Lai sasniegtu virsmērķi un Latvija kļūtu par pilntiesīgu CERN dalībvalsti, kas spēj ilgtermiņā sadarboties ar CERN, ir paredzēts īstenot virkni savstarpēji saistītu aktivitāšu zinātnē un izglītībā.

 • Latvijas konsorcija (Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Latvijas Universitāte (LU)) dalība CMS (The Compact Muon Solenoid) eksperimentā, kura mērķis ir atklāt jaunus fizikas fenomenus. CMS ir prioritārais augstas enerģijas fizikas eksperiments, kurā darbojas Latvijas zinātnieki, un valsts sekmīga dalība tajā ir svarīga Latvijas dalībai CERN un virzībai uz pilntiesīgas dalībvalsts statusu.
 • Latvijas konsorcija (RTU un LU) dalība MEDICIS eksperimentā, kas koncentrējas uz jauna tipa radioaktīvo izotopu ražošanu medicīniskajām vajadzībām. Dalība MEDICIS zinātniskajā programmā atjauno Latvijas kodolmedicīnas un radioķīmijas speciālistu kodolu.
 • RTU dalība CERN paātrinātāju tehnoloģiju projektos dod iespēju Latvijas zinātniekiem un inženieriem strādāt pie jaunākās paaudzes paātrinātāju izveides, piemēram, projektā NIMMS (Next Ion Medical Machine Study), kura mērķis ir radīt jaunākās paaudzes paātrinātāju tehnoloģijas onkoloģisko slimību ārstēšanai ar jonu terapiju.
 • LU dalība eksperimentos AEgIS (Antihydrogen Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy), kura mērķis ir brīvās krišanas paātrinājuma mērījumi, izmantojot antiūdeņradi, un ISOLDE, kas pēta atomu kodola īpašības, lai iegūtās zināšanas tālāk izmantotu fundamentālajā zinātnē.
 • Ēnu diena CERN

Latvijas vidusskolēni konkursa kārtībā tiek izvēlēti, lai Ēnu dienā dotos uz CERN ēnot Latvijas zinātniekus. Nākotnē CERN var kļūt par Latvijas jauno zinātnieku darba vietu, tāpēc vizītes šajā globāli nozīmīgajā zinātnes centrā ir noderīgas jauniešiem, kurus interesē karjera eksaktajās zinātnēs.

 • LU Jauno fiziķu skolas pārstāvju vizītes CERN

Jaunieši un skolēni, kuriem ir interese par fiziku un STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) tiek motivēti tālākai izaugsmei šajās jomās, jo, viesojoties CERN, viņiem tiek parādīta iespēja, ka var mācīties Latvijā, taču pētījumus veikt CERN.

 • «Riga TechGirls» vizītes CERN

Konkursa kārtībā izvēlētas jaunas sievietes, kurām ir iespēja CERN pārliecināties, ka sievietes var veidot karjeru STEM jomās. Šis projekts veicina meiteņu un jaunu sieviešu studijas STEM, iedrošinot viņas strādāt šajās jomās.

 • Doktorantūras studentu vizītes CERN

Iespēja motivēt doktorantus turpināt karjeru zinātnē, iepazīstinot ar globāli nozīmīgā zinātnes centra infrastruktūru un iespējām to izmantot pētniecībā, kā arī iespēja satikties ar CERN jau strādājošajiem doktorantiem no Latvijas un pārliecināties, ka ir iespēja veidot starptautisku karjeru, studējot Latvijā. Tiek veicināta arī doktorantu savstarpēju kontaktu veidošana.

 • CERN pastāvīgā ekspozīcija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB)

LNB tiek veidota izglītojoša un izzinoša CERN ekspozīcija, lai atraktīvā un saprotamā veidā rosinātu Latvijas skolēnu, studentu, pedagogu, zinātnes entuziastu un ikviena sabiedrības pārstāvja interesi par CERN, demonstrētu  praktiskās iespējas sadarbībai ar CERN, motivētu mācīties STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), popularizētu fiziku un tehnoloģijas, kā arī informētu par Latvijas zinātnieku darbu CERN.

