Kas ir ekspertu komisijas?

Ekspertu komisijas ir Latvijas Zinātnes padomes organizatoriskās struktūras būtiska sadaļa. Tās tiek iesaistītas visos ar zinātnes pārvaldību saistītajos procesos, nodrošinot saikni starp valdību un zinātnisko sabiedrību. Komisijas sniedz savu viedokli Izglītības un zinātnes ministrijai, Ministru kabinetam, Saeimai vai starptautiskām organizācijām par ar Latvijas zinātni saistītiem jautājumiem, kā arī iesaistās zinātnisko projektu vērtēšanas kritēriju noteikšanā, sniedzot viedokli par normatīvajiem aktiem zinātnes nozarē. Ekspertu komisiju pilnvaru laiks ir trīs gadi.

No kā sastāv ekspertu komisijas?

Komisiju locekļi ir zinātnieki, kuri ieguvuši padomes eksperta tiesības un kuri savā darbībā ievēro zinātniskās pētniecības ētikas kritērijus un diskusiju principus. Katram loceklim, atbilstoši zinātnes nozarei, kurā tam piešķirtas padomes eksperta tiesības, jāizpilda papildus kvalifikācijas kritērijs Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumiem Nr. 320 “Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība” 9. punktā noteiktajā apjomā.

Kā tiek ievēlētas ekspertu komisijas?

Ekspertu komisiju vēlēšanas tiek rīkotas saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumiem Nr. 320 “Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība“. Tiesības vēlēt ir Latvijas Republikā nodarbinātiem zinātniekiem, kuriem ir NZDIS lietotāja tiesības. Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam jāpieslēdzas informācijas sistēmai, jānorāda viena zinātnes nozare un atbilstošā ekspertu komisija, jāizvēlas viens kandidāts un jāapstiprina balsojums.

Kādi ekspertu komisiju uzdevumi un pienākumi?

Ekspertu komisiju pienākumos ietilpst atzinumu sniegšana par Latvijas Zinātnes padomei iesniegto fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu atbilstību Ministru kabineta apstiprinātajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem, kā arī pārskatu sagatavošana par stāvokli zinātnes nozarēs Latvijā. Papildus likumā noteiktajiem pienākumiem, nozīmīga ekspertu komisiju funkcija ir jaunu ideju radīšana, lai kopumā uzlabotu Latvijas zinātnes vidi, veicinātu zinātnieku sadarbību ar industriju un nevalstisko sektoru, uzlabotu Latvijas zinātniskās sabiedrības stāvokli, kā arī veicinātu zināšanās balstītu lēmumu pieņemšanu valsts pārvaldē.