Informācija par Latvijas Zinātnes padomes nomātajiem īpašumiem:

Adrese: Smilšu iela 8, Rīga, LV-1050
Kadastra numurs:
0100 008 0132

  • Telpu platība:
    •  784,70 m2 (4., 5., 6. stāvs),
    • 16.7 m2 (pagrabstāvs)

Lietošanas mērķis: Birojs
Iznomātājs: juridiska persona – SIA "Gulf-RE", reģ. Nr.
40003746894

  • Nomas maksa mēnesī:
    • 8 euro/m2 (4., 5., 6. stāvs)
    • 5 euro/m2 (pagrabstāvs)

Līguma darbības termiņš: 2026. gada 14. septembris.