Izstāde top, balstoties uz dāvinājuma līgumu starp CERN un LNB un sadarbības līgumu starp RTU un LNB.

 • Latvijas dalība valsts pētījumu programmā (VPP) «Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas»

VPP mērķis ir stiprināt Latvijas zinātnisko kopienu un pētniecisko kapacitāti augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomā, kā arī veicināt Latvijas zinātnisko institūciju sadarbību ar CERN. Valsts pētījumu programmai ir būtiska loma ceļā uz Latvijas mērķi – kļūt par pilntiesīgu CERN dalībvalsti. 

VPP projektu paredzēts īstenot līdz 2026. gadam, un to veic RTU Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts sadarbībā ar LU un LU Cietvielu fizikas institūtu. Latvijas zinātniskās institūcijas veic pētniecību fundamentālajā daļiņu fizikā kompaktā mionu solenoīda (The Compact Muon Solenoid – CMS) eksperimentā CERN, galvenokārt fokusējoties uz Top kvarka fizikas mērījumiem un MIP Timing Detector (MTD) apakšdetektora sistēmas izstrādi.

Līdztekus augstas enerģijas fizikai projekta pētnieku grupa turpina zinātnisko iesaisti vairākos CERN paātrinātāju tehnoloģiju izpētes projektos, piemēram, I.FAST (Innovation Fosteringin Accelerator Science and Technology), HITRIplus (Heavy Ion Therapy Research Integration plus) un NIMMS (Next Ion Medical Machine Study). HITRIplus un NIMMS projektu mērķis ir turpināt attīstīt jonu terapijas iekārtas un tehnoloģijas, tāpēc šo projektu pētnieciskajiem rezultātiem sagaidāma īpaši augsta atdeve sabiedrības labumam.

VPP projekta laikā Latvijas jaunajiem zinātniekiem, doktorantiem un maģistrantiem ir iespēja pētniecības darbus daļiņu fizikā un paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšanā veikt CERN, sadarbojoties ar pasaulē vadošajiem pētniekiem attiecīgajās zinātnes jomās.

 • CERN Latvijas grupa

Starpdisciplināra darba grupa, kas izveidota, lai koordinētu Latvijas zinātnisko institūciju, uzņēmēju un lēmumpieņēmēju koordinētu sadarbību ar CERN, iesaistoties zinātniskajos pētījumos, eksperimentos un projektos. Darba grupā strādā augstskolu un zinātnisko institūciju, uzņēmēju un lēmumpieņēmēju pārstāvji. Darba grupas aktivitātes koordinē CERN NKP.

 • RTU un LU kopējā doktorantūras programma «Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas»

Doktora  studiju programma «Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas» ir starptautiski konkurētspējīga programma, kurā studē doktoranti, kas specializējas daļiņu fizikā vai paātrinātāju tehnoloģijās.

Studijas notiek angļu valodā, un programmā tiek sagatavoti speciālisti, kuri ir spējīgi radīt inovācijas, balstoties uz savām zināšanām daļiņu fizikā, paātrinātāju tehnoloģijās, kā arī plašāk – inženierzinātnēs, informācijas tehnoloģiju lietošanā komplicētu procesu vadībā, lielo datu praktiskā apstrādē un izmantošanā zinātnē un tautsaimniecībā, kā arī modernās sensoru un detektoru sistēmās dažādu tehnoloģisku procesu kontrolei un vadīšanai. Studentiem tiek piedāvāta iespēja zinātniskos pētījumus veikt klātienē CERN.

Studiju kursus pasniedz zinātnes nozares eksperti, profesori, vadošie pētnieki un pētnieki no RTU un LU, kā arī augsta līmeņa vieslektori no CERN Baltijas grupas un CERN.

