The European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) ir neatkarīga ES struktūra, kas stiprina Eiropas inovācijas spēju. EIT ir neatņemama ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” daļa.

Institūts ir unikāla ES iniciatīva, kas virza inovāciju visā Eiropā, apvienojot organizācijas, kas pārstāv uzņēmējdarbību, izglītību un pētniecību, un rod inovatīvus risinājumus neatliekamām globālām problēmām.

“Apvārsnis Eiropa” ir ES galvenā pētniecības un inovācijas finansēšanas programma, kuras budžets ir 95,5 miljardi EUR. Tā cīnās pret klimata pārmaiņām, palīdz sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus un veicina ES konkurētspēju un izaugsmi.

EIT jaunajā vērienīgajā stratēģijā 2021.–2027. gadam, kuras budžets ir 3 miljardi EUR, galvenā uzmanība ir pievērsta četriem galvenajiem elementiem, kas atspoguļo Eiropas inovācijas vajadzības un palīdzēs uzplaukt Eiropas lielākajai inovācijas ekosistēmai:

Zināšanu un inovācijas kopienu (ZIK) (ang. KIC – Knowledge and Innovation Communities) ietekmes stiprināšana: tās nodrošina plašu inovācijas un uzņēmējdarbības pasākumu klāstu visā Eiropā, sākot no uzņēmējdarbības izglītības līdz inovācijas virzītiem pētniecības projektiem un beidzot ar uzņēmumu izveidi un darbības paātrināšanas pakalpojumiem. Turpmākajos gados šis atbalsts turpinās pieaugt visā Eiropā.

Augstākās izglītības inovācijas spēju palielināšana EIT iniciatīvas “Inovācijas spēju veidošana augstākajai izglītībai” ietvaros. Mērķis ir palīdzēt augstākās izglītības iestādēm (AII) (ang. HEI – Higher Education Institutions) mācīt inovācijas un uzņēmējdarbību, mudinot šīs iestādes veidot savas spējas un izstrādāt konkrētus pasākumus, lai palielinātu to ietekmi. Universitāšu rīcībā būs pareizie instrumenti, lai atbalstītu inovāciju visās to pilsētiņās un ārpus tām.

Zināšanu un inovācijas kopienu reģionālās ietekmes palielināšana: EIT stiprinās savu inovācijas ekosistēmu, iesaistot vairāk augstākās izglītības iestāžu, uzņēmumu un pētniecības organizāciju, izstrādājot reģionālas informēšanas stratēģijas. Sadarbības partneru atlase un EIT Kopienas darbību sagatavošana būs iekļaujošāka. EIT ZIK arī veidos saiknes ar viedās specializācijas stratēģijām – ES iniciatīvu, kuras mērķis ir veicināt ekonomikas izaugsmi un darbvietu radīšanu, ļaujot katram reģionam apzināt un attīstīt savas konkurences priekšrocības.

Jaunu EIT ZIK izveide: EIT arī paplašinās savu ekosistēmas un inovācijas atbalstu jaunām nozarēm, izveidojot jaunas EIT ZIK, no kurām viena darbojas kultūras un radošo nozaru un industriju jomā, un uzaicinājums iesniegt projektus tika izsludināts 2021. gadā, bet otrs — ūdens, jūras un jūrlietu nozarēs un ekosistēmās.

EIT atbalsta dinamisku, ilgtermiņa Eiropas partnerību veidošanu starp vadošajiem uzņēmumiem, pētniecības laboratorijām un augstākās izglītības iestādēm. Šīs partnerības sauc par EIT zināšanu un inovācijas kopienām (KIC), un katra no tām ir veltīta tam, lai rastu risinājumus konkrētai globālai problēmai, sākot no klimata pārmaiņām un ilgtspējīgas enerģijas līdz veselīgam dzīvesveidam un pārtikai.

