Dalības paplašināšana un Eiropas pētniecības telpas stiprināšana ir aktuālas horizontālās aktivitātes un tās ir attiecināmas uz visām Apvārsnis Eiropa programmām un aktivitātēm. Tās iedala divās tematiskajās sadaļās:

 1. Dalības paplašināšana un izcilības izplatīšana jeb Widening
 2. Eiropas pētniecības un inovācijas sistēmas reformēšana un pilnveidošana

Dalības paplašināšana un izcilības izplatīšana jeb Widening

Dalības paplašināšanas stratēģija ietver sešus pamata konceptus:

 • palīdzēt dalībvalstīm stiprināt pētniecības un inovāciju sistēmas institucionālā, valsts un reģionālā līmenī;
 • nodrošināt mērķtiecīgus ieguldījumus pētniecībā no struktūrfondiem;
 • uzlabot valstu sadarbību un palielināt no reģioniem ar zemu dalības līmeni dalībnieku izcilību;
 • piesaistīt talantus reģioniem ar zemāku dalības līmeni;
 • palielināt kapacitāti un līdzdalību un sekmīgo dalībnieku skaitu Apvārsnis Eiropa daļās (īpaši 2. un 3. pīlārā);
 • stiprināt saites starp zinātni un uzņēmējdarbību.

Darbības jomas:

 • Teaming for Excellence  projektu konkursi;
 • Twining projektu konkursi;
 • EraChairs projektu konkursi;
 • COST

 

Papildu aktivitātes:

Hop-On shēma,pievienošanās finansētiem projektiem. Programma atbalstīs centienus palīdzēt iestādēm valstīs ar vāju pētniecības sistēmu piedalīties Apvārsnis Eiropa kopīgos pētniecības projektos. Shēma pilnībā tiks ieviesta pakāpeniski līdz 2023.gadam, kad EK būs pārliecinājusies par pirmo projektu izdošanos.

Excellence Hubs klateru programmas projektu konkursiiruz vietu balstītas (place based) inovācijas ekosistēmas dalības paplašināšanas valstīts (widening), iesaistot plašākas dalībnieku kopienas reģionālā kontekstā, pamatojoties uz quadruple helix principu. Quadruple helix princips nosaka, ka ir četras galvenās inovāciju sistēmas dalībnieku kategorijas:

 • akadēmiskās iestādes,
 • uzņēmumi;
 • valsts iestādes vai to aģentūras un
 • sociālie partneri (pilsoniskās sabiedrības organizācijas, apvienības, iedzīvotāju grupas, mediji utt.).

Excellence Universities Erasmus+ universitāšu apvienību projektu konkursi jeb Eiropas Izcilības iniciatīva (European Excellence Initiative, EEI). Šī kapacitātes stiprināšanas iniciatīva ir vērsta uz to, lai ievērojami stiprinātu sadarbību starp vismaz divām akadēmiskā sektora organizācijām dalības paplašināšanas valstī (widening), saistot to ar vismaz divām starptautiski vadošām iestādēm no divām dažādām dalībvalstīm vai asociētajām valstīm.

Saites uz noderīgiem materiāliem:


Eiropas pētniecības un inovācijas sistēmas reformēšana un pilnveidošana

Jaunajā Eiropas Pētniecības telpas (EPT) politikas programmā, kas pievienota Padomes secinājumiem par EPT pārvaldību, ir noteiktas 20 konkrētas EPT darbības laikposmam no 2022. līdz 2024. gadam, lai sniegtu ieguldījumu Pētniecības un inovācijas paktā definētajās prioritārajās jomās.

Tās ir:

 1. Iespējot atvērto zinātni, tostarp izmantojot Eiropas atvērtās zinātnes mākoni (EOSC)
 2. Ierosināt ES autortiesību un datu tiesisko regulējumu pētniecībai
 3. Reformēt pētniecības, pētnieku un iestāžu novērtēšanas sistēmu
 4. Veicināt pievilcīgu pētniecības karjeru, talantu apriti un mobilitāti
 5. Veicināt dzimumu līdztiesību un veicināt iekļaušanu
 6. Aizsargāt akadēmisko brīvību Eiropā
 7. Uzlabot ES vadlīnijas labākai zināšanu valorizācijai
 8. Stiprināt pētniecības infrastruktūras
 9. Veicināt starptautisko sadarbību
 10. Padariet ES pētniecības un inovācijas misijas un partnerības par galveno EPT ieguldījumu
 11. ERA zaļai transformācijai
 12. Paātrināt zaļo/digitālo pāreju Eiropas galvenajās rūpniecības ekosistēmās
 13. Pilnvarot augstākās izglītības iestādes
 14. Pietuviniet zinātni iedzīvotājiem
 15. Veidot pētniecības un inovācijas ekosistēmas, lai uzlabotu izcilību un konkurētspēju
 16. Uzlabot ES mēroga piekļuvi izcilībai
 17. Uzlabot valsts pētniecības iestāžu stratēģisko kapacitāti
 18. Atbalstīt ES valstu nacionālo procesu attīstību EPT ieviešanai
 19. Izveidot ERA uzraudzības sistēmu
 20. Atbalstīt ieguldījumus pētniecībā un inovācijā un reforma

ERA konkursi

Par Eiropas Pētniecības telpu

Papildus resurss par ERA (WIDERA projekts)

Programmas Apvārsnis Eiropa horizontālie aspekti

Atvērtā zinātne

Viens no galvenajiem programmas Apvārsnis Eiropa horizontālajiem principiem būs atvērtās zinātnes princips ar mērķi veicināt sameklējamu (findable), pieejamu (accessible), atkalizmantojamu (reusable) un savstarpēji savietojamu (interoperable) datu(apvienoti– FAIR) plašu izmantošanu un atvērtu pētniecības datu pārvaldības plānu. Mērķis ir pētniecības un inovācijas rezultātu labāka izplatīšana, izmantošana un atbalsts sabiedrības aktīvai iesaistei.

Open Science

Obligāta atvērtā piekļuve publikācijām: lai izpildītu atvērtās piekļuves prasības, saņēmējiem jānodrošina, ka tie vai autori patur pietiekamas intelektuālā īpašuma tiesības un nodrošina atvērtu piekļuvi pētniecības datiem, saskaņā ar principu “tik atvērts, cik iespējams, un tik slēgts, cik nepieciešams”. Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa izmantošana (EOSC).

 

Open Research Europe ir visiem pieejama izdevējplatforma zinātnisko rakstu publicēšanai. Platforma dos iespēju iepazīties ar rezultātiem, kas gūti pētījumos, kuri finansēti no ES pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis Eiropa un tās priekšteces Apvārsnis 2020. Informācija platformā pieejama bez maksas.

Platforma Open Research Europe:

 • Ļauj pētniekiem publicēt jebkādus pētījumus, ar kuriem viņi vēlas dalīties, atbalstot reproducējamību, pārredzamību un ietekmi.
 • Izmanto atklātas pētniecības publikācijas modeli: publicēšana pāris dienu laikā pēc iesnigšanas, pēc tam atvērta izvērtēšana (peer review).
 • Ietver visu pamatdatu un materiālu citējamību, ļauj veikt atkārtotu analīzi, replicēšanu un atkārtotu izmantošanu.

Dzimumu līdztiesības plāns

Dzimumu līdztiesības plāni pakāpeniski kļūs par vienu no obligātajiem kritērijiem, kas jāizpilda, lai pretendētu uz projektu finansējumu.

Dzimumu līdztiesības plānam sākot ar 2022. gada projektu konkursiem jābūt šādām Eiropas savienības dalībvalstu un asociēto valstu organizācijām:

 • valsts iestādes,
 • privātas un publiskas augstākās izglītības iestādes un
 • privātas un publiskas pētniecības organizācijas.

EK informē, ka ar laiku tiks plānoti arī auditi, lai pārbaudītu vai faktiski šādi plāni eksistē.

Dzimumu līdztiesības plāns (angliski Gender Equality Plan) būs obligāts Apvārsnis Eiropa projektos sākot ar 2022. gada uzsaukumiem (iesniegšanas termiņš 2022. gadā). 2021. gada projektu konkursos, kuriem iesniegšanas termiņš ir 2021. gads, šis plāns vēl nav obligāts. Sākot ar 2022. gada projektu konkursiem Dzimumu līdztiesības plāna kontekstā pieteikuma formā būs prasīts pašnovērtējums (ieķeksējot yes/no), bet pats plāns nav jāiesniedz. Dzimumu līdztiesības plānam jābūt gatavam uz līguma parakstīšanas brīdi.

Minimālās prasības dzimumu līdztiesības  plānam:

 

Saturiski ieteicamās jomas, kas jāaptver un jārisina, izmantojot konkrētus pasākumus un mērķus, ir:

infografika

 

Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas par dzimumu līdztiesības plāniem

Gender Equality