Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” 17. punktu, izsludina Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts pētījumu programmas “20.–21. gadsimta vēstures pētniecība un cilvēkkapitāla ataudze” (turpmāk – programma) projektu pieteikumu atklāto konkursu.

Programmas virsmērķis ir veicināt Latvijas un starptautiskās sabiedrības izpratni par aktuāliem 20.–21. gadsimta Latvijas vēstures jautājumiem.

Programmas mērķi – attīstīt izpratni par 20.–21. gadsimta Latvijas vēsturi, veicot cilvēkkapitāla ataudzi programmā definētā laikposma pētniecībai, nodrošināt jauno zinātnieku iesaisti vēstures pētniecībā, sekmēt komunikāciju par Latvijas vēstures tēmām Latvijā un ārvalstīs.

Atbilstoši programmas īstenošanas mērķim programmā ir noteikti šādi uzdevumi:

veikt to 20.–21. gadsimta Latvijas vēstures jautājumu izpēti, kuru labāka izpratne:

  1. veicinātu sekmīgāku Latvijas valstiskās piederības nostiprināšanu;
  2. mazinātu iespēju radīt un izplatīt dezinformāciju par Latviju;
  3. vecinātu Latvijas tēla uztveri starptautiskajā sabiedrībā.

Īstenojot projektu, ir jāveic visi Ministru kabineta 2023.gada 14.jūlija rīkojumā Nr. 462 “Par valsts pētījumu programmu “20. – 21. gadsimta vēstures pētniecība un cilvēkkapitāla ataudze””  (turpmāk – MK rīkojums) paredzētie uzdevumi, tajā skaitā kopīgo (horizontālo) uzdevumu izpilde.

Kāds ir projektu iesniegšanas termiņš2023. gada 20. oktobris.

Kāds ir maksimālais projekta finansējums? 1 674 000 euro 36 mēnešu īstenošanas periodam no valsts budžeta. Konkursa ietvaros plānots finansēt vienu projektu par MK rīkojuma 6. punktā noteikto visu programmas uzdevumu izpildi.

Kas var piedalīties? Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos.

Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā https://sciencelatvia.lv.

Ja ir kādi jautājumi par konkursa nolikumu, projekta pieteikuma iesniegšanu, projekta īstenošanu, informācijas sistēmas lietošanu, lūgums rakstīt – vpp@lzp.gov.lv .

VPP
VPP2