Programmas virsmērķis ir humanitāro zinātņu digitālo resursu fragmentācijas mazināšana, attīstīšana un lietojamības palielināšana.

Programmas mērķi ir konsolidēt esošos humanitāro zinātņu digitālos resursus, atbalstīt jau izveidoto humanitāro zinātņu digitālo resursu attīstību un to sasaisti (integrāciju, sinerģiju veidošanu), veidot specializētus, galalietotājiem piemērotus digitālos risinājumus, attīstīt fundamentālo pētniecību, lai uzlabotu humanitāro zinātņu digitālos resursus.

Atbilstoši programmas īstenošanas mērķim programmā ir noteikti trīs uzdevumi:

  1. attīstīt un pielāgot humanitāro zinātņu digitālo resursu kopas (turpmāk – platformas), paplašinot to funkcionalitāti un integrējot tajās citus, jau izstrādātus resursus;
  2. apzināt gala lietotāju mērķa grupu (piemēram, pētnieku, pedagogu, izglītojamo, cilvēku ar īpašām vajadzībām, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju) vajadzības un pielāgot esošos rīkus vai radīt sasaistes risinājumus ar esošiem humanitāro zinātņu digitālajiem resursiem;
  3. attīstīt fundamentālu pētniecību, izmantojot digitālos humanitāro zinātņu resursus, un pētniecību, kas uzlabo digitālo humanitāro zinātņu resursus.

Programmas kopējais finansējums ir 1 309 380 eiro un īstenošanas laiks ir 2020.-2022. gads. Programmu finansē no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 05.00.00 “Zinātne” apakšprogrammas 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas” līdzekļiem.