UZMANĪBU!!! 2023.gadā iesniegumu pieņemšana Baltic Bonus programmā ir pārtraukta!

Latvijas Zinātnes padome (Padome) uzsāk Latvijas zinātnisko institūciju un mikrouzņēmumu, mazo vai vidējo uzņēmumu iesniegumu pieņemšanu par finansējuma piešķiršanu Baltic Bonus programmas ietvaros par Latvijas zinātnieku starptautisko sadarbību zinātnē un inovācijā ar ārvalstu zinātniekiem, tai skaitā starp Baltijas valstu (Igaunija un/vai Lietuva) zinātniekiem, sniedzot finansiālu atbalstu starptautiski konkurētspējīgu pētniecības un inovācijas projektu izstrādei.

Iesniegumu finansējuma saņemšanai padomē var iesniegt:

 • zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā, vai
 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums.

Pieteicēja sagatavotajam projektam jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • iesniegts un izvērtēts 2020., 2021., 2022. vai 2023. gadā atvērtā projektu konkursā pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” vai pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”;
 • tā novērtējums ir pārsniedzis attiecīgajā konkursā noteikto nepieciešamo sliekšņa vērtību (vienāds ar sliekšņa vērtību vai lielāks), lai kvalificētos projekta īstenošanai;
 • tai skaitā projekta konsorcijā ir vismaz viens partneris no Baltijas valsts (Igaunija un/vai Lietuva).

Baltic Bonus programmas nosacījumi noteikti Baltic Bonus programmas īstenošanas nolikumā. Finansiālā atbalsta apmērs noteikts nolikuma 1.pielikumā.

Iesnieguma iesniegšanas nosacījumi

Finansējuma saņemšanai pieteicējs iesniedz Padomei aizpildītu nolikuma 2.pielikumu „Iesniegums Baltic Bonus programmai”. Pieteicējs iesniegumam pievieno pamatojošo un apstiprinošo dokumentāciju.

Projektiem, kas iesniegti pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” vai pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā (Electronic Submission System):

 • projekta vērtējuma kopsavilkumu (Evaluation Summary Report), kas ir pieejams pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” vai pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” pētniecības dalībnieku portālā “Funding and Tenders Portal” un satur informāciju par projekta novērtējumu, noteikto kvalitātes slieksni un projekta dalībniekiem;
 • projekta pirmās un/vai pēdējās lapas izdruku ar laika zīmogu par projekta iesniegšanas datumu.

Projektiem, kas iesniegti citās projektu pieteikumu iesniegšanas platformās – dokumentāciju, kas satur informāciju par:

 • projekta novērtējumu konkursā;
 • noteikto projekta kvalitātes novērtējuma slieksni (ja dokumentācija pieejama);
 • projekta dalībniekiem (kopija no projekta pieteikuma ar konsorcija sastāvu);
 • projektu iesniegšanas beigu termiņu konkursā (deadline) (kopija no konkursa nolikuma (Call text)).

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts mikrouzņēmums, mazais un vidējais uzņēmums papildus iesniedz:

 • komersanta de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas (Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” 1. pielikums) izdruku vai norādi uz sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru (ja attiecināms);
 • deklarāciju par uzņēmuma atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 776 “Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam” (turpmāk – Noteikumi Nr. 776) 1. pielikumam (ja attiecināms);
 • deklarācijas pielikumu atbilstoši Noteikumu Nr. 776 2. pielikumam (ja attiecināms).

Kontaktinformācija: