Pamatprincipi ārvalstu zinātnisko ekspertu atlasei zinātnisko pētījumu projektu pieteikumu konkursiem

Atbilstoši kvalificētu ārvalstu zinātnisko ekspertu atlase ir labā prakse zinātnisko pētījumu projektu zinātniskajā vērtēšanā. Kvalificētu ekspertu atlase ir būtisks posms projektu zinātniskās vērtēšanas procesā, kas nodrošina šī procesa kvalitāti.

Latvijas Zinātnes padome (LZP) pieaicina divus vai vairāk atbilstošas zinātniskās kvalifikācijas un profesionālās pieredzes ārvalstu ekspertus projekta pieteikuma zinātniskajai ekspertīzei.

Saskaņā ar Eiropas Savienības zinātniskās informācijas un pētniecības datu konfidencialitātes principiem, kā arī personas datu aizsardzības regulējumu1, jebkāda informācija, kas tiek sniegta ar projekta vērtēšanu saistītajos dokumentos un materiālos, ieskaitot iesaistīto personu personas datus, nedrīkst tikt izmantota jebkādiem citiem mērķiem, kā tikai projekta vērtēšanas procesam. Tādēļ visā projekta vērtēšanas procesā ir svarīgi ievērot vispārpieņemto praksi par zinātniskās informācijas un pētniecības datu konfidencialitāti un personas datu aizsardzību.2 Tas attiecas gan uz LZP kā projektu vērtēšanu organizējošo iestādi, gan uz LZP speciālistiem un vērtēšanā iesaistītajiem ekspertiem.

 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Peer review balstās uz principu, ka izvērtēšanu veic līdzinieks, t.i., eksperts tajā pašā zinātnes nozarē/apakšnozarē, kuram ir līdzvērtīga vai augstāka zinātniskā kvalifikācija kā projekta vadītājām vai zinātniskās grupas vadītājam. Ekspertu atlases mērķis ir identificēt zinātniekus ar atbilstošu zinātnisku specializāciju, kura iespējami tuvu atbilst izvērtējamā projekta tematikai – jo tuvāka šī atbilstība, jo lielāka varbūtība, ka eksperts piekritīs uzaicinājumam vērtēt projektu, balstoties uz pieņēmumu, ka, ja konkrēta eksperta zinātniskā specializācija ir atbilstošāka projekta tematikai, jo augstāka varbūtība ir, ka vērtējums būs kvalitatīvāks.

Nepieciešamo ekspertu skaitu projektam nosaka katra projektu konkursa nolikums. Plānojot nepieciešamo ekspertu skaitu, ir jārēķinās ar to, ka uzaicinājumam izvērtēt pētījumu projektu piekritīs daļa uzrunāto ekspertu.

Starpdisciplināriem projektiem vērtēšanas procesa organizēšanā jāņem vērā, ka dažādu zinātnes nozaru/apakšnozaru ekspertiem var būt dažādas tradīcijas un atšķirīgas izpratnes par vērtēšanas skalām, kā arī tas ir atkarīgs no tā, kādu valsti, zinātnisko skolu vai vērtēšanas tradīciju pārstāv konkrētais eksperts. Ieteicams izvēlēties ekspertus, kam jau ir pieredze projektu izvērtēšanā.

Elsevier Scopus (https://www.scopus.com/) un/vai Clarivate Web of Science Core Collection (WoSCC) (https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search) ir nepieciešamie rīki, atlasot ekspertus projektiem dabaszinātnēs. Uz Scopus datubāzes pamata ir izveidots specializēts ekspertu meklēšanas rīks Expert Lookup (https://www.expertlookup.com/). Atlasot ekspertus, var būt lietderīgi izmanot arī Google Scholar (http://scholar.google.com/), jo tas ļauj atrast WoSCC un Scopus neindeksētus konferenču rakstu krājumus. Jaunizveidotās starpdisciplīnu datubāzes Dimensions (www.dimensions.ai) izmantošanu ierobežo tas, ka pārskatāma un lietotājam draudzīgā profesionālā versija ir maksas pakalpojums un Latvijā pašlaik netiek abonēta.

Uz Scopus datubāzes pamata izveidotais ekspertu atlases rīks Expert Lookup spēj automātiski uzrādīt uz iespējamo interešu konfliktu, kas izriet no eksperta un izvērtējamā projekta iesniedzēja - zinātniskās institūcijas publikāciju kopuma, vai darba tajā pašā zinātniskajā institūcijā.

Latvijas Zinātnes padomes maksas pakalpojumu cenrādis
Skatīt vairāk