Informācija par Latvijas Zinātnes padomes nomātajiem īpašumiem:

Adrese: Smilšu iela 8, Rīga, LV-1050
Kadastra numurs:
0100 008 0132
Telpu platība:  784,10 m2
Lietošanas mērķis: Birojs
Iznomātājs: juridiska persona – SIA "Gulf-RE", reģ. Nr.
40003746894
Nomas maksa mēnesī: 8 euro/m2
Līguma darbības termiņš:
2026. gada 14. septembris.