Sākot ar 2019. gada 1. janvāri valsts iestādes tāmes sagatavo elektroniski Valsts kases e-plānu un e-tāmju sadaļā, tāpēc turpmāk Latvijas Zinātnes padomes budžeta tāmes būs pieejamas kopējā Valsts kases izveidotā datubāzē.

Valsts kases datu bāze pieejama šeit.

Atalgojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 225 „Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” publicējam informāciju par Latvijas Zinātnes padome amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7. panta pirmo daļu, 4. panta otro daļu un 3. pielikumu, valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu nosaka, ņemot vērā:

  1. amatam atbilstošo mēnešalgu grupu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu (MK 26.04.2022. not.nr. 262);
  2. amatam atbilstošo mēnešalgu grupas mēnešalgu intervālu, bāzes mēnešalgas apmēram piemērojot attiecīgu koeficientu saskaņā ar 3.pielikumu;
  3. nosakot amatpersonas (darbinieka) mēnešalgas apmēru mēnešalgas grupas intervāla ietvaros, ņem vērā šādus kritērijus: kvalifikāciju un kompetences, darba snieguma līmeni un regulāro darba apjomu.