LZP īstenotās darbības jomas

  1. Zinātniskās ekspertīzes nodrošināšana publiskā un privātā sektora vajadzībām.
  2. Atbalsta nodrošināšana datos balstītas zinātnes politikas plānošanai zinātnes programmu un projektu veidošanā, finansēšanā un pārvaldīšanā.
  3. Starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšana.
  4. Stratēģiskā zinātnes komunikācija.

 ​​​​​​​LZP darbības prioritātes

  1. Nodrošināt neatkarīgu un modernu zinātnisko ekspertīzi, izmantojot starptautiskās labās prakses piemērus.
  2. Ieviest stratēģisku un proaktīvu vadības pieeju pētniecības programmu un projektu nosacījumu izstrādē un īstenošanā, t.sk. veicot saistīto datu analīzi.

Prioritātes savā starpā mijiedarbojas un ieviešamas paralēli katrā no darbības virzieniem.

Augstas kvalitātes zinātniskās ekspertīzes nodrošināšana, piesaistot neatkarīgus ārvalstu zinātniskos ekspertus un sniedzot atgriezenisko saiti, veicina pētniecības izcilību, finansējuma piešķiršanu starptautiski nozīmīgu zinātnisko ideju izpētei, tādējādi palielinot zinātnisko institūciju un zinātnisko grupu pētniecības kapacitāti, kā arī to sadarbības iespējas ar pētniekiem starptautiskā mērogā. Zinātniskās izcilības vairošana un sadarbība ar industriju uzlabo arī zinātnisko grupu spējas izstrādāt inovatīvus risinājumus, kas izmantojami Latvijas tautsaimniecībā.

Zinātniskā ekspertīze kā jauns, vienots un kvalitatīvs pakalpojums valsts pārvaldes institūcijām, pētniecības organizācijām, komersantiem un citiem interesentiem ir izvēlēta par prioritāti, pamatojoties uz ZTAIP 2027 noteikto uzdevumu stiprināt P&A sistēmas pārvaldības un analītisko kapacitāti, ieviešot "vienas pieturas aģentūras" principu. Līdz šim pētījumu projektu izvērtēšana tiek organizēta katrā institūcijā atsevišķi atbilstoši attiecīgās pētījumu programmas vai projektu konkursa mērķim, specifikai un izstrādātajām vadlīnijām. Šī pakalpojuma mērķis ir uzlabot pētījumu kvalitāti un palielināt to ietekmi neatkarīgi no konkrētā pasūtītāja.

Šobrīd pētniecības programmu, pētījumu projektu vērtēšanas pieejā ir vērojamas atšķirības, piemēram:

  • ārvalstu ekspertu atlases nepieciešamībā;
  • ārvalstu ekspertu atlases nosacījumos;
  • kritēriju īpatsvara noteikšanā un piemērošanā atbilstoši tam, vai pieteikums ir fundamentāls vai lietišķs, saimniecisks vai nesaimniecisks;
  • vērtēšanas paneļu izmantošanā, kas raksturīgi pētnieku grupu, kā arī nacionālo un starptautisko konsorciju pētījumu projektu vērtēšanā.

Līdz ar to ir nepieciešams veidot vienotu pētījumu projektu vērtēšanas sistēmu, kas nepārtraukti tiek uzlabota, un ārvalstu ekspertu atlases principus, vienlaikus izvērtējot labākos ekspertu piesaistes modeļus, lai varētu nodrošināt caurspīdīgu un efektīvu projektu vērtēšanas sistēmu.

LZP nodrošina gan valsts budžeta, gan starptautisku pētījumu programmu finansētu projektu ieviešanu un uzraudzību. Kopš 2022. gada janvāra būtiski pieaudzis īstenoto programmu skaits. Tā kā programmu īstenošanas nosacījumi atšķiras, svarīgi veidot vienotu pieeju gan to ieviešanā, gan uzraudzībā, t.sk. nodrošinot komunikāciju ar klientiem un sadarbības partneriem, efektīvu un vienotu programmu īstenošanas ietvaros iegūto datu analīzi un ietekmes izvērtēšanu. Tas ļautu sniegt kvalitatīvu atgriezenisko saiti un priekšlikumus politikas veidotājiem un citiem politikas ieviesējiem.

Šī prioritāte ietver analītiskās un konsultatīvās kapacitātes attīstību, sniedzot vērtējumu par iespējām un izaicinājumiem programmu ieviešanā, pētījumu pēctecības un ilgtspējas nodrošināšanai, esošo programmu ieviešanas pilnveidošanai un jaunu programmu veidošanai, t.sk. jaunā ES finansējuma plānošanas perioda programmu ietvara izstrādē.

Efektīva sadarbība ar politikas veidotājiem un citām valsts iestādēm ir būtiska, lai veicinātu sinerģiju un pētījumu pēctecību starp dažādu resoru pārziņā esošām programmām. Tāpat šāda komunikācija nepieciešama, piemēram, LZP īstenotās VPP ietvaros, lai nodrošinātu nozaru ministriju informētību par zinātnisku pētījumu nepieciešamību nozares politikas veidošanai par šādu programmu un tās sniegtajām iespējām, kā arī sniegtu atbalstu programmas uzdevumu izstrādē (balstoties uz labo praksi un analīzi) un konkursu efektīvā organizēšanā. Saistībā ar pētījumu pēctecību un efektīvu LZP īstenoto programmu ietvaros radīto zināšanu pārnesi būtiska ir sadarbība ar tādām valsts iestādēm kā LIAA, kas ar dažāda veida aktivitātēm sniedz ieguldījumu gan ZTAIP 2027, gan NIPP 2027 izvirzīto mērķu sasniegšanā.