Prasības projektu pieteicējiem

Prasības pretendentiem:

 • ir tieši atbildīgs par atbildīgs par projekta sagatavošanu un izpildi;
 • uzņēmumiem ir jābūt privāto tiesību juridiskām personām, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, savu pamatdarbību veic un projektu īsteno Latvijas Republikas teritorijā;
 • zinātniskajiem insitūtiem, universitātēm ir jābūt reģistrētām Zinātnisko institūciju reģistrā;
 • uzņēmumiem ir jāiesniedz pēdējo divu gadu finanšu pārskati;
 • nedrīkst būt nodokļu parādu, ierosināts maksātnespējas process, nav sodīts vai jebkādi citi juridiski, t.sk., noteiktas sankcijas, vai finansiāli pārkāpumi, kas liedz saņemt valsts budžeta finansējumu;
 • nesaņem citu publisko finansējumu (valsts budžeta, Eiropas Savienības finanšu avoti vai citi finanšu avoti) par tām pašām projekta attiecināmajām izmaksām un darbībām;
 • uzņēmumi, saņemot valsts atbalstu, nodala projekta attiecināmās izmaksas no pārējās saimnieciskās darbības;
 • zinātniskie institūti, universitātes, saņemot valsts līdzfinansējumu, nodala projekta attiecināmās izmaksas no pārējās finanšu plūsmas.

Tāpat projektu pieteicējiem jāievēro katras partnerības specifiskās prasības, lai varētu pretendēt uz valsts budžeta finansējumu.

Valsts atbalsts (uzņēmumi)

Valsts atbalsta intensitāte tiek piešķirta, ievērojot Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr. 651/2014 4. iedaļas 25. pantu un Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumus Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā".

Kopējā atbalsta intensitāte tiek aprēķināta, ņemot vērā projekta pieteikumā minētās aktivitātes, kurās projekta dalībnieks piedalās – fundamentālie vai rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde vai tehniski ekonomiskā priekšizpēte. Dalībnieks var piedalīties vienā vai vairākās aktivitātēs.

Atbalsta intensitāte nepārsniedz:

 • 100% no attiecināmajām izmaksām fundamentālo pētījumu gadījumā;
 • 50% no attiecināmajām izmaksām rūpniecisko pētījumu gadījumā;
 • 25% no attiecināmajām izmaksām eksperimentālās izstrādes gadījumā;
 • 50% no attiecināmajām izmaksām tehniski ekonomiskās priekšizpētes gadījumā.

Atbalsta intensitāti rūpnieciskajiem pētījumiem un eksperimentālai izstrādei ir iespējams palielināt, bet tā nedrīkst pārsniegt 80% no kopējām projekta izmaksām:

 • par 20% mazajiem uzņēmumiem;
 • par 10% vidējiem uzņēmumiem;
 • par 15%, ja projektā piedalās arī zinātniskie institūti, universitātes, ja tiek plānota rezultātu izplatīšana publikācijās, konferencēs, publiskajās datu bāzēs vai arī ja projektā piedalās mazie vai vidējie uzņēmumi.

Valsts līdzfinansējums (zinātniskie institūti, universitātes)

Zinātniskie institūti, universitātes var saņemt līdz 100% valsts līdzfinansējumu.

Finansējums un attiecināmās izmaksas

Gan valsts atbalsts, gan valsts līdzfinansējums ir līdz 100 000 EUR/gadā vienam Latvijas dalībniekam.

Projektu attiecināmās izmaksas attiecina uz noteiktiem darbiem projektā, un tās ir šādas:

 • personāla atalgojuma izmaksas, komandējumi;
 • izmaksas par instrumentiem un aprīkojumu, ciktāl tās ir attiecināmas uz projektu (amortizācija);
 • izmaksas par materiāliem, piederumiem;
 • izmaksas par līgumpētījumiem (līdz 25% no projekta tiešajām izmaksām), patentiem, licencēm, kā arī citas izmaksas, kas ir nepieciešamas tiešo projekta mērķu sasniegšanai;
 • netiešās izmaksas, kas radušās projekta darbības rezultātā:
  • zinātniskajiem institūtiem, universitātēm līdz 25% no tiešajām izmaksām;
  • uzņēmumiem – faktiskās izmaksas, kas radušās projekta īstenošanas laikā, bet nepārsniedzot 25% no tiešajām izmaksām.

Pirms projektu iesniegšanas aicinām sazināties ar projektā iesaistīto valstu finansējošām institūcijām, lai noskaidrotu katras valsts prasības un noteikumus finansējuma saņemšanai.