Padomes funkcijas un kompetences noteiktas Zinātniskās darbības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī LZP nolikumā. Padome veic šādas funkcijas:

 1. ievieš normatīvajos aktos deleģētās no valsts budžeta finansētās zinātnisko pētījumu programmas, veic to rezultātu monitoringu, administratīvu un finansiālu uzraudzību, kā arī apkopo attiecīgo informāciju un nodrošina tās pieejamību;
 2. īsteno starptautiskās sadarbības projektus un Eiropas Savienības politikas iniciatīvas zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomā;
 3. sniedz informāciju un datos un analīzē balstītas konsultācijas par valsts politikas īstenošanu zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomā, kā arī par valsts un Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību;
 4. īsteno informācijas, publicitātes un atbalsta pasākumus saistībā ar Eiropas Savienības ārējās sadarbības politikas instrumentiem zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas jomā;
 5. veic Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju pamatprogrammas APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) un Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" (Horizon Europe2021.2027. gadam nacionālā kontaktpunkta funkcijas;
 6. nodrošina Latvijas dalību kopīgajās programmās un tehnoloģiju ierosmēs atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 185. un 187. pantam, kā arī Eiropas Savienības COST, ERA-NET un ERA-NET+ projektos;
 7. nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu projektu vadību un īstenošanu, ja padome ir projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs, tostarp Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" ietvaros īstenotā projekta Nr. 1.1.1.5/17/I/001 "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai" un 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros īstenotā projekta Nr. 1.1.1.2/16/I/001 "Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai" vadību un īstenošanu;
 8. nodrošina aģentūras funkciju izpildi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātē "Baltijas pētniecības programma";
 9. kārto Zinātnisko institūciju reģistru.

Lai īstenotu noteiktās funkcijas un kompetences, padome veic šādus uzdevumus:

 • sagatavo priekšlikumus valsts zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas un tās prioritāšu izstrādei, zinātnes finansēšanai nepieciešamā valsts budžeta projekta izstrādei, izvērtē un sniedz priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem zinātnisko darbību regulējošajos normatīvajos aktos;
 • nodrošina neatkarīgu zinātnes un tehnoloģiju rīcībpolitikas instrumentu, tostarp pētniecības un attīstības programmu, ietekmes izvērtējumu;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veido, attīsta, īsteno, administrē un uzrauga zinātnisko pētījumu programmas un pētniecības projektus, tostarp organizē un izsludina projektu konkursus, nodrošina zinātnisko pētījumu īstenošanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma pārbaudes;
 • nodrošina zinātnisko ekspertīzi publiskajam un privātajam sektoram;
 • sniedz priekšlikumus nacionālās un Eiropas nozīmes zinātniskās infrastruktūras objektu noteikšanai, izveidošanai, uzturēšanai un racionālai izmantošanai, izstrādā nacionālo infrastruktūras ceļa karti;
 • nodrošina starptautiskās sadarbības projektu un Eiropas Savienības politikas iniciatīvu īstenošanu zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas jomā Latvijā;
 • īsteno Eiropas Savienības kārtējās Ietvara programmas nacionālā kontaktpunkta funkcijas;
 • nodrošina Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansēto programmu un projektu apsaimniekošanu;
 • nodrošina starptautisko sadarbības programmu projektu vērtēšanu, administrēšanu un uzraudzību, kā arī starptautisko pētījumu īstenošanu zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas jomā;
 • piesaista publisku finansējumu starptautisko iniciatīvu un projektu ietvaros, tai skaitā pētniecības un attīstības projektus zinātnisko institūciju kapacitātes stiprināšanai, kā arī īsteno projektus, nodrošinot atbilstošu funkciju nodalīšanu;
 • īsteno zinātnes stratēģisko komunikāciju, tostarp izplata informāciju par padomes īstenotajām programmām un projektiem;
 • sistemātiski uzkrāj un apkopo datus atbilstoši padomes funkcijām un kompetencēm, izstrādā analītikā balstītus secinājumus, rekomendācijas, prognožu modeļus un iniciatīvas zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas komunikācijai, rīcībpolitikai un lēmumu pieņemšanai, kā arī nodrošina pieejamību datiem un secinājumiem;
 • organizē un vada seminārus un konferences, piedalās ārvalstu un starptautisko institūciju sadarbības projektos, programmās un pasākumos zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomā;
 • sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju veic pasākumus Eiropas zinātnieku ētikas hartā nostiprināto principu iedzīvināšanai;
 • veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Lai nodrošinātu padomes funkciju un uzdevumu izpildi, padome sadarbojas ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, zinātniekus un zinātniskās institūcijas pārstāvošām organizācijām, uzņēmējiem un to organizācijām, citām valsts pārvaldes iestādēm zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju jomā, Eiropas Savienības institūcijām un citām ārvalstu institūcijām un starptautiskajām organizācijām, to struktūrvienībām un amatpersonām, kā arī ar citām juridiskajām un fiziskajām personām, piedalās starpvalstu sadarbības programmās un projektos, sadarbojas ar plašsaziņas līdzekļiem un sniedz tiem informāciju par padomes darbību un tās rezultātiem.

Padome funkcijas un uzdevumus veic atbilstoši izglītības un zinātnes ministra apstiprinātajai vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijai, kārtējā gada darbības plānam un kārtējā gada budžetam.