Iepriekšējās Eiropas ietvarprogrammas ir devušas ievērojamu ieguldījumu, lai efektīvāk izmantotu valstu pētniecības infrastruktūras (PI/RI), un kopā ar Eiropas Pētniecības infrastruktūras stratēģijas forumu (ESFRI) ir izstrādājušas saskaņotu un uz stratēģiju balstītu pieeju politikas veidošanā pētniecības infrastruktūras.

Pētniecības infrastruktūras programmas Apvārsnis Eiropa ietvaros vispārējais mērķis ir dot iespēju Eiropai izmantot pasaules līmeņa pieejamu pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūrai.

Tā kā Eiropas PI (pētniecības infrastruktūras) ir potenciāls uzlabot sabiedrības ilgtermiņa un konsekventu problēmu risināšanas spēju, tagad ir vajadzīgi jauni centieni, lai nodrošinātu pielāgotu, uz ietekmi orientētu PI pakalpojumu un resursu nodrošināšanu, lai paātrinātu pāreju uz sociāli iekļaujošu zaļu un digitālu nākotni un atbalstīt efektīvu un atsaucīgu veselības sistēmu, kā arī uz pierādījumiem balstītu politikas veidošanu. Šajā sakarā pētniecības infrastruktūras var būtiski sekmēt pamatprogrammas Apvārsnis Eiropa kopu, misiju un partnerību mērķus II pīlārā, kā arī atbalstīt tā inovācijas dimensiju.

Pētniecības infrastruktūras darba programmā Apvārsnis Eiropa ietvaros tiks risinātas globālās vides, sociālās un ekonomiskās problēmas saskaņā ar atjaunoto ERA (European Research Area), kas prasa nepārprotamu pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūras ieguldījumu Eiropas plašāko politikas mērķu sasniegšanā, tādējādi maksimāli palielinot zinātnes un tehnoloģiju ieguldījumu sabiedrības vajadzībām un Eiropas konkurētspējas palielināšanai.

Pētniecības infrastruktūras darba programma ir veidota šādos piecos pamatvirzienos:

1. virziens: Attīstīt, konsolidēt un optimizēt Eiropas PI ainavu, saglabājot vadošo lomu pasaulē, lai veicinātu spēcīgu, izcilu un ietekmīgu Eiropas pētniecības telpu, stiprinot PI iespējas Eiropā, to nozīmi pasaules līmenī un politikas veidošanu šajā jomā;

2. virziens: Darbīgas, atvērtas un FAIR EOSC ekosistēmas aktivizēšana, kuras mērķis ir nodrošināt “FAIR Data and Services Web” zinātnei: uzticama virtuālā vide, kas atbalsta Atvērto zinātni, balstoties uz galvenajām horizontālajām pamatfunkcijām, ar tām atbilstošajām e- infrastruktūram un pakalpojumiem, kas pētniekiem pieejami visās nozarēs visā Eiropā;

3. virziens: PI pakalpojumi, lai atbalstītu pētniecību veselības jomā, paātrinātu videi draudzīgu un digitālu pārveidi un sekmētu pārrobežu zināšanas, koncentrējoties uz PI pakalpojumu sniegšanu, lai ļautu pētniecībai un inovācijai risināt galvenās sabiedrības problēmas, īpaši veselības jomā; atbalstīt zaļu un videi draudzīgu vidi; nodrošināt digitālu transformāciju un noturību pret krīzēm, kā arī virzītu “curiosity-driven” pētījumus un pārrobežu zināšanu atbalstu lielās zinātnes jomās;

4. virziens: Nākamās paaudzes zinātniskie instrumenti, rīki un metodes, kā arī progresīvi digitālie risinājumi, lai veicinātu jaunus atklājumus un saglabātu Eiropas PI visaugstākajā izcilības līmenī, vienlaikus paverot ceļu novatoriskiem risinājumiem sabiedrības izaicinājumiem un jauniem rūpnieciskiem pielietojumiem, produktiem un pakalpojumiem;

5. virziens: Tīkla savienojamība pētniecībā un izglītībā – nodrošināt sadarbību bez ierobežojumiem, platjoslas tīklu un tīkla pakalpojumu nodrošināšana, lai nediskriminējoši savienotu pētniekus, datus un skaitļošanas resursus neatkarīgi no lietotāju atrašanās vietas un resursiem, kas ļauj zinātniekiem veikt izcilus pētījumus.

Kopējais budžets 2023.gadam ir 320 milj. eiro, un 2024.gadam 337 milj. eiro.