Latvijas Zinātnes padome (LZP) kopš 2020.gada 1.jūlija ir Izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. LZP darbības mērķis ir īstenot valsts zinātnes un tehnoloģiju attīstības politiku, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto no valsts budžeta, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto zinātnisko pētījumu programmu un projektu ekspertīzi, ieviešanu un uzraudzību.

Misija

Palielināt ietekmi no publisko resursu ieguldījumiem pētniecībā, mērķtiecīgi attīstīt kvalitatīvu zinātnisko ekspertīzi un zinātnes stratēģisko komunikāciju, kā arī veicināt starptautisko zinātnisko sadarbību, lai sekmētu sabiedrības un tautsaimniecības attīstību.

Vīzija

Kļūt par Latvijā un pasaulē atpazīstamu zinātniskās ekspertīzes centru un Latvijas zinātnes politikas ieviesēju izcilai pētniecībai, attīstītai uzņēmējdarbībai un gudrai sabiedrībai.

Vērtības

 • Atbildība. Sistemātiskums, noteiktība un precizitāte, kas veicina faktos un pētījumos balstītu rīcību, spēja pieņemt skaidrus un pamatotus lēmumus un uzņemties atbildību par tiem.
 • Uzticamība. Datu aizsardzība, efektīva, taisnīga procedūru īstenošana saprātīgā laikā, ievērojot tiesiskuma un politiskās neitralitātes principus un izmantojot pamatotus kritērijus.
 • Profesionalitāte un efektivitāte. Efektīva un profesionāla LZP funkciju veikšana, attīstot darbā nepieciešamās kompetences, prasmes un zināšanas, ievērojot starptautiskai praksei atbilstošus principus.
 • Caurspīdīgums. Visi procesi LZP, tajā skaitā finansējuma piešķiršanā, noris atklāti, godīgi, pārskatāmi.

Stratēģiskie mērķi:

 1. Kļūt par vadošo zinātniskās ekspertīzes centru publiskajam un privātajam sektoram.
 2. Sniegt atbalstu zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju politikas plānošanā un ieviešanas izvērtēšanā.
 3. Latvijas zinātnes starptautiskās sadarbības intensitātes vairošana.
 4. Veicināt efektīvu pētniecības rezultātu sociālās un ekonomiskās vērtības demonstrēšanu un komunicēšanu.
LZP stratēģija

LZP darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.408 “Latvijas Zinātnes padomes nolikums“, kas izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 14. panta pirmo daļu.

Vēsturiski Latvijas Zinātnes padome (LZP) bija izveidota ar LR Ministru Padomes 1990.gada 3.jūlija lēmumu Nr.44 „Par Latvijas Zinātnes padomes izveidošanu”, lai demokratizētu zinātniskās darbības vadīšanas sistēmu, celtu zinātniskā darba efektivitāti un nodrošinātu zinātnei no budžeta iedalīto līdzekļu maksimāli efektīvu izlietojumu uz pētījumu projektu konkursa pamata. LZP darbības galvenais mērķis bija sekmēt zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikas izstrādi un īstenošanu Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības mērķiem un prasībām.

Saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 14. pantu LZP līdz 2020. gada 30. jūnijam bija koleģiāla zinātnieku institūcija, kas bija izveidota kā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Padomes pilnvaru laiks bija trīs gadi. LZP kā koleģiāla institūcija darbojās,  pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 9. maija noteikumiem Nr. 383 „Latvijas Zinātnes padomes nolikums“.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 1.aprīļa rīkojumu Nr.151 “Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju” no 2020.gada 1.jūlija  apvienotas LZP un Studiju un zinātnes administrācijai piekritīgās zinātnes politikas īstenošanas funkcijas.

Ar 2022.gada 1. janvāri LZP pārņem VIAA Zinātnes un pētniecības politikas atbalsta departamenta, kas sastāv no četrām struktūrvienībām –  Pētniecības starptautisko programmu nodaļasPētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļas (LZP sastāvā nodaļas nosaukums – Pēcdoktorantūras programmu nodaļa), Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas programmu nodaļas, kā arī programmas Apvārsnis Eiropa Nacionālais kontaktpunkta – funkciju izpildi.

LZP ir izveidota struktūra ar skaidru funkciju sadalījumu starp struktūrvienībām un darbiniekiem. LZP sastāvā ir Konsultatīvā zinātnieku padome un Ekspertu komisijas.

LZP uzbūve un darba organizācija, direktora, direktora vietnieka un struktūrvienību vadītāju, kā arī ierēdņu un darbinieku kompetence, tiesības un pienākumi ir apstiprināti LZP reglamentā.