Apvienojot vairāk nekā 2900 partneru, EIT ir Eiropas lielākā inovācijas ekosistēma, kura dod iespēju novatoriem un uzņēmējiem visā ES un ārpus tās pārvērst viņu labākās idejas progresīvos produktos un pakalpojumos. Tas ir būtiski, lai izpildītu EIT uzdevumu radīt darba vietas un nodrošināt ilgtspējīgu un gudru izaugsmi Eiropai.

Kopā ar vadošajiem partneriem EIT kopiena piedāvā plašu inovācijas un uzņēmējdarbības pasākumu klāstu: izglītības kursus, kas apvieno tehniskās un uzņēmējdarbības prasmes, pielāgotus uzņēmējdarbības radīšanas un paātrināšanas pakalpojumus un inovācijas virzītus pētniecības projektus. Tas tirgū ienes jaunas idejas un risinājumus, pārvērš studentus par uzņēmējiem un, pats galvenais, nodrošina inovācijas.

EIT zināšanu un inovāciju kopienas ir partnerības, kas apvieno uzņēmumus, pētniecības centrus un universitātes. Tie ļauj izstrādāt inovatīvus produktus un pakalpojumus visās jomās, kādās vien iespējams, tostarp klimata pārmaiņas, veselīgs dzīvesveids un aktīvas vecumdienas, jaunus uzņēmumus iedibinot jaunu uzņēmēju paaudzi, kas jāapmāca.

Pašlaik ir deviņas inovācijas kopienas, un katra no tām ir vērsta uz atšķirīgu sabiedrības problēmu:

EIT Climate: darbojās, lai paātrinātu pāreju uz bezoglekļa ekonomiku

EIT Digital: Eiropas digitālās pārveides virzītājspēks

EIT Food: vada globālu revolūciju pārtikas inovācijā un ražošanā

EIT Health: sniedz ES pilsoņiem lielākas iespējas baudīt veselīgu dzīvi

EIT InnoEnergy: ilgtspējīgas enerģijas nākotnes veidošana Eiropai

EIT Manufacturing: Eiropas apstrādes rūpniecības konkurētspējas stiprināšana un palielināšana

EIT Raw Materials: izejvielu attīstīšana par Eiropas galveno spēku

EIT Urban Mobility: vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports

EIT Culture & Creativity: Eiropas kultūras un radošo nozaru un industriju pārveide

Katra zināšanu un inovāciju kopiena ir izveidota kā juridiska persona un ir iecēlusi izpilddirektoru, kas vada tās darbību — tā ir pirmā ES tāda veida iniciatīva. EIT ir nodrošinājis zināšanu un inovāciju kopienām lielu autonomiju noteikt to juridisko statusu, iekšējo organizāciju un darba metodes, un zināšanu un inovāciju kopienas ir izveidotas tā, lai tās varētu efektīvi un elastīgi reaģēt uz jauniem izaicinājumiem un mainīgu vidi.

EIT RIS HUBS

EIT reģionālās inovācijas shēma (EIT RIS) tika ieviesta 2014. gadā, lai uzlabotu to valstu sniegumu inovācijas jomā, kurām ir mēreni vai pieticīgi inovācijas rādītāji, kā noteikts Eiropas inovācijas rezultātu pārskatā.  RIS vada EIT, un to īsteno ar EIT zināšanu un inovācijas kopienu (ZIK) starpniecību. Kopš tā izveidošanas tas ir veiksmīgi novedis pie ievērojamas EIT Kopienas darbību paplašināšanas, aptverot vairāk valstu un reģionu visā Eiropā, veicinot EIT Kopienas iespēju un tīklu izplatīšanos visā Eiropā.

EIT RIS hubs Latvijā, Rīgā                                                           

EIT Climate-KIC: Riga Technical University

EIT Food: Riga Technical University

EIT Health: Riga Stradins University

EIT Manufacturing: Buildit

EIT Raw Materials: Regional Center Baltic

EIT Urban Mobility: VEFRESH

Vispārīga tīmekļa vietne: https://eit.europa.eu/

Latvijas EIT kopienas 2021. gada veiksmes stāsti: https://eit.europa.eu/sites/default/files/latvia.pdf