Hubert Curien partnerības programmas OSMOZE 2024. gada mobilitātes projektu konkurss

Latvijas Zinātnes padome 2024. gada 1. martā izsludina Latvijas - Francijas Hubert Curien partnerības programmas OSMOZE 2024. gada mobilitātes projektu konkursu, kas tiek īstenots atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Republikas Eiropas lietu un ārlietu ministrijas 2021. gada 28. maija administratīvajai vienošanās par zinātniskās pētniecības projektu īstenošanu Hubert Curien partnerības programmā OSMOZE.

Mobilitātes projekta aktivitāte ir projekta dalībnieku zinātnisko grupu savstarpējie īslaicīgās (līdz 30 kalendārajām dienām) mobilitātes pasākumi.

Mobilitātes pasākumu izdevumi

 • Latvijas programmas puse sedz šādus Latvijas dalībnieka mobilitātes pasākumu izdevumus:
  • dienas naudu, lai kompensētu papildu izdevumus, kas rodas komandējuma laikā;
  • ceļa (transporta) izdevumus;
  • izdevumus, kas saistīti ar apdrošināšanas polises iegādi darbiniekam komandējuma laikam;
  • izdevumus par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā.

Projektu var pieteikt īstenošanai uz diviem kalendārajiem gadiem. Projekta īstenošanas uzsākšanas datums ir 2025. gada 1. janvāris.

Latvijas dalībnieka mobilitātes izmaksu kopsumma kalendārajam gadam nepārsniedz 5 000 EUR

Mobilitātes pasākumu izdevumus sedz atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumiem Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”.

Programma nesedz izmaksas, kas nepieciešamas dalībai konferencēs un kongresos un projekta pētniecības darbu īstenošanai.

Latvijas zinātniskās grupas zinātniskais vadītājs var piedalīties tikai vienā projektā.

Pētniecības jomas:

Projektu var iesniegt šādās pētniecības jomās:

 • Matemātika, informātika
 • Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas  
 • Fizika
 • Inženierzinātne
 • Kosmosa izpēte, aeronautika
 • Ķīmija
 • Zemes un visuma zinātne
 • Enerģija, transports, vide
 • Bioloģija, medicīna, veselība
 • Agronomija, lopkopība, augkopība, pārtikas produkti
 • Humanitārās un sociālās zinātnes
 • Juridiskā, politiskā, ekonomikas un vadības zinātne

Projekta dalībnieki

 • 2024. gada mobilitātes projektu konkursā no Latvijas puses var piedalīties:
  • zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā;
  • valsts vai privātais uzņēmums, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, pamatdarbību veic Latvijas Republikas teritorijā un atbilst šādām prasībām:
   • tam nav nodokļu vai nodevu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150 EUR;
   • tam nav pasludināts maksātnespējas process, netiek īstenots tiesiskās vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav piemērota sanācija vai mierizlīgums, kā arī tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;
   • tas nav iekļauts Finanšu izlūkošanas dienesta interneta tīmekļa vietnē https://sankcijas.fid.gov.lv/ uzturētajā informācijā par sankciju subjektiem.

Projekta sagatavošana

Latvijas dalībnieks aizpilda mobilitātes projektu latviešu valodā un iesniedz to Latvijas Zinātnes padomē kopā ar dokumentāciju:

 • mobilitātes projekta tāmi;
 • projekta Latvijas un Francijas dalībnieku zinātnisko vadītāju CV (latviešu vai angļu valodā);
 • pilnvaras kopiju, ja projektu parakstījusi Latvijas dalībnieka pilnvarota persona.

Francijas puses dalībnieks projektu sagatavo un iesniedz saskaņā ar Francijas puses konkursa noteikumiem.

Projekta iesniegšana

Projektu un dokumentāciju kopā kā vienu datni ar drošu elektronisko parakstu paraksta Latvijas dalībnieka paraksttiesīgā amatpersona vai tās pilnvarotā persona un Latvijas dalībnieka zinātniskais vadītājs un iesniedz Latvijas Zinātnes padomē elektroniskā dokumenta formātā, nosūtot uz oficiālo elektroniskā pasta adresi: pasts@lzp.gov.lv.

Ja projekta zinātniskajam vadītājam nav droša elektroniskā paraksta, viņš projektu paraksta papīra formātā un to kopā ar dokumentāciju ieskenē kā vienu datni, kuru paraksta Latvijas dalībnieka paraksttiesīgā amatpersona vai tās pilnvarotā persona ar drošu elektronisko parakstu.

Projekta iesniegšanas termiņš ir 2024.gada 31.maijs līdz plkst. 17.00.

Projekta izvērtēšana

 • Administratīvās atbilstības kritēriji ir noteikti nolikuma 4.1. punktā.
 • Zinātniskās kvalitātes izvērtēšanas kritēriji ir noteikti nolikuma 4.2. punktā.

Par programmas īstenošanu atbildīgās institūcijas

 • Konkursu no Latvijas puses organizē un īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi.
 • Konkursu no Francijas puses organizē un īsteno Francijas Republikas Eiropas lietu un ārlietu ministrija un Francijas Republikas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju ministrija.

Kontaktinformācija:

Sandra Urtāne

Francijas institūta Latvijā

Direktores vietniece. Atašejs sadarbības jautājumos.

Tālr. +371 67201853,

e-pasts: sandra.urtane@institut-francais.lv

Adrese: Raiņa bulvāris 9, Rīga, LV-1050