādi jautājumi par konkursa nolikumu, projekta pieteikuma iesniegšanu, projekta īstenošanu, informācijas sistēmas lietošanu, lūgums rakstīt – vpp@lzp.gov.lv Vai zvanīt Pētniecības programmu nodaļas vadītājai Vinetai Grieķerei pa tālruni +371 25120280.

Semināra video