Atbilstoši „Latvijas Zinātnes padomes nolikums” LZP ir šādi uzdevumi:

  • sagatavot izglītības un zinātnes ministram priekšlikumus par valsts politikas prioritātēm zinātniskās darbības attīstībā, kā arī par valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikas izstrādes jautājumiem;
  • veicināt vienotas valsts politikas veidošanu zinātnē, pētniecībā un inovācijā;
  • izvērtēt priekšlikumus un  ieteikumus par zinātnisko darbību regulējošo normatīvo aktu sistēmu un sniegt izglītības un zinātnes ministram minēto priekšlikumu un ieteikumu vērtējumu, kā arī priekšlikumus par nepieciešamiem grozījumiem zinātnisko darbību regulējošo normatīvo aktu sistēmā;
  • sagatavot priekšlikumus par zinātniskās darbības kvalitātes un efektivitātes kritērijiem zinātnisko projektu, programmu un doktora studiju novērtēšanai un iesniegt tos izglītības un zinātnes ministram;
  • izvērtēt zinātnisko darbību un tās finansiālo nodrošinājumu zinātniskajās institūcijās, sniegt atzinumu par valsts zinātnisko institūtu dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju un sagatavotos priekšlikumus iesniegt izglītības un zinātnes ministram;
  • izvērtēt un sniegt priekšlikumus par zinātniskās infrastruktūras atjaunošanu, uzturēšanu un racionālu izmantošanu;
  • piedalīties valsts pētījumu programmu, tirgus orientēto pētījumu un citu valsts pasūtīto pētījumu programmu mērķu un uzdevumu noteikšanā;
  • izstrādāt metodiku un sadalīt LZP rīcībā esošos līdzekļus fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai pa zinātnes nozarēm un nozaru grupām, kā arī pieņemt lēmumus par fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanu no LZP piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem;
  • veikt zinātnisko ekspertīzi, veidot ekspertu komisijas un ekspertu grupas visu veidu zinātniskās darbības projektu un programmu pieteikumu un to izpildes rezultātu izvērtēšanai, tai skaitā par valsts pētījumu programmām, tirgus orientēto un valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu projektiem;
  • sadalīt no valsts budžeta piešķirto finansējumu visu veidu zinātniskajiem projektiem un programmām, kas daļēji vai pilnā apmērā tiek finansēti no zinātniskajai darbībai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem;
  • izraudzīties ekspertus no LZP ekspertu datu bāzes savstarpēji konkurējošu projektu pieteikumu kopu vienotai vērtēšanai, kā arī zinātniskās darbības projektu, programmu un institūciju darba rezultātu vērtēšanai;
  • veidot un uzturēt no LZP piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem finansēto zinātnisko projektu un programmu, kā arī tehnoloģiju pārneses projektu pieteikumu un pārskatu datubāzi;
  • izvērtēt no valsts budžeta finansēto zinātniskās darbības projektu un programmu rezultātus, sagatavot un publicēt (arī ievietot, tai skaitā ievietojot LZP mājas lapā internetā) pārskatu par zinātniskās darbības attīstību Latvijā;
  • izveidot un uzturēt LZP ekspertu datu bāzi zinātnes nozarēs un apakšnozarēs, kā arī nodrošināt tās pieejamību;
  • Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā sagatavot priekšlikumus par līdzdalību, kā arī sniegt priekšlikumus Izglītības un zinātnes ministrijai Latvijas zinātnieku pārstāvju deleģēšanai daudzpusējo starptautiskās sadarbības programmu komitejās, kā arī starptautiskajās organizācijās, kuras darbojas zinātniskās darbības vadības un zinātnes politikas veidošanas jomā;
  • izstrādāt un publicēt zinātniskās darbības ētikas normas;
  • īstenot LZP vārdā noslēgtos starptautisko pētījumu projektus;
  • sagatavot priekšlikumus zinātnes nozaru klasifikācijas izstrādei;
  • izstrādāt un īstenot praksē principus interešu konflikta novēršanai projektu un programmu ekspertīzē;
  • izvērtēt un sniegt priekšlikumus par pieejamības nodrošinājumu starptautiskās zinātniskās informācijas resursiem, tai skaitā zinātniskajai literatūrai un elektroniskajiem resursiem;
  • koordinēt Eiropas Savienības un starptautisko pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmu darbību Latvijā;
  • nodrošināt Latvijā īstenoto pētījumu atpazīstamību un sekmēt sabiedrības izpratni par zinātnes lomu Latvijas ilgtspējīgā attīstībā;
  • veikt citus zinātnisko darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.