Starptautiskā programma


 

ERA-NETi  jeb “Eiropas pētniecības telpas tīkli” ir zinātni, pētniecību un attīstību finansējošo aģentūru, padomju vai ministriju partnerības. To galvenais mērķis ir īstenot kopīgus starptautiskus konkursus, lai sniegtu atbalstu starptautisku pētniecības projektu īstenošanai. ERA-NETi nereti koordinē arī darbu pie plašākiem pētījumiem savās tematiskajās pētniecības jomās, piemēram, izstrādājot stratēģiskos pētījumu plānus, veidojot datu bāzes, strādājot pie pētniecības jomu ētikas principu definēšanas, apzinot attiecīgajā pētniecības jomā īstenotās nacionālās programmas un to struktūru u.c.

Eiropas Savienībā ERA-NET aktivitāšu īstenošana tika uzsākta 6. Ietvara programmas laikā.  Apvārsnis 2020 programmā (2014.–2020.) ERA-NET instrumentu sauc par “ERA-NET Cofund”. Tas nozīmē ka Eiropas Komisijas ERA-NET Cofund aktivitātei piešķirtais līdzfinansējums papildina tīkla nacionālo partneru finanšu  ieguldījumus, un to var izmantot, lai organizētu ERA-NET Cofund pirmo kopīgo konkursu. Neatkarīgi no šiem Eiropas Komisijas līdzfinansētajiem kopīgajiem konkursiem ERA-NETi bieži rīko papildu konkursus bez Eiropas Komisijas līdzfinansējuma.

Latvijas zinātni finansējošās institūcijas tostarp Latvijas Zinātnes padome ir piedalījusies ERA-NET aktivitātēs kopš to izveidošanas 2002. gadā. Gadu gaitā Latvijas projektu pieteicēju vidū populārākie ERA-NET projektu konkursi ir organizēti šādās ERA-NET aktivitātēs: ERA-LAC (sadarbība ar Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu zinātniekiem), M-era.Net (materiālu zinātne), ERA.Net RUS Plus (sadarbība ar Krievijas zinātniekiem), TRANSCAN (vēža izpētes rezultātu pārnese klīnikā) un  HERA (sociālās un humanitārās zinātnes).

Finansējums ERA-NET ietvaros īstenošanai rekomendēto pētniecības projektu Latvijas dalībniekiem tiek piešķirts no valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 “Dalības Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās” līdzekļiem saskaņā ar 2015.gada 26.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.256 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā” noteikto. No 2018. līdz 2023.gadam papildus valsts budžeta līdzekļiem sekmīgo projektu, kas iesniegti ERA-NET aktivitāšu konkursos bez EK līdzfinansējuma, īstenošanai tiek piesaistīti ES struktūrfondu (2014.-2020.) līdzekļi ar Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko  un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,  ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības  projektiem pētniecībā un inovācijās”  pirmās kārtas projekta starpniecību.

Lai piedalītos ERA-NET ietvaros atvērtā konkursā, zinātniekam vai uzņēmējam ir jāizveido starptautiska projekta konsorcijs. Starptautiskajā projektā, kura īstenošanas ilgums ir līdz trim gadiem, parasti jāiekļauj zinātnieku grupas  vai uzņēmumi no vismaz trim tādām valstīm, kuras pārstāvošās nacionālās finansējošās institūcijas piedalās konkrētajā konkursā ar nacionālo finansējumu. Katra nacionālā finansējošā institūcija finansē savas valsts projekta dalībniekus, savukārt finansējošo institūciju konsorcijs kopumā ir atbildīgs par konkursa organizēšanu un vienotu projektu pieteikumu izvērtēšanu (katram konkursam ir savs kopīgs sekretariāts, kas sastāv no vienas vai vairākām tīklā iesaistītajām nacionālajām finansējošajām institūcijām). Atskaites par projekta, kas ir saņēmis finansējumu, īstenošanu un projektā sasniegtajiem rezultātiem parasti tiek sniegtas dažādos līmeņos: kamēr zinātniskais pārskats par projekta izpildi kopumā tiek iesniegts ERA-NET konsorcija līmenī, katra nacionālā finansējoša institūcija pieprasa konkrētus atskaišu ziņojumus par sava partnera projektā paveikto un sasniegto. Tā kā prasības katrā valstī un projektu finansēšanas nosacījumi var atšķirties, projekta pieteicējam rūpīgi jāievēro savas nacionālās finansējošās institūcijas noteikumi un nosacījumi finansējuma saņemšanai un projekta attiecināmajām izmaksām.

Kontaktpersona:

Latvijas Zinātnes padome piedalās šādos ERA-NET projektos:

BiodivRestore – degradētu ekosistēmu un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un atjaunošana, tostarp pievēršot uzmanību ūdens sistēmām (kontaktpersona – Dace Tirzīte)

BiodivClim – bioloģiskā daudzveidība un klimata izmaiņas (kontaktpersona – Dace Tirzīte)

CHANSE –  sociālā un kultūras dinamika digitālajā laikmetā, HERA un NORFACE’i sadarbības programma (kontaktpersona – Maija Bundule)

CHIST-ERA – nākotnes un jaunās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (kontaktpersona – Maija Bundule)

ENUTC – pilsētu transformācijas spējas (kontaktpersona – Uldis Berķis)

EN-UAC –  pilsētvides pieejamība un savienojamība (kontaktpersona – Uldis Berķis)

T2S –  vides transformācijas ilgtspējai (kontaktpersona – Uldis Berķis)

ERA PerMed – personalizētā medicīna (kontaktpersona – Uldis Berķis)

FLAG-ERA III – nākotnes un jauno tehnoloģiju flagmaņi (FET Flagships) (kontaktpersona – Maija Bundule)

ICT-AGRI-Food – IKT un robotika ilgtspējīgas lauksaimniecības atbalstam (kontaktpersona – Dace Tirzīte)

ICRAD – dzīvnieku infekciju slimības (kontaktpersona – Dace Tirzīte)

JPIAMR-ACTION – jaunas ārstēšanas metodes, risinājumi un metodes anti mikrobiālās rezistences apkarošanai (kontaktpersona – Uldis Berķis)

JPco-fuND 2 –  (kontaktpersona – Uldis Berķis)

M-ERA.Net 3– materiāli un bateriju tehnoloģijas (kontaktpersona – Maija Bundule)

NEURON Cofund  – smadzeņu slimības  (kontaktpersona –  Uldis Berķis)

QuantERA II – kvantu tehnoloģijas (kontaktpersona – Juris Balodis)

TRANSCAN-3 – vēža izpēte (kontaktpersona – Uldis Berķis)

ForestValue – aprites ekonomika mežsaimniecībā (kontaktpersona – Maija Bundule)

EnerDigit – viedā enerģētika (kontaktpersona – Maija Bundule)