2022. gada 4. februārī Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludina valsts pētījumu programmas (VPP) “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projektu pieteikumu atklātā konkursa 2. kārtu. Programma izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojumam Nr. 475 “Par valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai””.

VPP “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” virsmērķis ir veidot iekļaujošu latvisku un eiropeisku zināšanu sabiedrību Latvijā, kuras pamats ir demokrātiskās vērtības, latviešu valoda un kultūra. VPP “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” mērķis ir radīt jaunas zināšanas un risinājumus, lai sekmētu ilgtspējīgu Latvijas sabiedrības un valsts attīstību. Tas ietver valodas, vēstures, kultūras, latviešu un mazākumtautību identitātes pētniecību, izglītības transformācijas iespēju izpēti, kā arī nepieciešamā cilvēkkapitāla paplašināšanu. Programmas 2. kārtas mērķis ir Ministru kabineta rīkojuma 6.5.1. apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpilde – mūsdienu latviešu valodas attīstības un lietojuma izpēte. Šis uzdevums iekļauj mūsdienu latviešu valodas pētniecību ar statistiskās, vizualizācijas un korpuslingvistikas metodēm, kā arī jaunu lingvistikas metožu un teoriju lietojumu un jaunu terminu izstrādi latviešu valodniecībā.

Programmas ietvaros konkursa 2. kārtai pieejamais kopējais valsts budžeta finansējums ir 427 000 euro (četri simti divdesmit septiņi tūkstoši euro) Programmu finansē no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 05.00.00 “Zinātne” apakšprogrammas 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas” līdzekļiem. Konkursa 2. kārtā tiks finansēts viens projekts, kura īstenošanas laiks ir 32 mēneši no līguma par projekta īstenošanu spēkā stāšanās dienas.

Projektu konkursam var pieteikties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, 30 kalendāro dienu laikā kopš konkursa izsludināšanas, t.i. līdz 2022. gada 6. martam (plkst. 23.59).

Informatīvais vebinārs projektu pieteikumu iesniedzējiem šoreiz netiks rīkots, taču interesenti ir laipni aicināti uzdot jautājumus, rakstot uz elektroniskā pasta adresi vpp@lzp.gov.lv.