Programmas virsmērķis ir veicināt zināšanās balstītu, ilgtspējīgu un efektīvu zemes resursu izmantošanu, pārvaldību un plānošanu atbilstoši sociālajiem, ekonomiskajiem un klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem un pieejamiem cilvēkresursiem un to potenciālu, prasmēm, kompetencēm un dzīves stratēģijām.

Programmas mērķis ir stiprināt saikni starp pētniecību un politikas jomām, kurām ir teritoriāla ietekme:

  1. radīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes ilgtspējīgai un iekļaujošai teritoriju attīstības plānošanai, kas vērstas uz efektīvu zemes un ūdens resursu izmantošanu atbilstoši sociālajiem, ekonomiskajiem, ētiskajiem un klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem un iespējām,
  2. sagatavot zinātnisku pamatojumu, informatīvo bāzi un metodoloģisku pieeju Latvijas ainavu potenciāla novērtēšanai un ilgtspējīgai pārvaldībai, kā arī stiprināt saikni starp pētniecību, publisko pārvaldi un sabiedrību.

Programmas kopējais finansējums ir 405 000 eiro un īstenošanas laiks ir 2020.-2022. gads. Programmu finansē no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 30.00.00 “Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” līdzekļiem.