Starptautiskā programma


 

Eiropas Partnerības ir Horizon Europe programmas ietvaros izveidots jauns instruments, kas apvieno Eiropas Komisijas, privātos un publiskos partnerus, kā arī to resursus, lai kopīgi risinātu konkrētas Eiropas Savienības ilgtspējīgai attīstībai aktuālas problēmas, tostarp atbalstot pētniecības projektu un inovācijas izstrādi un īstenošanu. Eiropas Partnerību galvenais mērķis ir risināt globālas attīstības problēmas kā arī sekmēt Eiropas Savienības rūpniecības modernizāciju. Eiropas Partnerību mērķi ir vērsti uz ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu, klimatneitrālas aprites ekonomikas attīstību, veselības sistēmas uzlabošanu Eiropas Savienībā, kā arī Eiropas Savienības tehnoloģisko līderpozīciju pasaulē stiprināšanu.

Horizon Europe ietvaros ir paredzēti trīs Eiropas Partnerību veidi:

  • līdzfinansētās (co-funded),
  • kopīgi plānotās (co-programmed) un
  • institucionālas (institutionalised).

Eiropas Partnerībās kā dalībnieki piedalās Eiropas Savienības dalībvalstu nozaru ministrijas, aģentūras, padomes vai citas publiskās pārvaldes institūcijas, kas pārvalda un īsteno attiecīgās nozares politiku un piešķir finansējumu projektiem un citām aktivitātēm attiecīgās nozares politikas īstenošanai. Atsevišķās Eiropas Partnerībās kā dalībnieki var iesaistīties arī zinātniskās institūcijas.

Eiropas Partnerību ietvaros atvērtajos konkursos var piedalīties mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), lielie uzņēmumi, zinātniskās institūcijas un universitātes un saņemt finansējumu projektu īstenošanai.

Ruropean partnership logo

Latvija Zinātnes padome piedalās šādās līdzfinansētajās Eiropas Partnerībās:

Biodiversity+ “Rescuing biodiversity to safeguard life on Earth” – bioloģiskā daudzveidība un klimata izmaiņas (kontaktpersona Maija Bundule)

Innovative SMEs (Eurostars) – atbalsts inovatīviem maziem un vidējiem uzņēmumiem jaunu produktu, tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādei (kontaktpersona Laura Kunga-Jēgere). Partnerības ietvaros īsteno arī Innowwide – īstermiņa, globālā tirgus priekšizpētes projekti uzņēmumiem (kontaktpersona Laura Kunga-Jēgere).

PIANOFORTE Radiation Protection and Detection of Ionising Radiation” – aizsardzība pret radiāciju,  jonizējošā starojuma iedarbības izpēte (kontaktpersona Maija Bundule un Elīna Pajuste)

Water4All Water Security for the Planet” – ūdens kvalitāte un ūdens sistēmu drošums (kontaktpersonas Ineta Plikša un Dace Tirzīte)

DUT Driving Urban Transition to sustainable future” – pilsētvides transformācijas ilgtspējīgai nākotnei vadība (kontaktpersona Uldis Berķis)

CETP European Partnership for Clean Energy Transition” – enerģijas sistēmu transformācija un inovācija (kontaktpersona Maija Bundule un Dace Tirzīte)

ERA4Health European Partnership fostering a European Research Area (ERA) for health research – pētījumi un inovācija sabiedrības veselības uzlabošanai (kontaktpersona Uldis Berķis)

SBEP “The Sustainable Blue Economy Partnership”,- ilgtspējīga zilās ekonomikas partnerība (kontaktpersonas Lāsma Brenča un Aiga Salmiņa)

EUPAHW "The European Partnership on Animal Health and Welfare" (www.eupahw.eu) - pētījumi un inovācija  dzīvnieku veselības un labturības uzlabošanai (kontaktpersonas Dace Tirzīte un Maija Bundule)