Eiropas inovācijas ekosistēmas

Eiropas inovācijas ekosistēmas (EIE) ir būtiska III. pīlāra "Inovatīva Eiropa" daļa, kas ir vērsta uz īpašu atbalstu, lai inovācijas ekosistēmas dalībnieki varētu sadarboties visā Eiropā:

  • apvienot cilvēkus vai organizācijas, kuru mērķis ir inovācija, un
  • ietvert saikni starp resursiem (piemēram, fondiem, aprīkojumu un iekārtām), organizācijām (piemēram, augstākās izglītības iestādēm, pētniecības un tehnoloģiju organizācijām, uzņēmumiem, riska kapitālistiem un finanšu starpniekiem), ieguldītājiem un politikas veidotājiem.

Eiropas inovācijas ekosistēmu atbalstītās darbības papildina Eiropas Inovāciju Padomes ( EIC) un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (. EIT) veiktās darbības, programmas "Apvārsnis Eiropa" pasākumus, iniciatīvas valsts, reģionālā un vietējā līmenī, kā arī privātā un trešā sektora iniciatīvas.

Eiropas inovācijas ekosistēmu darbības ir sagrupētas divās tematiskajās grupās divos galamērķos: CONNECT un SCALEUP.

CONNECT

CONNECT darbības ir vērstas uz savstarpēji savienotu, iekļaujošu inovācijas ekosistēmu veidošanu visā Eiropā, izmantojot valstu, reģionālo un vietējo ekosistēmu esošās stiprās puses un piesaistot jaunus, mazāk pārstāvētus dalībniekus un teritorijas, lai noteiktu, uzņemtos un sasniegtu kolektīvus mērķus attiecībā uz izaicinājumiem sabiedrības labā, tostarp zaļo, digitālo un sociālo pārkārtošanos.

SCALEUP

SCALEUP darbības ir vērstas uz tīkla savienojamības stiprināšanu inovācijas ekosistēmās un starp tām, lai paātrinātu ilgtspējīgu uzņēmējdarbības izaugsmi ar augstu sociālo vērtību. Aktīvi iesaistoties vietējos, valsts un Eiropas tīklos, uzņēmumi var labāk izmantot un radīt ekosistēmas iespējas un iegūt jaunas konkurences priekšrocības.

EIE sniegs ieguldījumu visās 4 pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" stratēģiskā plāna galvenajās stratēģiskajās ievirzēs.

Noderīgas saites: