Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” 17. punktu, izsludina Veselības ministrijas Valsts pētījumu programmas “Sabiedrības veselība” (turpmāk – programma) projektu pieteikumu atklāto konkursu (turpmāk – konkurss).

Programmas virsmērķis ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselību, pagarinot labā veselībā nodzīvoto mūžu, novēršot priekšlaicīgu mirstību un mazinot nevienlīdzību veselības jomā, kā arī uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.

Programmas mērķis ir radīt jaunas zināšanas un risinājumus slimību profilakses un veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības uzlabošanai un veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un noturētspējas stiprināšanai.

Atbilstoši programmas īstenošanas mērķim programmā ir noteikti seši uzdevumi:

 1. attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes iedzīvotāju veselībpratības uzlabošanai;
 2. attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes veselības aprūpes cilvēkkapitāla attīstīšanai un efektīvai izmantošanai;
 3. attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes profilaktiski un medicīniski novēršamās mirstības no neinfekcijas slimībām;
 4. iegūt zināšanas cilvēka biomonitoringa programmas izveidei, novērtējot pesticīdu, smago metālu un atsevišķu organisko piesārņotāju izplatību Latvijas iedzīvotāju paraugos, kā arī noskaidrojot, vai aizliegto pesticīdu atliekvielām ir vides piesārņojuma, pārtikas vai sadzīves līdzekļu izcelsme;
 5. attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes antimikrobiālās rezistences izplatības risku novērtēšanai un ierobežošanai, kā arī sniegt zināšanas par jaunām pieejām un metodēm HIV izplatības ierobežošanas politikas pilnveidošanai un jaunām izmaksu efektīvām pieejām sabiedrības vakcinācijas aptveres paplašināšanai;
 6. attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes bērnu veselības iznākumu mērīšanai, monitorēšanai un uzlabošanai.

Projekta pieteikuma iesniedzējs iesniedz projekta pieteikumu, kas aptver tikai vienu no Ministru kabineta 2023.gada 26.septembra rīkojuma Nr. 629 “Par valsts pētījumu programmu “Sabiedrības veselība””  (turpmāk – MK rīkojums) 6. punktā noteiktajiem uzdevumiem.

Iesniedzot projekta pieteikumu par izvēlēto uzdevumu, projekta pieteikuma iesniedzējam ir jāizvēlas konkrētā uzdevuma apakšuzdevumi. Apakšuzdevumi un to izvēles kārtība ir noteikti konkursa nolikumā.

Iesniedzot projekta pieteikumu par izvēlēto uzdevumu, ir jāsasniedz visi vai daļa no MK rīkojuma 7. punktā paredzētajiem rezultātiem. Katra uzdevuma paredzamie sasniedzamie rezultāti ir noteikti konkursa nolikumā.

Īstenojot projektu, ir jāsasniedz visi MK rīkojuma 8. punktā noteiktie kopīgie (horizontālie) uzdevumi.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 16. novembris plkst. 17:00.

Kāds ir maksimālais projektu finansējums? 

Konkursa ietvaros plānots finansēt 6 (sešus) projektus, kur katram MK rīkojuma 6. punktā noteiktajam uzdevumam ir noteikts šāds maksimālais projekta finansējums:

 • 5.1. MK rīkojuma 6.1. apakšpunkta uzdevumam – 300 000 eiro
 • 5.2. MK rīkojuma 6.2. apakšpunkta uzdevumam – 600 000 eiro
 • 5.3. MK rīkojuma 6.3. apakšpunkta uzdevumam – 1 000 000 eiro 
 • 5.4. MK rīkojuma 6.4. apakšpunkta uzdevumam – 500 000 eiro
 • 5.5. MK rīkojuma 6.5. apakšpunkta uzdevumam – 687 500 eiro
 • 5.6. MK rīkojuma 6.6. apakšpunkta uzdevumam – 400 000 eiro

Kāds ir projekta īstenošanas termiņš?

Projekta īstenošanas termiņš ir 24 mēneši, sākot no līguma par projekta īstenošanu spēkā stāšanās dienas.

Kas var piedalīties? 

Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos.

Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā https://sciencelatvia.lv.

Ja ir kādi jautājumi par konkursa nolikumu, projekta pieteikuma iesniegšanu, projekta īstenošanu, informācijas sistēmas lietošanu, lūgums rakstīt – vpp@lzp.gov.lv . Vai zvanīt Pētniecības programmu nodaļas vecākajai ekspertei Barbai Butulei +371 29436505.

1.apakšuzdevums “izvērtēt veselības izglītības atbilstību sabiedrības un veselības aprūpes vajadzībām, tai skaitā ieguldījumu lietderību veselības cilvēkresursu izglītībai, attīstībai un aizsardzībai, kā arī apzināt līdzekļu optimizēšanas iespējas”.

1.apakšuzdevums skatāms no veselības aprūpes pakalpojumu attīstības prizmas kontekstā ar sagaidāmajām izmaiņām veselības aprūpes pakalpojumos, ko rada izmaiņas sabiedrības vecuma un saslimstības struktūrā, kā arī zinātnes un medicīnas attīstība. Pētniecības akcents: esošo nozares cilvēkresursu efektīva izmantošana, jaunas zināšanas un prasmes veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, to kombinācijas.

3.apakšuzdevums “novērtēt ārstniecības personu digitālās prasmes un izstrādāt ārstniecības personu digitālo prasmju kompetenču ietvaru” 

3.apakšuzdevuma ietvaros sagaidāma izpēte par veselības aprūpes nozarē strādājošo zināšanām un prasmēm formālās un neformālās izglītības ietvarā, kas nepieciešamas darbam veselības aprūpes sistēmā saskaņā ar  

Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam,to  ieviešanas plānu 2023.–2027. gadam un informatīvo ziņojumu “Digitālās veselības stratēģija līdz 2029. gadam”

4.apakšuzdevums “apzināt apstākļus un veidus ārstniecības personu līderības spēju attīstīšanai un  iesaistei stratēģisku lēmumu pieņemšanā, kā arī līdzdalībai ārstniecības un aprūpes procesa uzlabošanā”. 

4.apakšuzdevumā attiecināmi pētījumi, kuros apzināts un analizēts līderības  aspekts, kas veicina stratēģisku lēmumu pieņemšanu veselības aprūpes pakalpojumu attīstībā, inovācijas un resursu efektīvu izmantošanu. Līderības apstākļu un veidu izpētes ietvars var tikt attiecināts uz atsevišķām ārstniecības personu profesijām, specialitātēm, speciālistu grupām, kā arī veselības aprūpes darba devējiem, iestādēm, organizācijām u.c. (piemēram, līderība māsas profesijā, ģimenes ārsta specialitātē, primārajā aprūpē u.c.) saskaņā ar pētījuma uzdevumu. 

5.apakšuzdevums “aprobēt, pilotēt un pilnveidot cilvēkresursu plānošanas modeli, kas izstrādāts Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta projekta Nr.REFORM/SC2021/09 "Par veselības darbaspēka stratēģiju Latvijā" ietvaros, lai nodrošinātu iespējas labākai cilvēkresursu datu vākšanai, analīzei un plānošanai”  

Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta projekta Nr.REFORM/SC2021/09 "Par veselības darbaspēka stratēģiju Latvijā" izstrāde un apstiprināšana ir ieilgusi, kā rezultātā Veselības ministrija nevarēs nodrošināt objektīvas  informācijas par cilvēkresursu plānošanas modeli pieejamību līdz 16.novembrim.  

Apzinot 5.uzdevuma projekta pieteikuma izstrādes iespējas, aicinām iepazīties ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta projekta Nr.REFORM/SC2021/09 "Par veselības darbaspēka stratēģiju Latvijā" sākotnējo ziņojumu, kurā definēti darba uzdevumi plānošanas modeļa izstrādei: 

https://www.vm.gov.lv/lv/media/12675/download?attachment  

Vēršam uzmanību, ka 5.apakšuzdevuma īstenošanā sagaidāma cieša pētnieku un Veselības ministrijas ekspertu sadarbība.  

Semināra video