Programma licencēta 2021. gadā. Programmu RTU nodrošina Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs, savukārt LU – Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. 

 • Federatīvs CERN/CMS Tier2 skaitļošanas centrs

Lai apstrādātu lielu datu daudzumu, kas nepieciešams zinātniskajā darbībā, tik veidots Tier2 datu centrs – federatīvas mākoņdatošanas sadarbības modelis vairākām institūcijām, kuras jau veiksmīgi strādā augstas veiktspējas skaitļošanas vidē. Šis ir nozīmīgs sadarbības projekts ar CERN, jo Tier2 tīklā paredzēts apstrādāt arī CERN CMS eksperimenta dati.

Projektā piedalās RTU HPC (High-Performance Computing) jeb augstas veiktspējas skaitļošanas centrs, Latvijas Universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Ventspils Augstskolas Starptautiskais radioastronomijas centrs un Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola. Šī sadarbība iespējama, pateicoties jau iepriekš pilotprojektā izveidotajam Latvijas Akadēmiskajam tīklam.

Kopumā Tier-2 līmenī ar savu skaitļošanas infrastruktūru piedalās aptuveni 50 valstis, un Latvija ir viena no tām.

 • Dalība CERN programmās absolventiem

Latvijas jauniešiem – nākotnes inženieriem un zinātniekiem – ir iespēja gūt zināšanas un pieredzi, piedaloties trīs CERN absolventu programmās (Graduate Programmes) – «Early-Career Professionals», «Project Graduates» un «Research Fellows».

Piedaloties šajās programmās tiek nodrošināta Latvijas izglītības iestāžu absolventu iesaiste CERN programmās, lai  veicinātu tālāku inženiertehnisko speciālistu un zinātnieku mācības, prasmju apguve un kvalifikācijas celšana.

 • CERN Doktorantūras programma

Iespēja Latvijas doktorantiem kļūt par CERN Doktorantūras programmas dalībniekiem un apgūt tādas zināšanas, kurām nav alternatīvu reģionā. Šī programma attiecas ne tikai uz augstas enerģijas daļiņu fizikas, bet arī plašu inženiertehnisko un augsto tehnoloģiju jomu doktorantiem, sniedzot būtisku ieguldījumu kvalitatīvā, pieejamā un iekļaujošā izglītībā.

 • CERN tehnisko studentu programma 

Iespēja Latvijas studentiem zināšanas un praktisko pieredzi iegūt CERN. Šajā programmā var piedalīties gan daļiņu fizikas, gan inženiertehnisko, gan augsto tehnoloģiju jomas studenti.

 • CERN administratīvo studentu programma

Latvijas studenti var izmantot CERN piedāvātās iespējas iegūt zināšanas arī sociālajās zinībās, piemēram, tulkošanā, personāla vadībā, lietvedībā, biznesa vadībā, jurisprudencē, loģistikā, finansēs un grāmatvedībā, bibliotēkas zinībās, informātikā, zinātnes komunikācijā, psiholoģijā.

 • CERN vasaras studentu programma

Iespēja Latvijas vecāko kursu bakalaura programmu un maģistrantūras studentiem vasarā piedalīties CERN vasaras studentu programmā un CERN iegūt jaunas zināšanas un prasmes pētniecībā.

Ik vasaru šajā studentu programmā var piedalīties četri Latvijas studenti.

Šī ir arī iespēja identificēt spēcīgākos studentus, kuri varētu turpināt studijas attiecīgās ar daļiņu fiziku un paātrinātāju tehnoloģijām saistītajās maģistrantūras un doktorantūras programmās.

 • Stažēšanās iespējas CERN

Latvijas studentiem ir iespēja pieteikties CERN stažēšanās programmā, kas ilgst no viena līdz pat sešiem mēnešiem. Tā ir iespēja Latvijas jauniešiem iegūt zināšanas un darba pieredzi CERN.