Latvijas Zinātnes padome ir asociācijas Science Europe dalībnieks. Asociācija apvieno nozīmīgākās Eiropas un Eiropas Pētniecības telpas 36 organizācijas no 27 valstīm, kas finansē vai veic augsta līmeņa  pētniecību. Tiek apvienota dalībnieku uzkrātā pieredze pētniecības organizācijas, izvērtēšanas un citās jomās. Darba grupās tiek meklēti risinājumi aktuāliem jautājumiem, ar ko mūsdienās saskaras pētniecība Eiropā un pasaulē. Asociācija atļauj aizstāvēt organizācijas, tās dalībnieku un zinātniskās sabiedrības viedokli un intereses citās starptautiskās orgānizācijās, t.sk. Eiropas Komisijā. Asociācija aktīvi piedalās Eiropas Pētniecības telpas un ietvara programmu (Apvārsnis 2020, Apvārsnis Eiropa) tālākā pilnveidošanā.