Projektu sagatavošanas finansēšana

Atbalsts projektu sagatavošanas finansēšanai

UZMANĪBU! Ar 2022.gada 28.jūniju atbalsta pieteikumu pieņemšana ir pārtraukta, jo sasniegts programmas „Apvārsnis 2020” un programmas “Apvārsnis Eiropa” apakšprogrammu konkursos iesniegtu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu projektu sagatavošanas finansēšanai atvēlētais finansējuma apmērs.

Latvijas Zinātnes padome piešķīra finansiālo atbalstu pieteicējam par projektu, kas iesniegts attiecīgo Eiropas Savienības izpildinstitūciju organizētajos programmas „Apvārsnis 2020” un programmas “Apvārsnis Eiropa”, to apakšprogrammu, speciālo programmu, kopuzņēmumu un aktivitāšu projektu konkursos, sagatavošanu, ja projekta pieteikums saņēmis novērtējumu virs kvalitātes sliekšņa (vērtējums vienāds ar kvalitātes sliekšņa vērtību vai augstāks).

Atbalsts tika piešķirts pamatojoties uz:

Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumiem Nr. 315 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”;

Izglītības un zinātnes ministrijas 2018. gada 27. marta metodiku Nr. 12-8/2 “Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai”;

Atbalsta mērķis ir motivēt Latvijas zinātniskās institūcijas un komersantus piedalīties konkurētspējīgu projektu izstrādē iesniegšanai projektu konkursos, un sniegt atbalstu šo projektu sagatavošanai.