Starptautiskā programma


 

Finansiālu atbalstu Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmu un to apakšprogrammu ietvaros apstiprinātiem projektiem Latvijas Zinātnes padome (LZP) piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumiem Nr. 259 “Atbalsts piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā”.

Finansiālu atbalstu var saņemt zinātniskā institūcija vai uzņēmums (turpmāk – atbalsta pretendents), kas ir kādas no šādu programmu atbalstīta projekta dalībnieks:

  • Pētniecības un inovācijas pamatprogramma (Horizon 2020) Apvārsnis 2020,
  • Pētniecības un inovācijas pamatprogramma (Horizon Europe) Apvārsnis Eiropa,
  • Pētniecības un mācību programma EURATOM,
  • Apvārsnis 2020 ES dalībvalstu kopējās programmas vai kopuzņēmuma ietvaros atbalstīts projekts,
  • Apvārsnis 2020 ERA-Net Cofund aktivitātes ietvaros atbalstīts pētniecības projekts,
  • Apvārsnis Eiropa Eiropas Partnerības ietvaros atbalstīts pētniecības projekts,
  • Dalībai COST programmas akcijas pasākumos vai COST akcijas pasākumu organizēšanai Latvijā,
  • Eiropas Pētniecības infrastruktūras European Social Survey organizēts pētījumu posms,
  • Eiropas Pētniecības infrastruktūras SHARE organizēts pētījumu posms.

Lai saņemtu finansiālu atbalstu iepriekšminētās programmas vai aktivitātes ietvaros atbalstīta projekta īstenošanai, pretendents LZP iesniedz pieteikumu par atbalsta piešķiršanu.

Pieteikumu par atbalsta piešķiršanu izskata un finansiālo atbalstu projekta īstenošanai piešķir Izglītības un zinātnes ministrijas izveidota projektu vērtēšanas komisija.

Izglītības un zinātnes minstrijas rīkojums par komisijas izveidi

Saskaņā ar projektu vērtēšanas komisijas lēmumu LZP slēdz līgumu ar atbalsta pretendentu par projekta īstenošanu. Projektu īsteno pa posmiem, kas katrs tiek plānots apmēram uz 12 mēnešiem. Atbalstīto projektu ieviešanu atbilstoši līgumā noteiktajam uzrauga LZP. Līgumā norādītajos termiņos atbalsta pretendents iesniedz LZP atskaites par projekta vai projekta posma īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem.